Informacje zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

1. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytoczna:

1. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

    (wcześniej: Veolia Usługi dla Środowiska S.A.)

    ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.,

2. ZUO Clean City Sp.z o.o.

    Mnichy 100, 64-421 Kamionna,

3. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

    ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,

4. AQUALIFT Sp. z o.o.

    ul. Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód,

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "NIEWIADOMSKI" Władysław Niewiadomski

    ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz,

6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.

    ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań.

 

2. Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytoczna:

Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna.
instalacja: Mnichy 100, 64-421 Kamionna.

 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna,

otwarty w godzinach: w każdy wtorek od 800 do 1600* oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca
od 800 do 1200*.

*Uwaga: w przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny.

 

Prowadzący PSZOK: Gmina Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, tel.: 95 781-41-11.

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady selektywnie zebrane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

b) bioodpady;

c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e) zużyte opony (samochodów osobowych i mniejszych pojazdów);

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych prac remontowych);

h) odpady niebezpieczne z podziałem na:

- zużyte tonery drukarskie,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki i chemikalia oraz środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne,

- opakowania po środkach ochrony roślin,

- opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje,

- opakowania po rozpuszczalnikach,

- lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,

- opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach,

- oleje i tłuszcze,

- opakowania po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością.

 

4. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

– firma: AQUALIFT Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód,

– firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań,

– firma: ZUO Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna,

– firma: ENERIS Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (wcześniej: Veolia Usługi dla Środowiska S.A.), ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.,

– firma: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,

– firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz.

 

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– PSZOK w Przytocznej przy ul. Dworcowej 8.

 

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie dwa razy w roku (wiosna, jesień) we wszystkich miejscowościach Gminy Przytoczna; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych; o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.