WYBORY ŁAWNIKÓW

Kalendarz wyborczy dotyczący wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023

·         do dnia 31 maja 2019 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników ( art. 161 § 2 u.s.p.),

·         do dnia 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.),

·         najpóźniej w październiku 2019 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.),

·         do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. (art. 164 § 1 u.s.p.),

·         do dnia 31 grudnia 2019 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie
o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i § 3 u.s.p.).

 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa czteroletnia kadencja ławników wybranych w 2015 r.  Informację o liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Przytoczna przekazał Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Na kadencję 2020-2023 Rada Gminy Przytoczna wybierze do końca października 2019 r.:

·         1 osobę do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu,

·         2 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wielkopolskim
.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim w trybie art. 162 § 2 ww. ustawy kandydatów na ławników do orzekania w sprawach pracowniczych zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

KTO MOŻE BYĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE BYĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż  trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na ww. liście.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest do pobrania jako załącznik poniżej, w Biurze Rady Gminy Przytoczna oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Informacje o wydaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Warunki wydawania bezpłatnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego kandydatom na ławników

Obecne brzmienie przepisu art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) wprowadza zasadę bezpłatności uzyskania zaświadczenia z KRK o osobach będących kandydatami na ławnika.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku o uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Aby uniknąć uzyskiwania informacji bez wnoszenia opłaty przez osoby, które w rzeczywistości nie są kandydatami na ławników, zasadnym jest wymaganie, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ww. ustawy).

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łaników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 639).

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Przytoczna (biuro nr 1), ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, tel. 95 7494 317 od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.30 oraz w środę od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00.

 

 

                                                                   Wójt Gminy Przytoczna

                                                                  /-/ Bartłomiej Kucharyk                                        

 

 

 

Załączniki

1)      ogłoszenie,

2)      karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

3)      formularz krk,

4)      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 23 ze zm.),

5)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łaników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 639).