Przytoczna, dnia 13.01.2021 r.

Wójt Gminy Przytoczna

ul. Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

Znak sprawy: B.6733.16.2020                                                      

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Przytoczna działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.), jako organ właściwy wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. postanowieniem znak SKO.Go/420-SH/2133/20 z dnia 21.12.2020 r. (wpł. 24.12.2020 r.) do załatwienia wniosku Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Szwankowskiego z dnia 08.12.2020 r.

 

 

zawiadamia, że

 

w toku prowadzonego postępowania zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 760 i 851 położonych w obrębie geodezyjnym Bledzew, gmina Bledzew.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo do zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, a także zapoznania się z projektem decyzji.

Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Gminy Przytoczna związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane telefonicznie pod numerem 95 749 43 16 (w godzinach urzędowania), osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną (budownictwo@przytoczna.pl) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (/axs7t930cr/skrytka).

 

 

z up. Wójta Gminy

/-/ Justyna Kucharyk

Sekretarz Gminy

 

 

Miejsce wywieszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytoczna
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bledzew
  4. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bledzew