Przytoczna, dnia 27.10.2020 r.

 

Znak sprawy: SP.042.7.ZSz.2020                                               

 

UNIEWAŻNIENIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

          W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na zakup
i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Szkoła bez granic plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami w dziale IX, pkt.4 zapytania ofertowego, znak sprawy SP.042.7.ZSz.2020  z dnia 23.10.2020 roku na wykonanie usługi: zakup i dostawa 20 komputerów stacjonarnych Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk