Przytoczna, dnia 07.06.2021 r.

Wójt Gminy Przytoczna

ul. Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

Znak sprawy: B.6733.5.2021                                                     

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Przytoczna działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735) w związku z wnioskiem złożonym dnia 22.03.2021 r. przez Panią Joannę Baranowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „TAMIX” Joanna Baranowska z siedzibą ul. Jeziorna 11, 66-340 Przytoczna,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Elwira Kramm,

 

zawiadamia, że

 

w toku prowadzonego postępowania zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 110/1, 126/16, 126/15 obręb Lubikowo, gmina Przytoczna.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo do zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, a także zapoznania się z projektem decyzji.

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane telefonicznie pod numerem 95 749 43 16 (w godzinach urzędowania), osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną (budownictwo@przytoczna.pl) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (/axs7t930cr/skrytka).

 

 

z up. Wójta Gminy

/-/ Justyna Kucharyk

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce wywieszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytoczna
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna
  3. tablica ogłoszeń w miejscowości Lubikowo