Przytoczna, dnia 21.04.2021 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Przytoczna informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przytoczna na lata 2021-2025
z perspektywą do roku 2029.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne na stronie BIP Gminy https://przytoczna.bip.net.pl/.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 13.05.2021 r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: rolnictwo@przytoczna.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 957494312. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytoczna.