Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

Program ma na celu promowanie pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 01.01.2018 r. można ubiegać się o nową formę karty, a mianowicie o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Posiadanie dokumentu elektronicznego umożliwia korzystanie z Karty na swoim urządzeniu mobilnym.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek. Rodziny ubiegające się po raz pierwszy o przyznanie Karty Dużej Rodziny powinny wnioskować o obie formy karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną). Do dnia 31 grudnia 2019 roku przyznanie dwóch form karty jest bezpłatne. Rodziny, której złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed 1 stycznia 2018r., do dnia 31 grudnia 2019r. mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Przytoczna, w sekretariacie, w godzinach urzędowania.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

    Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863)

  Program ma na celu  promowanie pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

  Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne firmy, które przystąpiły do programu i posiadają oznaczenie: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

    Komu przysługuje karta?

  Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie składać wniosek i jakie dokumenty są niezbędne?

    W celu uzyskania Karty lub wydania jej duplikatu należy złożyć wniosek. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4,  w godzinach pracy Urzędu (pn.–pt. 730-1530), pokój nr 11 (sekretariat). Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pobrać go z zamieszczonego poniżej załącznika. 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Na jaki okres wydawana jest karta?

   Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

   Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

 W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy w Przytocznej.

 Wszelkie informacje w sprawie programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przytocznej pod nr tel. 95 74 94 311. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl


 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk