Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Personel (1)

Organy
    Wójt (1)
        Zarządzenia 2007 (22)
        Zarządzenia 2008 (35)
            Zarządzenia Wewnętrzne (9)
        Zarządzenia 2009 (29)
        Zarządzenia 2010 (36)
        Zarządzenia 2011 (42)
        Zarządzenia 2012 (38)
        Zarządzenia 2013 (53)
        Zarządzenia 2014 (65)
        Zarządzenia 2015 (47)
        Zarządzenia 2016 (53)
        Zarządzenia 2017 (60)
            Inne (3)
        Zarządzenia 2018 (46)
        Zarządzenia 2019 (49)
        Zarządzenia 2020 (64)
        Zarządzenia 2021 (72)
    Rada Gminy (2)
        Skład rady (1)
        Komisje (1)
        Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna (1)
        Portal mieszkańca - eSesja - posiedzenia/projekty uchwał (1)
        protokoły z sesji (0)
            kadencja 2018-2023 (34)
            kadencja 2014-2018 (45)
            kadencja 2010-2014 (45)
            kadencja 2006-2010 (20)
        Transmisja sesji on-line (1)
        Rejestr interpelacji i zapytań radnych (2)
        Petycje kierowane do Rady Gminy Przytoczna (3)
        Plan pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych (3)
        Rejestr Klubów Radnych (1)

Obsługa interesantów
    Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki pomocnicze (2)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Spółki (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Przetargi (26)
        Otwarte (25)
        Zamknięte (1)
        Rozstrzygnięte (7)
        Anulowane (0)
    Zamówienia (170)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Otwarte (138)
        Rozstrzygnięte (0)
        Unieważnione (0)
    Konkurs (4)
    Konkurs na dyrektora placówki oświatowej (0)
        Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej (1)
        I. Konkurs na dyrektora Przedszkola "Kasztanowa Kraina" w Przytocznej (2)
        II. Konkurs na dyrektora Przedszkola "Kasztanowa Kraina" w Przytocznej (1)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (8)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (5)
    Przewodnik po urzędzie (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2)
    Rachunki bankowe (1)
    Obsługa interesanta (0)
        Ochrona środowiska (2)
        Budownictwo (6)
        Gospodarka mieniem komunalnym i działąlność gospodarcza (3)
        Ewidencja ludności, USC (9)
        Sprawy organizacyjne (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5)
    Informacje nieudostępnione w BIP (2)
    Kodeks etyki pracownika samorząd. (1)

Fundusz alimentacyjny
    Informacja (1)

Nabór na stanowiska urzędnicze
    nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0)
    nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0)
    Nabór na wolne stanowisko (1)
    Nabór na stanowisko urzędnicze_Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego (4)

Rozstrzygnięcia naboru na stanowiska urzędnicze
    rozstrzygnięcie naboru na stanowisko do spraw inwestycji i remontów (0)
    rozstrzygnięcie naboru na stanowisko księgowy w GOPS (0)
    rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko do spraw księgowości budżetowej (0)
    rozstrzygnięcie naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością skarbnika (0)
    rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko ds. księgowosci budżetowej (1)

Prawo lokalne
    Podatki (0)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku (9)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 roku (5)
    Statut (2)
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Gminy Przytoczna w kadencji 2018-2023 (35)
        Uchwały Rady Gminy Przytoczna w kadencji 2014-2018 (46)
        Uchwały Rady Gniny Przytoczna w kadencji 2010-2014 (46)
        Uchwały Rady Gniny Przytoczna w kadencji 2006-2010 (46)
    Akty prawa miejscowego (0)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2018-2023 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2014-2018 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2010-2014 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2006-2010 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2002-2006 (1)
    Obwieszczenia Rady Gminy (2)
    Regulamin urzędu (8)
    Budżet (0)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (65)
        Opinie RIO (0)
            2008 (0)
                Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2008 r. (1)
                Opinia o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. (1)
                Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 (2)
            2009 (0)
                Opinia o projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 (1)
                wydanie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RG dot.udzielenia absolutorium (1)
            2011 (0)
                opinia RIO w sprawie możliwości dofinansowania zaplanowanego deficytu budżetu gminy (1)
                Uchwała RIO w sprawie pozytywnej opinii planowanego długu w latach 2011-2020 (1)
                opinia w spr. projektu WPF Gminy Przytoczna na lata - (1)
                opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2012 oraz mozliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu (1)
                Opinia RIO, informacja z wykonania przebiegu budżetu za i półrocze 2011 (1)
            2012 (4)
            2013 (5)
            2014 (7)
            2015 (7)
            2016 (3)
            2017 (6)
            2018 (6)
            2019 (5)
            2020 (5)
            2021 (3)
        Projekty budżetu i budżet uchwalony (42)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (5)
            2019 (6)
            2020 (5)
        Wykazy (0)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (9)
    Plany i Programy (12)
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
        rok 2007 (1)
        rok 2008 (1)
        rok 2009 (2)
        rok 2010 (1)
        rok 2011 (1)
        rok 2012 (1)
        rok 2013 (1)
        rok 2014 (1)
        rok 2015 (1)
        rok 2016 (1)
        rok 2017 (1)
        rok 2018 (1)
        rok 2019 (1)
        rok 2020 (1)
        rok 2021 (1)
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przytoczna (0)
        na lata 2007-2009 (1)
        na lata 2010-2012 (1)
        na lata 2013-2015 (1)
        na lata 2016-2018 (1)
    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 (2)
    Gminna Ewidencja Zabytków (2)
    Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Przytoczna (1)
    Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna (1)
    Programy polityki zdrowotnej (0)
        Gminne programy polityki zdrowotnej (2)
        Raporty końcowe (1)
    Raport o stanie gminy Przytoczna (3)
    STRATEGIA GMINY (0)
        Strategia rozwoju (1)
        KONSULTACJE SPOŁECZNE (2)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Zawiadomienia, obwieszczenia,ogłoszenia (357)
    Zmiana w opłacie skarbowej (1)
    KARTA DUŻEJ RODZINY (1)
    Petycje do Wójta Gminy Przytoczna (4)
    Druki do pobrania (0)
        Decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ochrona środowiska (4)
        Kwestionariusz osobowy (1)
        Budownictwo (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (5)
        Infrastruktura drogowa (2)
        Sprawy organizacyjne (2)
        Ewidencja ludności (1)
        Oświata (0)
            Pracownicy młodociani (1)
        Sprawy wojskowe (1)
        Gospodarka odpadami (1)
    Zgromadzenia publiczne (1)

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019-2024
    uchwała (1)
    harmonogram zebrań wiejskich (1)

Wykaz sołtysów i rad sołeckich kadencja 2019-2024
    Wykaz (1)

Ochrona Środowiska
    Informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 r (14)
    Informacje o polowaniach zbiorowych (37)
    rok 2008 (33)
    rok 2009 (15)
    rok 2010 (2)
    rok 2011 (34)
    rok 2012 (13)
    rok 2013 (16)
    rok 2014 (11)
    rok 2015 (20)
    rok 2016 (19)
        KĄPIELISKO LUBIKOWO (1)
            rok 2017 (0)
    rok 2017 (11)
    rok 2018 (19)
    rok 2019 (15)
    rok 2020 (20)
    rok 2021 (59)
    Program Ochrony Środowiska (1)

GOSPODARKA ODPADAMI
    Wykaz podmiotów (1)
    Rejestr Działalności Regulowanej - odbiór odpadów komunalnych (5)
    Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (19)
    INSTALACJA I PSZOK (1)
    Regulamin PSZOK (1)
    Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych (3)
    Osiągnięte poziomy (0)
        OSIĄGNIĘTE POZIOMY: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komun (0)
            Roczne sprawozdania wójta (0)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
            Kwartalne sprawozdania firm (0)
                2012 (0)
                    I kwartał 2012 r. (4)
                    II kwartał 2012 r. (4)
                    III kwartał 2012 r. (4)
                    IV kwartał 2012 r. (6)
                2013 (0)
                    I kwartał 2013 r. (7)
                    II kwartał 2013 r. (8)
                    III kwartał 2013 r. (7)
                    IV kwartał 2013 r. (9)
                2014 (0)
                    I kwartał 2014 r. (8)
                    II kwartał 2014 r. (6)
                    III kwartał 2014 r. (6)
                    IV kwartał 2014 r. (7)
            Półroczne sprawozdania firm (0)
                2015 (0)
                    I półroczne 2015 r. (6)
                    II półrocze 2015 r. (6)
                2016 (0)
                    I półrocze 2016 r. (6)
                    II półrocze 2016 r. (6)
                2017 (0)
                    I półrocze 2017r. (6)
                    II półrocze 2017r. (8)
                2018 (0)
                    I półrocze 2018 r. (7)
                    II półrocze 2018 r. (7)
            Roczne sprawozdania firm (0)
                2019 (7)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (0)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3)
    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów (1)
    Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)

Wybory ławników do Sądu Rejonowego
    Wybory na ławników (3)

Wymiana starych dowodów osobistych
    Wymiana dowodów osobistych (0)

Mienie Komunalne
    Informacja (15)

Informacje z WOKAMID Sp. z o.o.Przytoczna
    taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadz.ścieków (1)
    stawki za wywóz nieczystości płynnych (1)
    nowe stawki za wodei ścieki (0)
    Cennik za usługi techniczne (1)
    stawki za wywóz nieczystości płynnych (1)

Oświadczenia majątkowe
    Druki oświadczeń majątkowych (2)
    Oświadczenia majątkowe 2014 r. (0)
        oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (0)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Jerzy Barski (0)
                Stanisław Cebula (0)
                Michał Chmara (0)
                Konrad Golec (0)
                Artur Kucharyk (0)
                Jacek Leśny (0)
                Mieczysław Lewko (0)
                Waldemar Maciąg (0)
                Magdalena Mleczak (0)
                Piotr Okińczyc (0)
                Jan Piasecki (0)
                Jadwiga Pietrzak (0)
                Mirosław Romanowski (0)
                Jarosław Szlachetka (0)
                Józef Tarasiewicz (0)
        oświadczenia majątkowe na początek kadencji (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (0)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Cycak Zenon (0)
                Chmara Michał (0)
                Dąbrowska Katarzyna (0)
                Dziurawiec Adam (0)
                Golec Konrad (0)
                Lewko Andrzej (0)
                Maciąg Waldemar (0)
                Mędryk Sylwester (0)
                Okińczyc Piotr (0)
                Piasecki Jan (0)
                Romanowski Mirosław (0)
                Sprohs Sławomir (0)
                Sudoł Angelika (0)
                Szczyszyk Danuta (0)
                Wrona Żaneta (0)
        oświadczenia majątkowe za 2014 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (0)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Konrad Golec (0)
                Zenon Cycak (0)
                Michał Chmara (0)
                Katarzyna Dąbrowska (0)
                Adam Dziurawiec (0)
                Andrzej Lewko (0)
                Waldemar Maciąg (0)
                Sylwester Mędryk (0)
                Piotr Okińczyc (0)
                Jan Piasecki (0)
                Mirosław Romanowski (0)
                Sławomir Sprohs (0)
                Angelika Sudoł (0)
                Danuta Szczyszyk (0)
                Żaneta Wrona (0)
            stanowiska kierownicze (0)
                Zastępca Wójta Gminy (0)
                Skarbnik Gminy (0)
                Sekretarz Gminy (0)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej (0)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (0)
                Dyrektor Gimnazjum (0)
                Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (0)
                Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (0)
                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (0)
                Prezes spółki WOKAMID (0)
        oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska (0)
    Oświadczenia majątkowe 2015 r. (0)
        oświadczenia majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska (1)
        oświadczenia majątkowe za 2015 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Konrad Golec (2)
                Mirosław Romanowski (1)
                Zenon Cycak (1)
                Michał Chmara (1)
                Katarzyna Dąbrowska (1)
                Adam Dziurawiec (1)
                Andrzej Lewko (1)
                Waldemar Maciąg (1)
                Sylwester Mędryk (2)
                Piotr Okińczyc (2)
                Jan Piasecki (1)
                Sławomir Sprohs (2)
                Angelika Sudoł (2)
                Danuta Szczyszyk (1)
                Żaneta Wrona (2)
            stanowiska kierownicze (0)
                Zastępca Wójta (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Sekretarz Gminy (2)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej (1)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
                Dyrektor Gimnazjum w Przytocznej (1)
                Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (1)
                Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej (1)
                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej (1)
                Prezes spółki z o.o. WOKAMID w Przytocznej (1)
    Oświadczenia majątkowe 2016 r. (0)
        oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem na stanowisko kierownicze (2)
        oświadczenia majątkowe za 2016 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni (0)
                Konrad Golec (1)
                Mirosław Romanowski (1)
                Zenon Cycak (1)
                Michał Chmara (1)
                Katarzyna Dąbrowska (1)
                Adam Dziurawiec (1)
                Andrzej Lewko (1)
                Waldemar Maciąg (1)
                Sylwester Mędryk (1)
                Piotr Okińczyc (1)
                Jan Piasecki (1)
                Sławomir Sprohs (1)
                Angelika Sudoł (1)
                Danuta Szczyszyk (1)
                Żaneta Wrona (1)
            stanowiska kierownicze (0)
                Zastępca Wójta (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Kierownik Referatu Oświaty i Bezpieczeństwa (1)
                Dyrektor Zespołu Szkół w Przytocznej (1)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
                Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (1)
                Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej (1)
                Kierownik Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej (1)
                Prezes sp. z o.o. WOKAMID w Przytocznej (1)
    Oświadczenia majatkowe 2017 r. (0)
        Wójt Gminy (1)
        Stanowiska kierownicze (11)
        Radni (1)
            Cycak Zenon (1)
            Chmara Michał (1)
            Dąbrowska Katarzyna (1)
            Dziurawiec Adam (1)
            Lewko Andrzej (1)
            Maciąg Waldemar (1)
            Mędryk Sylwester (1)
            Okińczyc Piotr (1)
            Piasecki Jan (1)
            Romanowski Mirosław (1)
            Sprohs Sławomir (1)
            Sudoł Angelika (1)
            Szczyszyk Danuta (1)
            Wrona Żaneta (1)
    oświadczenia majątkowe 2018 r. (0)
        Oświadczenie majątkowe 2018 na koniec kadencji (16)
        Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2018-2023 (16)
        oświadczenia majątkowe za 2018 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            stanowiska kierownicze (10)
            radni (0)
                Gabryelski Krystian (2)
                Golec Konrad (1)
                Góra Beata (2)
                Klusek Zbigniew (1)
                Koput Ireneusz (1)
                Kuberska Maria (1)
                Matusiak Marek (1)
                Okińczyc Piotr (1)
                Rękawiecki Paweł (2)
                Romanowski Mirosław (1)
                Strzelewicz Marcin (2)
                Sudoł Angelika (1)
                Szczyszyk Danuta (1)
                Trojanek Sławomira (1)
                Wrona Żaneta (1)
    oświadczenia majątkowe 2019 r. (0)
        oświadczenia majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska (1)
        stanowiska kierownicze (11)
        radni (15)
    oświadczenia majątkowe 2020 r. (0)
        oświadczenia majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem/rezygnacją z funkcji (2)
        radni (15)
        stanowiska kierownicze (10)

ogłoszenia
    ogłoszenia 2013 (1)

Organizacje pozarządowe
    wykaz organizacji z terenu gminy Przytoczna (1)
    konkursy ofert (27)
    dokumenty do pobrania (2)
    ogłoszenia (65)

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
    Program (2)
    uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
    Zarządzenie Wójta Gminy (6)

Boisko ORLIK 2012
    REGULAMIN KORZYSTANIA (1)
    godziny otwarcia (1)

WYBORY I REFERENDA
    Wybory samorządowe (0)
        WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r. (0)
            Wyniki Wyborów (3)
            Komunikaty, uchwaly Komisarza Wyborczego (9)
            Uchwały Rady Gminy Przytoczna (1)
            Obwieszczenia, ogłoszenia Wójt Gminy Przytoczna (3)
            Druki do pobrania (0)
            Gminna Komisja Wyborcza (6)
        Wybory samorządowe 2014 r. (0)
            Obwieszczenia, informacje Wójta Gminy (5)
            uchwały (3)
            Informacje GKW (6)
            druki (3)
            info-zgłasz.kand.na wójta (1)
            info-zgłasz.kand.na radnego (1)
            wyniki wyborów (2)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przytoczna 22.05.2011 r. (0)
            uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (1)
            Zarządzenie Wojewody Lubuskiego_kalendarz wyborczy (1)
            Informacja Komisarza Wyborczego (1)
            Obwieszczenia, ogłoszenia wójta gminy (2)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego (1)
            Obwieszczenia , uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (4)
            Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej (1)
        Wybory samorządowe 2010 r. (0)
            informacje (26)
            WYNIKI WYBORÓW (6)
    Wybory na Prezydenta RP (0)
        Wybory na Prezydenta RP 2020 r. (0)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r. (21)
            Wybory Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 (11)
        Wybory Prezydenckie 2015 r. (0)
            harmonogram wyborczy (3)
            Obwieszczenia, ogłoszenia, zarządzenia Wójta (6)
            druki zgłoszeń na członków do OKW (1)
            Wyniki Wyborów (1)
        Wybory Prezydenta RP 2010 r. (0)
            Obwieszczenia (1)
            Uchwała (1)
            druk-zgłoszenia kandydatów na członka do OKW (1)
            skład obwodowych komisji wyborczych (1)
            szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych (1)
            Wykaz przewodniczących i zastępców w OKW (1)
            WYNIKI WYBORÓW (1)
    Wybory do Sejmy i Senatu (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP-13.10.2019 (1)
            Ogłoszenie,informacje (5)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 25.10.2015r. (0)
            Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów (1)
            Uchwała Rady Gminy Przytoczna w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania (1)
            Głosowanie korespondencyjne (2)
            Głosowanie przez pełnomocnika (3)
            Obwieszczenia, komunikaty, informacje Państwowej Komisji Wyborczej (5)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (8)
            OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY WÓJTA GMINY (2)
            Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (1)
            Wyniki Wyborów (2)
        Wybory do Sejmu i do Senatu RP 09.10.2011 r. (0)
            uchwała (1)
            Zarządzenia Wójta Gminy (3)
            OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY,INFORMACJE (3)
            wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (1)
            wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (1)
            Informacja dla osób niepełnosprawnych (1)
            zawiadomienie o szkoleniu (0)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. (1)
            wniosek o wydanie zaświadczenia (1)
            wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców (1)
            Komunikaty, Informacje Komisarza Wyborczego (4)
            klauzula informacyjna (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r. (0)
            informacje (3)
            zgłoszenie kandydata na członka OKW (1)
            Obwieszczenia, Postanowienia (1)
            Ogłoszenia-Komunikaty (0)
            zarządzenia wójta (2)
            frekwencja (0)
    Referenda (0)
        Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. (0)
            Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia, zarządzenia (5)
            Wyniki głosowania (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przytoczna (6)
        Wybory uzupełniajace do Rady Gminy Przytoczna zarządzone na dzień 7 listopda 2021 r. - okręg nr 5 (5)

RODO
    klauzula informacyjna (1)
    Klauzule (5)
    IOD (1)

Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych za 2018 r.
    Sprawozdania SP Przytoczna (1)
    SP Wierzbno (1)
    Przedszkole (1)

Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych za 2019 r.
    Sprawozdania SP Przytoczna (1)
    Sprawozdania SP Wierzbno (1)
    Sprawozdania Przedszkole (1)

Informacja z prowadzonego postępowania ofertowego "Dostawa art. spożywczych do stołówki szkolnej w roku 2019/2020"
    informacja (1)

2019

Powszechny Spis Rolny
    Rok 2020 (1)

Narodowy Spis Powszechny
    Rok 2021 (2)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij