WÓJT GMINY PRZYTOCZNA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna obejmującego tereny w obrębie Nowa Niedrzwica

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytoczna uchwały Nr XXI.110.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przytoczna obejmującego tereny w obrębie Nowa Niedrzwica.

 

Z treścią przedmiotowego dokumentu oraz uzasadnieniem na podstawie art. 42 pkt 2 i podsumowaniem na podstawie art. 55 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy, można zapoznać się:

-        na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytoczna,

-        w siedzibie Urzędu Gminy Przytoczna.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bartłomiej Kucharyk