REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY PRZYTOCZNA
lp. Numer Uchwały Data podjęcia W SPRAWIE

OGŁOSZENIE
W DZ.URZ. WOJ.LUBUSKIEGO

UWAGI

OBWIESZCZENIE 
W SPRAWIE TEKSTU JEDNOLITEGO

1. I/1/2010 01.12.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
2. I/2/2010 01.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
3. I/3/2010 01.12.2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
4. II/4/2010 10.12.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
5. II/5/2010 10.12.2010r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytoczna  -uchwała      
6. II/6/2010 10.12.2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
7. II/7/2010 10.12.2010r. w sprawie powołanai składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
8. II/8/2010 10.12.2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna -uchwała   Zmienia Uchwała Nr IX/48/2011 z dnia 26.05.2011r.  
9. II/9/2010 10.12.2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
10. II/10/2010 10.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy -uchwała   Uchyla Uchwała Nr XII/72/2011 z dnia 29.09.2011r.  
11. II/11/2010 10.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
12. III/12/2010 30.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
13. III/13/2010 30.12.2010r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Przytoczna na rok 2010, które nie wygasaj? z upływem roku budżetowego -uchwała      
14. III/14/2010 30.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku(uchwała) Dz.Urz. z dnia 19.01.2011 r. Nr 5 poz. 138 - publikacja Uchyla Uchwała Nr XIV/86/2011 z dnia 24.11.2011 r. -uchwała  
15. III/15/2010 30.12.2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami prowadz?cymi działalność pożytku publicznego (uchwała) Dz.Urz. z dnia 19.01.2011 r. Nr 5 poz. 139 -publikacja    
16. III/16/2010 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na rok 2011 -uchwała      
17. III/17/2010 30.12.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy      
18. III/18/2010 30.12.2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i stałych komisji na rok 2011 -uchwała      
19. IV/19/2011 27.01.2011r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla samorz?dowego zakładu budżetowego -uchwała      
20. IV/20/2011 27.01.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
21. IV/21/2011 27.01.2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok (uchwała) Dz.Urz. z dnia 23.03.2011 r. Nr 37 poz. 742 -publikacja    
22. IV/22/2011 27.01.2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Przytoczna -uchwała      
23. IV/23/2011 27.01.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi      
24. V/24/2011 03.03.2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
25. V/25/2011 03.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r. -uchwała      
26. V/26/2011 03.03.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charaktrze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzialania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.04.2011 r. Nr 43 poz. 852 -publikacja    
27. V/27/2011 03.03.2011r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 -uchwała      
28. V/28/2011 03.03.2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 -uchwała, załącznik      
29. V/29/2011 03.03.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała) Dz. Urz. z dnia 08.04.2011 r. Nr 43 poz. 853 -publikacja Zmienia Uchwała Nr XII/70/2011 z dnia 29.09.2011 r. -uchwała

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1786

30. V/30/2011 03.03.2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w następstwie zrzeczenia się mandatu -uchwała      
31. V/31/2011 03.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rokitno na lata 2011-2018" -uchwała, -załącznik      
32. VI/32/2011 15.03.2011r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przytoczna -uchwała      
33. VI/33/3011 15.03.2011r. w sprawie powołania Skarbnik Gminy Przytoczna -uchwała      
34. VII/34/2011 31.03.2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
35. VII/35/2011 31.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r. -uchwała      
36. VII/36/2011 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu "Społecznika Roku Gminy Przytoczna" -uchwała   Uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.158.1.2011.AKop z dnia 29.04.2011r.  
37. VII/37/2011 31.03.2011r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na zbioropwe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków -uchwała      
38. VIII/38/2011 28.04.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w obrębach: Goraj, Lubikowo, Rokitno -uchwała    Uchyla Uchwała Nr XIII/95/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
39. VIII/39/2011 28.04.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Strychy i Wierzbno -uchwała      
40. VIII/40/2011 28.04.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
41. VIII/41/2011 28.04.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przytoczna za lata 2011-2020  -uchwała, zał?cznik      
42. IX/42/2011 26.05.2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
43. IX/43/2011 26.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
44. IX/44/2011 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/208/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porz?dku na terenie Gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.07.2011 r. Nr 75 poz.1410 -publikacja    
45. IX/45/2011 26.05.2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 08.07.2011 r. Nr 75 poz.1411 -publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXII/139/2012 z dnia 25.10.2012 r.(uchwała)

Zmienia Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 12.03.2015r.

Zmienia Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 23.04.2015r.

Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1787

46. IX/46/2011 26.05.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu "Społecznika Roku Gminy Przytoczna" (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.07.2011 r. Nr 75 poz. 1412 -publikacja  uchyla uchwała nr XXIII.117.2020 z dnia 21.10.2020  
47. IX/47/2011 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2010 z dnia 10.12.2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpioeczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
48. IX/48/2011 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2010 z dnia 10.12.2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna -uchwała      
49. X/49/2011 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. -uchwała      
50. X/50/2011 28.06.2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r. -uchwała      
51. X/51/2011 28.06.2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
52. X/52/2011 28.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
53. X/53/2011 28.06.2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.08.2011 r. Nr 88 poz.1746 -publikacja

Stwierdzenie nieważności § 2 - skarga prokuratora na uchwałę - Sygn.akt I SA/Go/1102/12 - wyrok z dnia 16.01.2013r.

Uchyla Uchwała Nr XXVIII/177/2013 z dnia 25.04.2014r.

 
54. X/54/2011 28.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków -uchwała      
55. X/55/2011 28.06.2011r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.08.2011 r. Nr 88 poz.1747 -publikacja    
56. X/56/2011 28.06.2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.08.2011 r. Nr 88 poz.1748 -publikacja Uchyla uchwała nr XLV/311/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1785

57. X/57/2011 28.06.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/203/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 88 poz.1749 -publikacja uchyla uchwała nr XLIV/304/2018 z dnia 26.09.2018  
58. X//58/2011 28.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015  -uchwała      
59. XI/59/2011 23.08.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego -uchwała      
60. XI/60/2011 23.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
61. XI/61/2011 23.08.2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 99 poz.1902 -publikacja    
62. XI/62/2011 23.08.2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 99 poz.1903 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 29.09.2011 r. -uchwała  
63. XI/63/2011 23.08.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/238/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 99 poz.1904 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVI/168/2013 z dnia 21.02.2013r. uchwała  
64 XII/64/2011 29.09.2011r. w sprawie przystąpiuenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna obejmującego tereny w obrębie Nowa Niedrzwica  -uchwała      
65. XII/65/2011 29.09.2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
66. XII/66/2011 29.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
67. XII/67/2011 29.09.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2162 -publikacja Uchyla uchwała nr XLII/253/2014 z dnia 28.08.2014 r.  
68. XII/68/2011 29.09.2011r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29.06.2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2163 -publikacja uchyla uchwała nr XL/283/2018 z dnia 24.04.2018 r.  
69. XII/69/2011 29.09.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna - obszary 7 i 8 w obrębie Przytoczna -uchwała      
70. XII/70/2011 29.09.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Inmterdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2164 -publikacja  

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1786

 

71. XII/71/2011 29.09.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do s?dów powszechnych -uchwała      
72. XII/72/2011 29.09.2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy -uchwała   uchyla Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 11.12.2014 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna  
73. XII/73/2011 29.09.2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2165 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVII/183/2017 z dnia 23.02.2017 r.  
74. XIII/74/2011 28.10.2011r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała, załącznik   Zmienia Uchwała Nr XXXI/196/2013 z dnia 12.09.2013 r.; Uchwała Nr XXVI/176/2017 z dnia 26.01.2017 r.; uchwała nr XIII.55.2019 z dnia 25.09.2019 r.  
75. XIII/75/2011 28.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
76. XIII/76/2011 28.10.2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami prowadz?cymi działalność pożytku publicznego (uchwała) Dz.Urz. z dnia 14.11.2011 r. Nr 125 poz.2325 -publikacja Zmienia Uchwała Nr XV/98/2011 z dnia 15.12.2011 r. -uchwała  
77. XIII/77/2011 28.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu      
78. XIII/78/2011 28.10.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnoś?ć Wójta Gminy Przytoczna -uchwała      
79. XIII/79/2011 28.10.2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Rokitno w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego -uchwała      
80. XIII/80/2011 28.10.2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Wierzbno w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego -uchwała      
81. XIV/81/2011 24.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
82. XIV/82/2011 24.11.2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2628 -publikacja    
83. XIV/83/2011 24.11.2011r. w sprawie opłaty targowej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2629 -publikacja

Zmienia Uchwała Nr XV/91/2011 z dnia 15.12.2011 r.;uchwała

Zmienia Uchwała Nr XVIII/115/2012 z dnia 26.04.2012 r.uchwała

 
84. XIV/84/2011 24.11.2011r. w sprawie ustalenia miejscowości położonych na terenie Gminy Przytoczna, w których pobierana jest opłata miejscowa (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2630 -publikacja    
85. XIV/85/2011 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz. 2631 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 26.11.2015r.  
86. XIV/86/2011 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2632 -publikacja    
87. XIV/87/2011 24.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowi?zuj?cych na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (uchwała) , (formularze) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2633 -publikacja  Uchyla Uchwała Nr XXXIV/210/2013 z dnia 28.11.2013 r.  
88. XV/88/2011 15.12.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2011-2020 -uchwała      
89. XV/89/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
90. XV/90/2011 15.12.2011r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla samorządowego zakładu budżetowego -uchwała   Zmienia Uchwała Nr XXIV/149/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała  
91. XV/91/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 13.01.2012 r. poz.95 -publikacja    
92. XV/92/2011 15.12.2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok (uchwała) Dz.Urz. z dnia 13.01.2012 r. poz.96 -publikacja    
93. XV/93/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 l;istopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (uchwała) Dz.Urz. z dnia 13.01.2012 r. poz. 97 publikacja    
94. XV/94/2011 15.12.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2012-2021 -uchwała      
95. XV/95/2011 15.12.2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok (uchwała) Dz.Urz. z dnia 23.12.2012 r. Nr 140 poz.2937 publikacja    
96. XV/96/2011 15.12.2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2012 -uchwała      
97. XV/97/2011 15.12.2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na rok 2012 -uchwała      
98. XV/98/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała) Dz.Urz. z dnia 17.01.2012 r. poz.198 - publikacja    
99. XV/99/2011 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieczynny ośrodek zdrowia położonej w m. Goraj działka 145/5 będącej własnością Gminy Przytoczna -uchwała      
100. XVI/100/2012 23.02.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa Dębowiec IV w obrębie Dębówko -uchwała      
101. XVI/101/2012 23.02.2012r w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna -uchwała, załącznik graficzny   Uchyla Uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 20.09.2012r. -uchwała  
102. XVI/102/2012 23.02.2012r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego -uchwała      
103. XVI/103/2012 23.02.2012r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2012-2024 -uchwała      
104. XVI/104/2012 23.02.2012r w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2002 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.12.2002r. w sprawie przystąpienia Gminy Przytoczna do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych -uchwała      
105. XVI/105/2012 23.02.2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012-2014 (uchwała) Dz.Urz. z dnia 27.02.2012 r. poz.549 - publikacja    
106. XVII/106/2012 27.03.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2012-2024 -uchwała      
107. XVII/107/2012 27.03.2012r w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
108. XVII/108/2012 27.03.2012r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki -uchwała      
109. XVII/109/2012 27.03.2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomniości zwierząt na terenie Gminy Przytoczna" (uchwała) Dz.Urz. z dnia 29.03.2012 poz. 757 - publikacja Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze  
110. XVIII/110/2012 26.04.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2012-2024 -uchwała      
111. XVIII/111/2012 26.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
112. XVIII/112/2012 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego -uchwała      
113. XVIII/113/2012 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego -uchwała      
114. XVIII/114/2012 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego -uchwała      
115. XVIII/115/2012 26.04.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 04.05.2012 r. poz. 972publikacja Uchyla Uchwała Nr XXIV/152/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała  
116. XVIII/116/2012 26.04.2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Przytoczna(uchwała) Dz.Urz. z dnia 04.05.2012 r. poz.973 publikacja    
117. XVIII/117/2012 26.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Goraj od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.  -uchwała      
118. XVIII/118/2012 26.04.2012r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lubikowo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. -uchwała      
119. XVIII/119/2012 26.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przytoczna od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. -uchwała      
120. XVIII/120/2012 26.04.2012r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Komunalno-Mieszkaniowy w Przytocznej w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego -uchwała      
121. XVIII/121/2012 26.04.2012r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Gminnemu w Przytocznej przy ul. Parkowej 7 -uchwała   Uchyla uchwała nr XLII/253/2014 z dnia 28.08.2014 r.  
122. XVIII/122/2012 26.04.2012r. w sprawie zaopiniowania projektu PlanuOchrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko na lata 2012-2031 -uchwała      
123. XVIII/123/2012 26.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strychy dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. -uchwała      
124. XVIII/124/2012 26.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lubikowo dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. -uchwała      
125. XVIII/125/2012 26.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomopści gruntowej położonej w obrębie Lubikowo dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. -uchwała      
126. XIX/126/2012 17.05.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok -uchwała      
127. XX/127/2012 21.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok -uchwała      
128. XX/128/2012 21.06.2012r. w sprawie udzialenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok  -uchwała      
129. XX/129/2012 21.06.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok -uchwała      
130. XX/130/2012 21.06.2012r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej -uchwała      
131. XX/131/2012 21.06.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przytoczna (uchwała) Dz. Urz. z dnia 27.06.2012 r. poz. 1264 publikacja    
132. XX/132/2012 21.06.2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków -uchwała      
133. XXI/133/2012 21.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok -uchwała      
134. XXI/134/2012 21.09.2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna w obrębach Dębówko i Przytoczna -uchwała      
135. XXII/135/2012 25.10.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2012-2024 -uchwała      
136. XXII/136/2012 25.10.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok  -uchwała      
137. XXII/137/2012 25.10.2012r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze (uchwała)

Dz.Urz. z dnia 30.10.2012 r. poz. 1924 publikacja

zmienia Uchwała Nr XLI/247/2014 z dnia 31.07.2014r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1788

138. XXII/138/2012 25.10.2012r. w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów -uchwała   Uchyla Uchwała Nr X/69/2015 z dnia 24.09.2015 r.  
139. XXII/139/2012 25.10.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzialania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1411 z dnia 8 lipca 2011 r.) (uchwała) Dz.Urz. z dnia 30.10.2012 r. poz. 1924 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1787

 

140. XXIII/140/2012 22.11.2012r. w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Marcina Kurczyny do udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na skargę Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz do udzielenia pełnomocnictw ... -uchwała      
141. XXIII/141/2012 22.11.2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta -uchwała Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2356 publikacja    
142. XXIII/142/2012 22.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku -uchwała Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2357 publikacja  Uchyla Uchwała Nr XXXIV/209/2013 z dnia 28.11.2013 r.  
143. XXIII/143/2012 22.11.2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna -uchwała

Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2358 publikacja

Zmienia Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 25.02.2016r.  
144. XXIII/144/2012 22.11.2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przytoczna -uchwała

Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2359 publikacja

   
145. XXIII/145/2012 22.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
146. XXIII/146/2012 22.11.2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -uchwała Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2360 publikacja    
147. XXIII/147/2012 22.11.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na rok 2013 -uchwała      
148. XXIII/148/2012 22.11.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przytoczna na lata 2013-2015 -uchwała      
149. XXIV/149/2012 20.12.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla samorządowego zakładu budżetowego -uchwała      
150. XXIV/150/2012 20.12.2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przytoczna na lata 2012-2024 -uchwała      
151. XXIV/151/2012 20.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
152. XXIV/152/2012 20.12.2012r. w sprawie opłaty targowej -uchwała Dz.Urz. z dnia 27.12.2012r. poz. 2889 -publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXI/195/2013 z dnia 12.09.2013 r. oraz Uchwała Nr XXXIV/208/2013 z dnia 28.11.2013r.

Zmienia Uchwała Nr XXXV/216/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

 

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

153. XXIV/153/2012 20.12.2012r. w sprawie opłaty miejscowej -uchwała Dz.Urz. z dnia 27.12.2012r. poz. 2890 -publikacja

zmiania Uchwała Nr IX/59/2015 z dnia 27.08.2015r.;

Uchyla Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 26.11.2015r.

 
154. XXIV/154/2012 20.12.2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przytoczna na lata 2013-2024 -uchwała   Uchyla Uchwała Nr XXXV/219/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2014-2024  
155. XXIV/155/2012 20.12.2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. -uchwała      
156. XXIV/156/2012 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna" -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 31 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVI/167/2013 z dnia 21.02.2013r. uchwała  
157. XXIV/157/2012 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki  -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 32 -publikacja

 Zmienia Uchwała Nr XXVI/166/2013 z dnia 21.02.2013r. uchwała

Uchyla Uchwała Nr XXX/192/2013 z dnia 20.06.2013r.

 
158. XXIV/158/2012 20.12.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Przytoczna -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 33 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXX/191/2013 z dnia 20.06.2013r.  
159. XXIV/159/2012 20.12.2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 34 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXIX/184/2013 z dnia 23.05.2013r. - uchwała  
160. XXIV/160/2012 20.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013r. poz. 35 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVI/165/2013 z dnia 21.02.2013r. uchwała  
161. XXIV/161/2012 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2013 -uchwała      
162. XXV/162/2013 24.01.2013r. w sprawie podziału Gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych -uchwała Dz.Urz. z dnia 25.01.2013r. poz. 354 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 z dnia 22.02.2018 r.  
163. XXV/163/2013 24.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej -uchwała      
164. XXVI/164/2013 21.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej - uchwała      
165. XXVI/165/2013 21.02.2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 599 publikacja

Zmienia Uchwała Nr XLIV/267/2014 z dnia 24.10.2014r.

Uchyla Uchwała Nr XIX/135/2016 z dnia 30.06.2016 r.

 
166. XXVI/166/2013 21.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 600 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXX/192/2013 z dnia 20.06.2013r.  
167. XXVI/167/2013 21.02.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna - uchwała Dz. Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 601 publikacja

Zmienia Uchwała Nr XLIV/268/2014 z dnia 24.10.2014 r.;

Uchyla Uchwała Nr XIX/134/2016 z dnia 30.06.2016 r.

 
168. XXVI/168/2013 21.02.2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 602 publikacja zmienia Uchwała Nr XVIII/125/2016 z dnia 02.06.2016r.; uchyla Uchwała Nr XXXVI/250/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
169. XXVII/169/2013 28.03.2013r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna w obrębach Dębówko i Przytoczna - uchwała      
170. XXVII/170/2013 28.03.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 - uchwała      
171. XXVII/171/2013 28.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej - uchwała      
172. XXVII/172/2013 28.03.2013r. w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała      
173. XXVII/173/2013 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzęami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2013" - uchwała   Uchyla Uchwała Nr XXIX/185/2013 z dnia 23.05.2013 r.  - uchwała  
174. XXVII/174/2013 28.03.2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2013 - uchwała   Uchyla Uchwała Nr XXVIII/178/2013 - uchwała  
175. XXVIII/175/2013 25.04.2013r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2013 r. -uchwała      
176. XXVIII/176/2013 25.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - uchwała      
177. XXVIII/177/2013 25.04.2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów - uchwała Dz.Urz. z dnia 29.04.2013r. poz. 1191 - publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXI/194/2013 z dnia 12.09.2013 r.

Uchyla Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 12.03.2015r.

 

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014 r.

 

178. XXVIII/178/2013 25.04.2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Przytoczna na rok 2013 - uchwała Dz.Urz. z dnia 29.04.2013r. poz. 1192 - publikacja    
179. XXIX/179/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytoczna - obręb Wierzbno - uchwała Dz.Urz. z dnia 27.05.2013r. poz. 1408 - publikacja    
180. XXIX/180/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 112/1 obręb Strychy - uchwała Dz.Urz. z dnia 27.05.2013r. poz. 1409 - publikacja    
181. XXIX/181/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna - uchwała Dz.Urz. z dnia 27.05.2013r. poz. 1410 - publikacja    
182. XXIX/182/2013 23.05.2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego - uchwała   Zmienia Uchwała Nr XXX/193/2013 z dnia 20.06.2013r.  
183. XXIX/183/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - uchwała      
184. XXIX/184/2013 23.05.2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała Dz.Urz. z dnia 27.05.2013r. poz. 1416 - publikacja Uchyla Uchwała Nr XXX/190/2013 z dnia 20.06.2013r.  
185. XXIX/185/2013 23.05.2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przytoczna w 2013 roku - uchwała      
186. XXIX/186/2013 23.05.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przytoczna - uchwała      
    23.05.2013r. Apel Nr XXIX/1/2013 w sprawie decyzji o likwidacji miejsca stacjonowania karetki typu P w Skwierzynie - apel      
187. XXX/187/2013 20.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2012 r.      
188. XXX/188/2013 20.06.2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.      
189. XXX/189/2013 20.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej      
190. XXX/190/2013 20.06.2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 24.06.2013r. poz. 1553 Uchyla Uchwała Nr XIX/137/2016 z dnia 30.06.2016 r.  
191. XXX/191/2013 20.06.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.Urz. z dnia 25.06.2013 r. poz. 1557 Uchyla Uchwała Nr XIX/136/2016 z dnia 30.06.2016 r.  
192. XXX/192/2013 20.06.2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki Dz.Urz. z dnia 24.06.2013r. poz. 1554 Uchyla Uchwała Nr XXVI/175/2017 z dnia 26.01.2017 r.  
193. XXX/193/2013 20.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
194. XXXI/194/2013 12.09.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów Dz.Urz. z dnia 16.09.2013 r. poz. 2002

Uchyla Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014 r.

195. XXXI/195/2013 12.09.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 16.09.2013 r. poz. 2003

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia  25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

 

196. XXXI/196/2013 12.09.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Przytoczna na lata 2011-2020      
197. XXXI/197/2013 12.09.2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 16.09.2013 r. poz. 2004    
198. XXXI/198/2013 12.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok      
199. XXXII/199/2013 24.10.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec IV, w obrębie Dębówko Dz.Urz. z dnia 29.10.2013 r. poz. 2204    
200. XXXII/200/2013 24.10.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Przytoczna na lata 2013-2024      
201. XXXII/201/2013 24.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.      
202. XXXII/202/2013 24.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania  i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej      
203. XXXII/203/2013 24.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Sierakowskiej Agencji Wydawniczej "Pojezierze" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością      
204. XXXII/204/2013 24.10.2013r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi      
205. XXXIII/205/2013 14.11.2013r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przytoczna, załącznik -Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przytoczna, strona tytułowa   Uchyla Uchwała Nr XXV/171/2016 z dnia 28.12.2016 r.  
206. XXXIV/206/2013 28.11.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok      
207. XXXIV/207/2013 28.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013r. poz. 2557    
208. XXXIV/208/2013 28.11.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013r. poz. 2558

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia  25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

 

209. XXXIV/209/2013 28.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013r. poz. 2559 Uchyla Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  
210. XXXIV/210/2013 28.11.2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013r. poz. 2572 Uchyla Uchwała Nr XXXV/214/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  
211. XXXIV/211/2013 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013r. poz. 2573    
212. XXXIV/212/2013 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na rok 2014      
213. XXX/213/2013 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytoczna na lata 2013-2020 - załącznik      
214. XXXV/214/2013 19.12.2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 24.12.2013 r. poz. 2828

zmienia Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

oraz

Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchyla Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 17.12.2015r.
215. XXXV/215/2013 19.12.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok      
216. XXXV/216/2013 19.12.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 24.12.2013r. poz. 2829

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

217. XXXV/217/2013 19.12.2013r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków      
218. XXXV/218/2013 19.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Dz.Urz. z dnia 02.01.2014r. poz. 5    
219. XXXV/219/2013 19.12.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2014-2024   Uchyla Uchwała Nr III/22/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029  
220. XXXV/220/2013 19.12.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego "Pomóc w chorobie" w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna  Dz.Urz. z dnia 10.01.2014r. poz. 98  Zmienia Uchwała Nr XXVIII/190/2017 z dnia 23.03.2017 r.  
221. XXXV/221/2013 19.12.2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2014      
222. XXXV/222/2013 19.12.2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego Dz.Urz. z dnia 19.12.2013r. poz. 2882    
223. XXXVI/223/2014 20.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
224. XXXVII/224/2014 27.03.2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Przytoczna: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Dz.Urz. z dnia 04.04.2014r. poz. 843    
225. XXXVII/225/2014 27.03.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  Dz.Urz.z dnia 04.04.2014r. poz. 844    
226. XXXVII/226/2014 27.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
227. XXXVII/227/2014 27.03.2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
228. XXXVII/228/2014 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki      
229. XXXVII/229/2014 27.03.2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków      
230. XXXVII/230/2014 27.03.2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  Dz.Urz. z dnia 04.04.2014r. poz. 845    
231. XXXVII/231/2014 27.03.2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2014  Dz.Urz. z dnia 04.04.2014r. poz. 846    
232. XXXVII/232/2014 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2014 r.   Uchyla Uchwała Nr V/37/2015 Z dnia 12.03.2015r.  
233. XXXVIII/233/2014 24.04.2014r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków      
234. XXXVIII/234/2014 24.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
235. XXXVIII/235/2014 24.04.2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2014-2024      
236. XXXVIII/236/2014 24.04.2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      
237. XXXVIII/237/2014 24.04.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz. Urz. z dnia 29.04.2014r. poz. 956 Uchyla Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 17.12.2015r.  
238. XXXVIII/238/2014 24.04.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna      
239. XXXIX/239/2014 15.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
240. XL/240/2014 18.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2013 rok      
241. XL/241/2014 18.06.2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok      
242. XL/242/2014 18.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
243. XL/243/2014 18.06.2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024      
244. XL/244/2014 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego      
245. XLI/245/2014 31.07.2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
246. XLI/246/2014 31.07.2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego      
247. XLI/147/2014 31.07.2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 01.08.2014r. poz. 1503 Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia 22.02.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 15.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1788

 

248. XLII/248/2014 28.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
249. XLII/249/2014 28.08.2014r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytoczna na lata 2014-2032"   uchyla uchwała nr XXXVII/257/2017 z dnia 21.12.2017 r.  
250. XLII/250/2014 28.08.2014r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2014   uchyla Uchwała Nr XLIV/271/2014 z dnia 24.10.2014r.  
251. XLII/251/2014 28.08.2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  Dz.Urz. z dnia 15.09.2014r. poz. 1620    
252. XLII/252/2014 28.08.2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)      
253. XLII/253/2014 28.08.2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna  Dz.Urz. z dnia 15.09.2014r. poz. 1621  stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK-I.4131.115.2014.AKop z dnia 29.09.2014r.; Uchyla Uchwała Nr XXVI/177/2017 z dnia 26.01.2017  
254. XLII/254/2014 28.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Goraj działka nr 167/12 oraz 167/13 będącej własnością Gminy Przytoczna      
255. XLIII/255/2014 25.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
256. XLIII/256/2014 25.09.2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1776    
257. XLIII/257/2014 25.09.2014r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Wusterhausen      
258. XLIII/258/2014 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała nr XLV/311/2018 z dnia 17.10.2018 r.  
259. XLIII/259/2014 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania      
260. XLIII/260/2014 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
261. XLIII/261/2014 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze   Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia 22.02.2018 r.  
262. XLIII/262/2014 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej  

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

 
263. XLIII/263/2014 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów  

Uchyla Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 12.03.2015r.

 
264. XLIV/264/2014 24.10.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
265. XLIV/265/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
266. XLIV/266/2014 24.10.2014r. w sprawie poręczenia zobowiązań wynikających z emisji obligacji      
267. XLIV/267/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.Urz. z dnia 28.10.2014 r. poz. 1896    
268. XLIV/268/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz.z dnia 28.10.2014 r. poz. 1897    
269. XLIV/269/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania Dz.Urz.z dnia 28.10.2014 r. poz. 1898 Uchyla Uchwała Nr XVIII/124/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.  
270. XLIV/270/2014 24.10.2014r. w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego      
271. XLIV/271/2014 24.10.2014r. w sprawie ustalenia średnij powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2014   Uchyla Uchwała Nr IV/28/2015 z dnia 05.02.2015r.  
272. XLV/272/2014 13.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
273. XLV/273/2014 13.11.2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2014-2024      
274. XLV/274/2014 13.11.2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. z dnia 18.11.2014r. poz. 2154    
275. XLV/275/2014 13.11.2014r. w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Partnerstwa dla Obszaru Funkcjonalnego "Interregio"