OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIAN W OPŁACIE SKARBOWEJ

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, eliminuje się możliwość zapłaty opłaty skarbowej znakami tej opłaty i urzędowymi blankietami wekslowymi.

Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczenia.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać w formie:

- gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4

lub

- bezgotówkowej na rachunek Urzędu Gminy

42 8367 0000 0050 0281  6000 0001  GBS Międzyrzecz o/Przytoczna


Z dniem 1 stycznia 2007 r. tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.

Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stawki opłaty skarbowej najczęściej stosowane w sprawach dokonywanych przez wybrane wydziały, stanowiska Urzędu Gminy w Przytocznej


Wydział Finansowo-Budżetowy

O zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan zaległości – 21 zł

O zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego – 17 zł

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

O zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł

O zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego– 82 zł

Stanowisko ds. ewidencji ludności

O decyzja o wymeldowaniu i o zameldowaniu – 10 zł

O pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 17 zł

O zaświadczenia wydawane z ewidencji ludności –17 zł

Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

O zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 17 zł

O decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł

O przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby – 105 zł

O wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1. od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł

b) powyżej 5 stron – 50 zł

2. od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie format A4 – 20 zł

b) nie więcej niż – 200 zł

O decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł

O przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł

Urząd Stanu Cywilnego

O sporządzanie aktu małżeństwa – 84 zł

O decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą – 50 zł

O pozostałe decyzje – 39 zł

O sporządzenie testamentu – 22 zł

O decyzja o zmianie nazwiska i imienia – 37 zł

O inne czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11 zł

O zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć związek małżeński za granicą – 38 zł

O odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

O odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

O zaświadczenie o dokonywanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku–24 zł

O pozostałe zaświadczenia – 26 zł

O poświadczenie zgodności duplikatu – 5 zł

O zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu–39 zł


Pełną treść wszystkich opłat skarbowych, czynności nie podlegające opłacie oraz zwolnienia z opłaty skarbowej zawarte są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dn. 08.12.2006r.).