Zarządzenie Wewnętrzne Nr 58.2015

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

 

w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków archeologicznych Gminy Przytoczna

 

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zakłada się gminną ewidencję zabytków archeologicznych Gminy Przytoczna w formie zbioru kart adresowych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661). Zawarto w niej wszystkie, znane dotąd stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

§ 2. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków archeologicznych Gminy Przytoczna stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytoczna.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bartłomiej Kucharyk