Lp.

Numer Uchwały

Data podjęcia

W SPRAWIE

OGłOSZENIE W DZ.URZ. WOJ. LUBUSKIEGO

UWAGI

1. I/3/2002 16.11.2002r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 111, poz.1305 z dnia 06.12.2002 r. Uchyla Uchwała Nr VII/38/2003 z dnia 11.08.2003 r.
2. II/6/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  

zmienia Uchwała Nr VIII/44/2003 z dnia 26.05.2003r;

Uchyla Uchwała Nr XIII/62/2003 z dnia 11.12.2003r.

3. II/7/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia opłaty targowej  

zmienia Uchwała Nr III/19/2002 z dnia 27.12.2002r.;

Uchyla Uchwała Nr XIII/65/2003 z dnia 11.12.2003r.

4. II/8/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej   Uchyla Uchwała Nr XIII/64/2003 z dnia 11.12.2003r.
5. II/9/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów    Uchyla Uchwała Nr XIII/63/2003 z dnia 11.12.2003r.
6. II/10/2002 06.12.2002r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   Uchyla Uchwała Nr XIII/66/2003 z dnia 11.12.2003r.
7. II/11/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   uchyla Uchwała Nr VIII/43/2003 z dnia 26.05.2003r.
8. III/16/2002 27.12.2002r. w sprawie ustalenia stawki za zrzut nieczystości stałych (śmieci) nas wysypisko śmieci w miejscowości Goraj    
9. III/19/2002 27.12.2002r. w sprawie określenia opłaty targowej    
10. III/20/2002 27.12.2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach    
11. III/21/2002 27.12.2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach    
12. III/22/2002 27.12.2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach    
13. III/24/2002 27.12.2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na rok 2003   Uchyla Uchwała Nr XV/75/2004 z dnia 19.02.2004
14. IV/25/2003 04.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok  

zmienia Uchwała Nr IX/57/2003 z dnia 29.08.2003r. oraz

Uchwała Nr XXI/118/2004 z dnia 05.10.2004r.

15. VI/36/2003 14.04.2003r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta    
16. VII/38/2003 28.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 11.08.2003r. Nr 53 poz.909

Zmienia Uchwała Nr:

1) XXXIV/200/2005 z dnia 20.12.2005 r.;

2) IV/23/2007 z dnia 30.01.2007 r.;

3) XX/113/2008 z dnia 29.04.2008 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIII/188/2009 z dnia 29.06.2009 r.

17. VII/39/2003 28.04.2003r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w stałym obwodzie głosowania nr 5 w Wierzbnie    
18. VII/40/2003 28.04.2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania ds. referendum ogólnokrajowego ogłoszonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie    
19. VIII/43/2003 26.05.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   Uchyla Uchwała Nr XIII/68/2003 z dnia 11.12.2003r.
20. VIII/44/2003 26.05.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku    
21. VIII/45/2003 26.05.2003r. w sprawie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego    
22. IX/48/2003 10.07.2003r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń w postaci dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Przytoczna i ustalenia zasad zwrotu kosztów za te świadczenia oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat Dz.Urz. Nr 61, poz. 975 z dnia 27.08.2003 r.  
23. XI/57/2003 29.08.2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr IV/25/2003 Rady Gminy Przytoczna z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003   Uchyla Uchwała Nr XIII/70/2003 z dnia 11.12.2003r.
24. XIII/62/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku   Uchyla Uchwała Nr XXIII/138/2004 z dnia 07.12.2004r.
25. XIII/63/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokościpodatku od posiadania psów   Uchyla Uchwała Nr XXIII/135/2004 z dnia 07.12.2004r.
26. XIII/64/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokościopłaty miejscowej   Uchyla Uchwała Nr XXIII/136/2004 z dnia 07.12.2004r.
27. XIII/65/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia opłaty targowej   Uchyla Uchwała Nr XXIII/137/2004 z dnia 07.12.2004r.
28. XIII/66/2003 11.12.2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   Uchyla Uchwała Nr XXIII/134/2004 z dnia 07.12.2004r.
29. XIII/67/2003 11.12.2003r. wsprawie ustalenia taryfy dla cen wody i ścieków komunalnych   Uchyla Uchwała Nr XXIV/142/2004 z dnia 29.12.2004 r.
30. XIII/68/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   Uchyla Uchwała Nr XXXIII/193/2005 z dnia 29.11.2005r.
31. XIII/69/2003 11.12.2003r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa   Uchyla Uchwała Nr X/53/2011
32. XIV/73/2003 29.12.2003r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na trenie gminy oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat w 2004 r. Dz.Urz. Nr 3, poz. 73 z dnia 15.01.2004r. publikacja  
33. XV/74/2004 19.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Dz.Urz. Nr 66 poz.1072 z dnia 09.09.2004 r.publikacja  
34. XV/80/2004 19.02.2004r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/244/2002 z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Dz.Urz. Nr 13 poz. 245 z dnia 05.03.2004 r.  
35. XV/85/2004 19.02.2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 13 poz. 246 z dnia 05.03.2004 r.  
36. XV/87/2004 19.02.2004r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedanych lokali mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego Dz.Urz. Nr 13 poz. 247 z dnia 05.03.2004 r.  
37. XVI/94/2004 05.04.2004r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego Dz.Urz. Nr 24 poz. 442 z dnia 16.04.2004 r.  
38. XVI/95/2004 05.04.2004r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszaru z naturalną sukcesją olchy, brzozy i gatunków krzewiastych  gruntów Nadleśnictwa Międzyrzecz w pobliżu wsi Krasne Dłusko na terenie  gminy Przytoczna  Dz.Urz. Nr 24 poz. 443 z dnia 16.04.2004 r.  
39. XVIII/103/2004 28.05.2004r. w sprawie wysokości stawekopłat za zajęcie pasa drogowego Dz.Urz. Nr 38 poz.686 z dnia 15.06.2004r. publikacja Uchyla Uchwała Nr XVIII/104/2008 z dnia 26.02.2008 r.
40. XXI/123/2004 05.10.2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla posesji przy byłej fermie bydła w Przytocznej    
41. XXIII/129/2004 07.12.2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkjcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 24.01.2005 r.  Nr 4 poz.77 publikacja Zmienia Uchwała Nr XXV/149/2005 z dnia 04.02.2005r.
42. XXIII/134/2004 07.12.2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Dz.Urz. Nr 104 poz. 1664 z dnia 13.12.2004 r.  
43. XXIII/135/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów Dz.Urz. Nr 104 poz. 1665 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XIV/67/2007 z dnia 20.11.2007 r.
44. XXIII/136/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej Dz.Urz. Nr 104 poz.1666 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XXXIII/192/2005 z dnia 29.11.2005 r.
45. XXIII/137/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia opłaty targowej Dz.Urz. Nr 104 poz.1667 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 29.11.2005 r.
46. XXIII/138/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. Nr 104 poz.1668 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XXXIII/190/2005 z dnia 29.11.2005 r.
47. XXIV/139/2004 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005    
48. XXIV/143/2004 29.12.2004r. w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Dz.Urz. z dnia 15.04.2005 r. Nr 17 poz.310 publikacja  
49. XXV/149/2005 04.02.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/129/2004 Rady Gminy Przytoczna z nia 07.12.2004r. w sprawie  zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkjcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 22.04.2005 r. Nr 18 poz.334 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXIII/194/2005 z dnia 29.11.2005 r.
50. XXVI/153/2005 25.02.2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat Dz.Urz. z dnia 05.09.2005 r. Nr 56 poz. 1159 publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXIX/215/2006 z dnia 29.03.2006 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIII/224/2017 z dnia 07.09.2017 r.

51. XXVII/156/2005 30.03.2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.05.2005 r. Nr 25 poz. 562 publikacja

Zmienia Uchwała Nr:

1) XXX/181/2005 z dnia 28.06.2005 r.;

2) XXXIII/195/2005 z dnia 29.11.2005 r.;

3) IX/44/2007 z dnia 29.06.2007 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIII/128/2008 z dnia 26.08.2008 r.

52. XXVII/161/2005 30.03.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/2001 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 sierpania 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii oraz zasady usytuowania tych punktów w detalu i gastronomii Dz.Urz. z dnia 02.09.2005 r. Nr 55 poz. 1143 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXIV/233/2017 z dnia 28.09.2017 r.
53. XXX/175/2005 28.06.2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1126 publikacja  
54. XXX/176/2005 28.06.2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1126 publikacja  
55. XXX/177/2005 28.06.2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zmianę rodzaju miejscowości Stryszki    
56. XXX/178/2005 28.06.2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Stryszki ze wsi na przysiółek Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1129 publikacja  
57. XXX/179/2005 28.06.2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1130 publikacja Uchyla Uchwała Nr VII/36/2007 z dnia 24.04.2007 r.
58. XXX/180/2005 28.06.2005r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1131 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXVI/198/2009 z dnia 10.11.2009 r.
59. XXX/181/2005 28.06.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/156/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz.562 z dnia 18 maja 2005 r.) Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz.1132 publikacja  
60. XXX/182/2005 28.06.2005r. w sprawie zbycia budynków gospodarczych i garażowych przejętych od Syndyka masy upadłościowej Państwowego Rolniczego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego w upadłości w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1133 publikacja  
61. XXXII/187/2005 25.10.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej  

Zmienia Uchwała Nr XVIII/86/2008 z dnia 26.02.2008 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXI/209/2017 z dnia 29.06.2017 r.

62. XXXII/188/2005 25.10.2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała Nr XXXIII/197/2005 z dnia 29.11.2005r.
63. XXXIII/190/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  

Zmienia Uchwała Nr XXXIV/202/2005 zdnia 20.12.2005 r.

Uchyla Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 06.12.2006 r.

64. XXXIII/191/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia opłaty targowej Dz.Urz. Nr 99 poz. 1726 z dnia 12.12.2005 r. Zmienia Uchwała Nr IX/51/2007 z dnia 29.06.2007 r.
65. XXXIII/192/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia opłaty miejscowej Dz.Urz. Nr 99 poz. 1727 z dnia 12.12.2005 r. Uchyla Uchwała Nr XIV/68/2007 z dnia 20.11.2007 r.
66. XXXIII/193/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. Nr 99 poz. 1728 z dnia 12.12.2005 r.

Zmienia Uchwała Nr XXXIV/201.2005 z dnia 20.12.2005 r.

Uchyla Uchwała Nr XIV/69/2007 z dnia 20.11.2007 r.

67. XXXIII/194/2005 29.11.2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. Nr 23 poz.537 z dnia 30.03.2006r. publikacja Uchyla Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 28.12.2006 r.
68. XXXIII/195/2005 29.11.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/156/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz.562 z dnia 18 maja 2005 r.) Dz.Urz. Nr 99 poz. 1729 z dnia 12.12.2005 r.  
69. XXXIII/197/2005 29.11.2005r. w sprawie uchylania Uchwały Nr XXXII/188/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2005 r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 99 poz. 1730 z dnia 12.12.2005 r.  
70. XXXIV/199/2005 20.12.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złóż ropy i gazu Lubiatów - Międzychód -Grotów, dla terenu położonego w gminie Przytoczna  w obrębach Wierzbno i Strychy Dz.Urz. Nr 46 poz.1050 z dnia 27.06.2006 r.publikacja  
71. XXXIV/200/2005 20.12.2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 21 poz. 492 publikacja  
72. XXXIV/201/2005 20.12.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/193/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29.11.2005 r. Dz.Urz. Nr 7 poz. 124 z dnia 03.02.2006 r.publikacja Uchyla Uchwała Nr XIV/69/2007 z dnia 20.11.2007 r.
73. XXXIV/202/2005 20.12.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/190/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29.11.2005 r. Dz.Urz. Nr 7 poz. 125 z dnia 03.02.2006 r. publikacja  
74. XXXIV/203/2005 20.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej Dz.Urz. Nr 21 poz. 493 z 2006 r. publikacja

Zmienia Uchwała Nr X/57/2011 z dnia 28.06.2011 r.;

uchyla uchwała nr XLIV/304/2018 z dnia 26.09.2018 r. - rozstrzygnięciem nadzorczym unieważniono akt;

75. XXXV/205/2005 30.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 Dz.Urz. Nr 73 poz. 1523 publikacja Zmienia Uchwała Nr XLII/243/2006 z dnia 29.06.2006 r.
76. XXXVI/208/2005 03.02.2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 32 poz. 676 publikacja

Zmienia Uchwała Nr IX/44/2011 z dnia 26.05.2011 r.uchwała

Uchyla Uchwała Nr IV/17/2007 r.

Uchyla Uchwała Nr XXIV/156/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała

77. XXXVII/212/2005 21.02.2006r. w sprawie zmiany granic sołectwa Nowa Niedrzwica i Rokitno Dz.Urz. Nr 23 poz. 560 z roku 2006 publikacja  
78. XXXIX/215/2006 29.03.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/153/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz warunków i trybu zwolnień z tych opłat Dz.Urz. Nr 34 poz. 768  z roku 2006 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXIII/224/2017 z dnia 07.09.2017r.
79. XXXIX/216/2006 29.03.2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 34 poz. 769 z dnia 19.05.2006 publikacja Zmienia Uchwała Nr XLII/246/2006 z dnia 29.06.2006 r.
80. XL/223/2006 27.04.2006r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania nr 6 i 4 oraz granic okręgów wyborczych nr 3 i 2 w związku ze zmianą granic sołectw Dz.Urz. Nr 42 poz. 946 z dnia 14.06.2006 r. publikacja  
81. XLI/225/2006 30.05.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Rokitno w gminie Przytoczna (obszar I) oraz obszaru komunikacji i infrastruktury technicznej go obsługującej (obszar II) Dz.Urz. Nr 46 poz. 1054 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
83. XLI/226/2006 30.05.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w gminie Przytoczna - obręb Wierzbno Dz.Urz. Nr 46 poz. 1055 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
84. XLI/227/2006 30.05.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru nr 1 położonego w gminie Przytoczna - obręb Strychy  Dz.Urz. Nr 46 poz. 1056 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
85. XLI/228/2006 30.05.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru nr 2 położonego w gminie Przytoczna - obręb Strychy Dz.Urz. Nr 46 poz. 1057 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
86. XLI/230/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dębówko obszar 1, obszar 2 i obszar 3 Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48 poz.1101publikacja  
87. XLI/231/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 1,2,3,4 w obrębie Rokitno Dz.Urz. z dnia  07.07.2006 r. Nr 48, poz. 1102 publikacja  
88. XLI/232/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Krobielewo obszar 1 (dz. nr 1/2) obszar 2 (dz. nr 91/3) obszar 3 (dz. nr 54/4 - część) Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 113 publikacja  
89. XLI/233/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zalesienia terenu działki nr 199 w obrębie Chełmsko Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 1104 publikacja  
90. XLI/234/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nowa Niedrzwica (dz. nr 36/3 i nr 36/4) Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 115 publikacja  uchyla w granicach planu uchwała nr XLV.267.2022 z dnia 02.06.2022
91. XLI/235/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarownia terenów nad jeziorem Lubikowskim w obrębach: Lubikowo i Rokitno obszary 1,2,3,4 Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 116 publikacja uchyla uchwała nr XXIV.123.2020 z dnia 25.11.2020 r.
92. XLI/236/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Gaj (działka nr 73/1) Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 117 publikacja  
93. XLI/237/2006 30.05.2006r w sprawie zmian y miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno - wypoczynkowych w obrębie Lubikowo Dz.Urz. z 2006 r. Nr 49 poz. 1132  
94. XLII/238/2006 29.06.2006. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 10.08.2006 r. Nr 60, poz. 1138 publikacja

Zmienia:

1) Uchwała Nr XXXI/173/2009 z dnia 21.04.2009 r.uchwała

2) Uchwała Nr XII/68/2011 z dnia 29.09.2011 r.uchwała

3) Uchwała Nr XL/283/2018 z dnia 24.04.2018 r.

4) Uchwała Nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019 r.

 

95. XLII/246/2006 29.06.2006. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/216/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.08.2006 r. Nr 60, poz. 119 publikacja  
96. XLIII/248/2006 19.09.2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku Dz.Urz. z dnia 28.09.2006 r. Nr 75, poz. 1560 publikacja  

 Rejestr zakończono na pozycji 96.