Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy maj± lub mieli na utrzymaniu ł±cznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadz±c± rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18. roku życia,

- w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci ucz±cych się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymuj±cych się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno¶ci, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniaj±cych powyższe warunki.

Gdzie składać wniosek?

W celu uzyskania Karty lub wydania jej duplikatu należy złożyć wniosek. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 11 (sekretariat). Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pobrać go ze strony internetowej www.przytoczna.pl lub www.przytoczna.bip.net.pl

 

Karta jest przyznawana:

- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokre¶lony;

- dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

- dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 wrze¶nia następuj±cego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z za¶wiadczeniem lub o¶wiadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

- dziecku legitymuj±cemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawno¶ci, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważno¶ci orzeczenia;

- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- osobie przebywaj±cej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 wrze¶nia następuj±cego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z o¶wiadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku wyst±pienia zmian maj±cych wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowi±zany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy w Przytocznej.

Od dnia 01.01.2018 r. można ubiegać się o now± formę karty, a mianowicie o elektroniczn± Kartę Dużej Rodziny. Posiadanie dokumentu elektronicznego umożliwia korzystanie z Karty na swoim urz±dzeniu mobilnym.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiaj±cym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługuj±cych im zniżek. Rodziny ubiegaj±ce się po raz pierwszy o przyznanie Karty Dużej Rodziny powinny wnioskować o obie formy karty jednocze¶nie (tradycyjn± i elektroniczn±). Do dnia 31 grudnia 2019 roku przyznanie dwóch form karty jest bezpłatne. Rodziny, której złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed 1 stycznia 2018r., do dnia 31 grudnia 2019r. mog± ubiegać się o bezpłatne wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Przytoczna, w sekretariacie, w godzinach urzędowania.

 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty oraz domówienie tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysoko¶ci 10 zł.

Wszelkie informacje w sprawie programu rz±dowego dla rodzin wielodzietnych, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przytocznej pod nr tel. 95 74 89 107 lub na stronie internetowej www.bip.przytoczna.pl, w zakładce Informacje - Karta Dużej Rodziny.

Dodatkowe informacje można znaleĽć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

 

 

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk