REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ RADĘ GMINY PRZYTOCZNA W KADENCJI 2018-2023
L.p. NUMER UCHWAŁY DATA PODJĘCIA

W SPRAWIE                                         

OGŁOSZONE W DZ.URZ.    WOJ. LUBUSKIEGO UWAGI           OBWIESZCZENIE W DZ. URZ.         W SPRAWIE TEKSTU JEDNOLITEGO
 1. II.11.2018  30.11.2018  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 05.12.2018 r. poz. 2784     
 2. II.12.2018  30.11.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.Urz. z dnia 05.12.2018 r. poz. 2785     
 3. II.14.2018  30.11.2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 05.12.2018 r. poz. 2786     
 4.  III.22.2018  19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok  Dz.Urz. z dnia 02.01.2019 r. poz. 2  
5. IV.26.2019 06.02.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dz.Urz. z dnia 08.02.2019 r. poz. 406  uchyla uchwała nr XVIII.88.2020 z dnia 31.03.2020 r.
6. V.29.2019 25.02.2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości za inkaso Dz.Urz. z dnia 26.02.2019 r. poz. 593  zmienia uchwała nr XXI.108.2020 z dnia 12.08.2020 r.
7. V.30.2019 25.02.2019 w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 26.02.2019 r. poz. 594  zmienia uchwała nr VII.38.2019 z dnia 24.04.2019 r.; XXI.107.2020 z dnia 12.08.2020 r.;
8. VI.33.2019 26.03.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1022  
9. VI.34.2019 26.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1021  
10. VI.35.2019 26.03.2019 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2019 Dz. Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz.1023  
11. VI.36.2019 26.03.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 roku Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1024  zmienia uchwała nr XIII.54.2019 z dnia 25.09.2019 r.
12. VII.38.2019 24.04.2019 w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej Dz.Urz. z dnia 29.04.2019 r. poz. 1326  
13. VII.39.2019 24.04.2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 29.04.2019 r. poz. 1327  
14. VII.40.2019 24.04.2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 29.04.2019 r. poz. 1328  
15. VIII.44.2019 29.05.2019 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 03.06.2019 r. poz. 1592  
16. VIII.45.2019 20.05.2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2019-2023 Dz.Urz. z dnia 03.06.2019 r. poz. 1593  
17. X.50.2019 26.06.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna  (Ogrodowa) Dz.Urz. z dnia 10.07.2019, poz. 1964  
18. XI.52.2019 16.07.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna oraz określenia granic obwodów publicznychszkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Dz.Urz. z dnia 17.07.2019 r. poz. 2097  
19. XIII.54.2019 25.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prezytoczna w 2019 r. Dz.Urz. z dnia 01.10.2019 r. poz. 2586  
20. XIV.57.2019 30.10.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołacg podstawowych racujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze  Dz.Urz. z dnia 14.11.2019 r. poz. 2991  
21. XIV.60.2019 30.10.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urz. z dnia 07.11.2019 r. poz. 2951  uchyla uchwała nr XXIII.115.2020 z dnia 21.10.2020
22. XIV.61.2019 30.10.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 07.11.2019 r. poz. 2952  
23. XV.64.2019 27.11.2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz. Urz. z dnia 10.12.2019 r. poz. 3316
24. XV.65.2019 27.11.2019 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.12.2019 r. poz. 3317
25. XV.67.2019 27.11.2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz. Urz. z dnia 10.12.2019 r. poz. 3318
26. XVI.68.2019 18.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Dz.Urz. z dnia 10.01.2020 r. poz. 127
27. XVI.72.2019 18.12.2019 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 30.12.2019 r. poz. 3577
28. XVI.73.2019 18.12.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych Dz.Urz. z dnia 30.12.2019 r. poz. 3578
29. XVII.76.2020 12.02.2020 w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 558 zmienia uchwała nr XVIII.92.2020 z dnia 31.03.2020 r.; uchwała nr XXIII.116.2020 z dnia 21.10.2020
30. XVII.77.2020 12.02.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz. Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 559
31. XVII.78.2020 12.02.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 560
32. XVII.79.2020 12.02.2020 w sprawie ustanowenia świadczenia pieniężnego pn. "Bilet dla ucznia" dla uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 561 stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego NK-4131.41.2020.TDom z dnia 13 marca 2020 r.
33. XVII.80.2020 12.02.2020 w sprawie zmiany uchwały nr V.29.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 562
34. XVII.81.2020 12.02.2020 w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej Dz.Urz. z dnia 17.02.2020 r. poz. 544
35. XVII.82.2020 12.02.2020 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2020 Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 563
36. XVII.83.2020 12.02.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytoczna na rok szkolny 2019/2020 Dz.Urz. z dnia 14.02.2020 r. poz. 531
37. XVIII.88.2020 31.03.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1065 uchyla uchwała nr XIX.159.2021 z dnia 29.04.2021
38. XVIII.89.2020 31.03.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostyujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1066
39. XVIII.90.2020 31.03.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektornicznej Dz.Urz. z dnia 07.04.2020 r. poz. 1086 uchyla uchwała nr XIX.160.2021 z dnia 29.04.2021
40. XVIII.91.2020 31.03.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2020 roku Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1067
41. XVIII.92.2020 31.03.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII.76.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1068
42. XIX.96.2020 27.05.2020 w spr. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych Dz.Urz. z dnia 02.06.2020 r. poz. 1480
43. XIX.97.2020 27.05.2020 w spr. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

 

Dz.Urz. z dnia 02.06.2020 r. poz. 1481

44. XIX.98.2020 27.05.2020 zmieniająca uchwałę w spr. określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna Dz.Urz. z dnia 02.06.2020 r. poz. 1482
45. XXI.107.2020 12.08.2020 w sprawie zminy uchwały o opłacie targowej Dz.Urz. z dnia 14.08.2020 r. poz. 1972
46. XXI.108.2020 12.08.2020 w sprawie zmiany uchwały nr V.29.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz. Urz. z dnia 14.08.2020 r. poz. 1971
47. XXI.110.2020 12.08.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna obejmującego tereny w obrębie Nowa Niedrzwica Dz.Urz. z dnia 18.08.2020 r. poz. 1982
48. XXIII.115.2020 21.10.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urz. z dnia 28.10.2020 r. poz. 2450
49. XXIII.116.2020 21.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII.76.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 28.10.2020 r. poz. 2451
50. XXIII.117.2020 21.10.2020 w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Przytoczna" Dz.Urz. z dnia 28.10.2020 r. poz. 2452
51. XXIII.119.2020 21.10.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytoczna na rok szkolny 2020/2021 Dz.Urz. z dnia 28.10.2020 r. poz. 2453
52. XXIV.123.2020 25.11.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim
53. XXIV.124.2020 25.11.2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dmoa 02.12.2020 poz. 2767
54. XXIV.125.2020 25.11.2020 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 02.12.2020 poz. 2768
55. XXV.131.2020 29.12.2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Dz.Urz. z dnia 26.01.2021 r. poz. 246
56. XXV.133.2020 29.12.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 27.01.2021 r. poz. 255
57. XXV.134.2020 29.12.2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w Gminie Przytoczna, działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego NK-I.4131.6.2021.TDom z dnia 27.01.2021 r. stwierdzające nieważność uchwały w § 4.
58. XXVII.143.2021 25.02.2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. Dz. Urz. z dnia 02.03.2021 r. poz. 555 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego NK-I.4131.34.2021.T.Dom z dnia 18 marca 2021 r.
59. XXVII.145.2021 25.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 02.03.2021 r. poz. 556
60. XXVIII.154.2021 25.03.2021 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bedomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2021 r. Dz.Urz. z dnia 06.04.2021 r. poz. 803
61. XXVIII.155.2021 25.03.2021 w spr. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2021 Dz.Urz. z dnia 06.04.2021 r. poz. 804
62. XIX.158.2021 29.04.2021 w spr. zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku Dz.Urz. z dnia 11.05.2021 r. poz. 1067
63. XIX.159.2021 29.04.2021 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dz.Urz. z dnia 11.05.2021 r. poz. 1068
64. XIX.160.2021 29.04.2021 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.Urz. z dnia 12.05.2021 r. poz. 1080
65. XIX.161.2021 29.04.2021 w spr. trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 12.05.2021 r. poz. 1081
66. XIX.166.2021 29.04.2021 w spr. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Dz.Urz. z dnia 11.05.2021 r. poz. 1069
67. XXXI.172.2021 27.05.2021 w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego NK-I.4131.86.2021.TDom z dnia 17.06.2021