Przytoczna, dnia 13.01.2021 r.

Wójt Gminy Przytoczna

ul. Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

Znak sprawy: B.6733.15.2020                                                     

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Przytoczna działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 22.12.2020 r. i uzupełnionym w dniu 11.01.2021 r. przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Daria Maruszak,

 

zawiadamia

 

o wszczęciu w dniu 11.01.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej MIR3032 wraz z kablową linią zasilającą na dz. nr 115/4 w Wierzbnie, gmina Przytoczna z dojazdem do drogi publicznej dz. 85, przez działkę 87/2 w obrębie Nowe Gorzycko, gmina Pszczew.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co, do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Gminy Przytoczna związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane telefonicznie pod numerem 95 749 43 16 (w godzinach urzędowania), osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną (budownictwo@przytoczna.pl) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (/axs7t930cr/skrytka).

 

 

z up. Wójta Gminy

/-/ Justyna Kucharyk

Sekretarz Gminy

 

 

Miejsce wywieszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytoczna
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna
  3. tablica ogłoszeń w miejscowości Wierzbno
  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pszczew
  5. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew
  6. tablica ogłoszeń w miejscowości Nowe Gorzycko