Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych   do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM
NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Przytoczna

 

1.      Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

§  być osobą pełnoletnią,

§  zamieszkiwać na terenie danej gminy,

§  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

§  posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

§  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.      Kandydat na rachmistrza terenowego:

§  zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje   o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym   i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

§  jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

3.      Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

4.      Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,   o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

5.      Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym

 

 

6.      Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

§  Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

§  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)

§  Przyrzeczenie (zał. 3)

 

 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście  w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza  terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

 

Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

 

Wójt Gminy Przytoczna/Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Bartłomiej Kucharyk