Znak sprawy:  SP.042.8.ZSz.2020                                               Przytoczna, dnia 27.10.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018  r.,  poz. 1986 z późn..zm.)

I. Zamawiający:  Gmina Przytoczna

Adres do korespondencji: ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

tel. 95 7494 311, faks 95 7489 113,

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Szkoła bez granic plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów stacjonarnych
z monitorem, o następujących minimalnych parametrach, a mianowicie:

 

Komputer stacjonarny + monitor

Rodzaj procesora

Minimum Intel® Core™ i5 lub równoważny

Częstotliwość taktowania

Min. 1,6

Pojemność dysku SSD

Min 256 GB

Zainstalowana pamięć RAM

8GB, DDR4

Przekątna ekranu LCD

Min. 21 cala z wbudowanymi głośnikami

Typ karty graficznej

Zintegrowana min Intel UHD Graphics 620

Karta dźwiękowa

Zintegrowana

Wersja językowa

Polski

Wyposażenie

Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, mysz optyczna, klawiatura, kabel zasilający do komputer i monitora, kabel sygnałowy

Cechy dodatkowe

?         Kamera internetowa 1 Mpix

?         USB

?         HDMI

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10 Professional

Gwarancja

 24 miesiące, door to door

 

2.      Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1)      Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę 20 komputerów stacjonarnych z monitorem, o minimalnych parametrach technicznych wyszczególnionych w pkt.1 powyżej.

2)      Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zostały użyte nazwy handlowe firmy, towaru lub produktu, służy to wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych, jakościowych i należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych, a jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia.

3)      Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej materiałom i urządzeniom określonym w opisie zamówienia.

4)      Wszystkie sprzęty powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych, nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji, sprawne, powinny posiadać karty gwarancyjne, instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

5)      Wszystkie dostarczone sprzęty posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązujących prawem, nie mogą zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

6)      Wykonawca odpowiada za dostarczony przedmiot zamówienia w czasie transportu, a w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

7)      Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

8)      W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt:

?         jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub,

?         nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym lub w jego załącznikach,

?         nie odpowiada pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

9)      Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz     terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

10)    Wykonawca udzieli podstawowych instrukcji o właściwościach sprzętu oraz zasadach

  ich działania.

11)   Na komputerach musi zostać zainstalowany system operacyjny.

12)  W pełni funkcjonujący sprzęt musi zostać dostarczony jednorazowo do Urzędu Gminy Przytoczna, na ul. Rokitniańską 4, 66-340 Przytoczna, w godzinach urzędowania 7.30-15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek),  7.30- 17.00 (środa), 7.30-14.30 (piątek).

13)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy bez uwag. Gwarancja świadczona będzie na miejscu u Zamawiającego, realizowana najpóźniej w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady. Czas usunięcia wady wynosi 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pomocą faxu lub e-maila. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. Jeśli w wyniku 2 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy.

3.      Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu

     zamówienia  w terminie: do dnia 10.11.2020 roku.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kody  robót  CPV:

30200000-1   Urządzenia komputerowe

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

2.      Oświadczenia załączone do oferty powinny mieć formę oryginału, natomiast pozostałe dokumenty  mieć formę oryginału, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

3.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacji o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą operatora pocztowego lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Panią Izabelą Szewczyk, email: promocja@przytoczna.pl, tel. 881 935 510.             

VI. Miejsce składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć pisemnie lub elektronicznie w terminie do dnia 30.10.2020 roku do godz. 10.00:

·         w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: Oferta na: „Zakup i dostawa 20 komputerów stacjonarnych, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Szkoła bez granic plus w Urzędzie Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna;

·          elektronicznie e-mail:  promocja@przytoczna.pl;

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.W przypadku złożenia oferty niekompletnej,  Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym  terminie. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.

7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający zastrzega, że wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw oraz wyjaśnienia treści oferty będzie tylko jednorazowe. W przypadku nie uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub uzupełnienia dokumentów w sposób wadliwy nie spełniających wymagań Zamawiającego, bądź brak wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia w sposób nie wystarczający będzie skutkować odrzuceniem oferty.

9. W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia i uzupełnienia, oferta podlega odrzuceniu.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.     Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cenę netto i podatek Vat.

2.     Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku oraz słownie.

3.     Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.     Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą\

w złotych polskich.

 

VIII. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty (cena – 100%).

2. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                najniższa cena ofertowa brutto

C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

                cena brutto oferty badanej

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

IX. Informacje o formalnościach

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5.      W przypadku, gdy cena brutto oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

6.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

7.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

X. Obowiązek informacyjny RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przytoczna jest Wójt Gminy Przytoczna z siedzibą 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 tel.: nr tel. 95 7494311, adres e-mail: ug@przytoczna.pl.

2)      administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: SP.042.8.ZSz.2020

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)      posiada Pani/Pan:

-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

-     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)      nie przysługuje Pani/Panu:

-     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy.

2.      Wzór umowy.

  

Zatwierdzam:        

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk