Lp. Numer Uchwały Data podjęcia W SPRAWIE

OGŁOSZENIE W DZ.URZ. WOJ.LUBUSKIEGO

UWAGI TEKST JEDNOLITY
1. III/14/2010 30.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku(uchwała) Dz.Urz. z dnia 19.01.2011 r. Nr 5 poz. 138 - publikacja Uchyla Uchwała Nr XIV/86/2011 z dnia 24.11.2011 r. -uchwała  
2. III/15/2010 30.12.2010r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała) Dz.Urz. z dnia 19.01.2011 r.  Nr 5 poz. 139 -publikacja    
3. IV/21/2011 27.01.2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok (uchwała) Dz.Urz. z dnia 23.03.2011 r. Nr 37 poz. 742 -publikacja    
4. V/26/2011 03.03.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charaktrze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzialania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.04.2011 r. Nr 43 poz. 852 -publikacja    
5. V/29/2011 03.03.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała) Dz. Urz. z dnia 08.04.2011 r. Nr 43 poz. 853 -publikacja Zmienia Uchwała Nr XII/70/2011 z dnia 29.09.2011 r. -uchwała

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014 r. poz. 1786

6. IX/44/2011 26.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/208/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.07.2011 r. Nr 75 poz.1410 -publikacja    
7. IX/45/2011 26.05.2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.07.2011 r. Nr 75 poz.1411 -publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXII/138/2012 z dnia 25.10.2012 r.(uchwała)

Zmienia Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 12.03.2015r.

Zmienia Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 23.04.2015r.

Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1787

8. IX/46/2011 26.05.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu "Społecznika Roku Gminy Przytoczna" (uchwała) Dz.Urz. z dnia 08.07.2011 r. Nr 75 poz. 1412 -publikacja uchyla uchwała nr XXIII.117.2020 z dnia 21.10.2020  
9. X/53/2011 28.06.2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.08.2011 r. Nr 88 poz.1746 -publikacja    
10. X/55/2011 28.06.2011r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.08.2011 r. Nr 88 poz.1747 -publikacja    
11. X/56/2011 28.06.2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.08.2011 r. Nr 88 poz.1748 -publikacja uchyla uchwała nr XLV/311/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1785

12. X/57/2011 28.06.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/203/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 88 poz.1749 -publikacja Uchyla uchwała nr XLIV/304/2018 z dnia 26.09.2018 r.  
13. XI/61/2011 23.08.2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 99 poz.1902 -publikacja    
14. XI/62/2011 23.08.2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 99 poz.1903 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 29.09.2011 r. -uchwała  
15. XI/63/2011 23.08.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/238/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów (uchwała) Dz.Urz. z dnia 06.09.2011 r. Nr 99 poz.1904 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVI/168/2013 z dnia 21.02.2013 r. - uchwała  
16. XII/67/2011 29.09.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna (uchwała)   Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2162 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XLII/253/2014 z dnia 28.08.2014 r.  
17. XII/68/2011 29.09.2011r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29.06.2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2163 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XL/283/2018 z dnia 24.04.2018 r.  
18. XII/70/2011 29.09.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Inmterdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała) Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2164 -publikacja  

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014 r. poz. 1786

 19.  XII/73/2011  29.09.2011r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna (uchwała)  Dz.Urz. z dnia 12.10.2011 r. Nr 114 poz.2165 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVII/183/2017 z dnia 23.02.2017 r.  
 20.  XIII/76/2011  28.10.2011r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała)  Dz.Urz. z dnia 14.11.2011 r. Nr 125 poz.2325 -publikacja  Zmienia Uchwała Nr XV/98/2011 z dnia 15.12.2011 r. -uchwała  
21. XIV/82/2011 24.11.2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2628 -publikacja    
22. XIV/83/2011 24.11.2011r. w sprawie opłaty targowej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2629 -publikacja

Zmienia Uchwała Nr XV/91/2011 z dnia 15.12.2011 r.;uchwała

Zmienia Uchwała Nr XVIII/115/2012 z dnia 26.04.2012 r.uchwała

Uchyla Uchwała Nr XXIV/152/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała

 
23. XIV/84/2011 24.11.2011r. w sprawie ustalenia miejscowości położonych na terenie Gminy Przytoczna, w których pobierana jest opłata miejscowa (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2630 -publikacja    
24. XIV/85/2011 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz. 2631 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 26.11.2015r.  
25. XIV/86/2011 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (uchwała) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2632 -publikacja    
26. XIV/87/2011 24.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (uchwała) , (formularze) Dz.Urz. z dnia 15.12.2011 r. Nr 135 poz.2633 -publikacja  Uchyla Uchwała Nr XXXIV/210/2013 z dnia 28.11.2013r.  
27. XV/91/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej (uchwała) Dz.Urz. z dnia 13.01.2012 r. poz.95 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXIV/152/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała  
28. XV/92/2011 15.12.2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok (uchwała) Dz.Urz. z dnia 13.01.2012 r. poz.96  -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 20.12.2012 r. -uchwała  
29. XV/93/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 l;istopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (uchwała) Dz.Urz. z dnia 13.01.2012 r. poz. 97 publikacja    
30. XV/95/2011 15.12.2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok  (uchwała) Dz.Urz. z dnia 23.12.2012 r. Nr 140 poz.2937 publikacja    
31. XV/98/2011 15.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała) Dz.Urz. z dnia 17.01.2012 r. poz.198 - publikacja    
32. XVI/105/2012 23.02.2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012-2014 (uchwała) Dz.Urz. z dnia 27.02.2012 r. poz.549 - publikacja    
33. XVII/109/2012 27.03.2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomniości zwierząt na terenie Gminy Przytoczna" (uchwała) Dz.Urz. z dnia 29.03.2012 poz. 757 - publikacja Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze  
34. XVIII/115/2012 26.04.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej  (uchwała) Dz.Urz. z dnia 04.05.2012 r. poz. 972publikacja Uchyla Uchwała Nr XXIV/152/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała  
35. XVIII/116/2012 26.04.2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Przytoczna(uchwała) Dz.Urz. z dnia 04.05.2012 r. poz.973 publikacja    
36. XX/131/2012 21.06.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przytoczna (uchwała) Dz. Urz. z dnia 27.06.2012 r. poz. 1264 publikacja    
37. XXII/137/2012 25.10.2012r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze (uchwała)

Dz.Urz. z dnia 30.10.2012 r. poz. 1924 publikacja

zmienia Uchwała Nr XLI/147/2014 z dnia 31.07.2014r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014 r. poz. 1788

Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia 22.02.2018 r.

38. XXII/139/2012 25.10.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzialania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1411 z dnia 8 lipca 2011 r.) (uchwała) Dz.Urz. z dnia 30.10.2012 r. poz. 1924 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1787

39. XXIII/141/2012 22.11.2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta -uchwała Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2356 publikacja    
40. XXIII/142/2012 22.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku -uchwała Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2357 publikacja  Uchyla Uchwała Nr XXXIV/209/2013 z dnia 28.11.2013r.  
41. XXIII/143/2012 22.11.2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna -uchwała

Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2358 publikacja

Zmienia Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 25.02.2016r.  
42. XXIII/144/2012 22.11.2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przytoczna -uchwała

Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2359 publikacja

   
43. XXIII/146/2012 22.11.2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -uchwała Dz.Urz. z dnia 26.11.2012 r. poz. 2360 publikacja    
44. XXIV/152/2012 20.12.2012r. w sprawie opłaty targowej -uchwała Dz.Urz. z dnia 27.12.2012 r. poz. 2889 -publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXI/195/2013 z dnia 12.09.2013 r. oraz Uchwała Nr XXXIV/208/2013 z dnia 28.11.2013r.;

Zmienia Uchwała Nr XXXV/216/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

45. XXIV/153/2012 20.12.2012r. w sprawie opłaty miejscowej -uchwała Dz.Urz. z dnia 27.12.2012 r. poz. 2890 -publikacja

zmienia Uchwała Nr IX/59/2015 z dnia 27.08.2015r.;

Uchyla Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 26.11.2015r.

 
46. XXIV/155/2012 20.12.2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 40 -publikacja    
47. XXIV/156/2012 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna" -uchwała Dz.Urz, z dnia 03.01.2013 r. poz. 31 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXVI/167/2013 z dnia 21.02.2013 r. - uchwała  
48. XXIV/157/2012 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 32 -publikacja

 Zmienia Uchwała Nr XXVI/166/2013 z dnia 21.02.2013 r. -uchwała

Uchyla Uchwała Nr XXX/192/2013 z dnia 20.06.2013r.

 
49. XXIV/158/2012 20.12.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Przytoczna -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 33 -publikacja Uchyla Uchwała Nr XXX/191/2013 z dnia 20.06.2013r.  
50. XXIV/159/2012 20.12.2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -uchwała Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 34 -publikacja    
51. XXIV/160/2012 20.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów -uchwała

Dz.Urz. z dnia 03.01.2013 r. poz. 35 -publikacja

 Uchyla Uchwała Nr XXVI/165/2013 z dnia 21.02.2013 r. - uchwała  
52. XXV/162/2013 24.01.2013r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych-uchwała Dz.Urz. z dnia 25.01.2013r. poz.354 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 z dnia 22.02.2018 r.  
53. XXVI/165/2013 21.02.2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 599 publikacja Zmienia Uchwała Nr XLIV/267/2014 z dnia 24.10.2014r. uchyla Uchwała Nr XIX/135/2016 z dnia 30.06.2016 r.  
54. XXVI/166/2013 21.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 600 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXX/192/2013 z dnia 20.06.2013r.  
55. XXVI/167/2013 21.02.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 601 publikacja Zmienia Uchwała Nr XLIV/268/2014 z dnia 24.10.2014r.; uchyla Uchwała Nr XIX/134/2016 z dnia 30.06.2016 r.  
56. XXVI/168/2013 21.02.2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych - uchwała Dz.Urz. z dnia 26.02.2013r. poz. 602 publikacja

zmienia Uchwała Nr XVIII/125/2016 z dnia 02.06.2016r.

Uchyla Uchwała Nr XXXVI/250/2017 z dnia 23.11.2017 r.

 
57. XXVIII/177/2013 25.04.2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów - uchwała

Dz.Urz. z dnia 29.04.2013r. poz. 1191 - publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXI/194/2013 z dnia 12.09.2013 r.

Uchyla Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1790

58. XXVIII/178/2013 25.04.2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Przytoczna na rok 2013 - uchwała Dz..Urz. z dnia 29.04.2013r. poz. 1192 - publikacja    
59. XXIX/179/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytoczna - obręb Wierzbno Dz.Urz. z dnia 27.05.2013r. poz. 1408    
60. XXIX/180/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 112/1 w obrębie Strychy Dz.Urz. z dnia 27.05.2013 r. poz. 1409    
61. XXIX/181/2013 23.05.2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna Dz.Urz. z dnia 27.05.2013r. poz. 1410    
62. XX/I/184/2013 23.05.2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 27.05.2013 r. poz. 1416 Uchyla Uchwała Nr XXX/190/2013 z dnia 20.06.2013 r.  
63. XXX/190/2013 20.06.2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 24.06.2013 r. poz. 1553 Uchyla Uchwała Nr XIX/137/2016 z dnia 30.06.2016r.  
64. XXX/191/2013 20.06.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.Urz. z dnia 25.06.2013 r. poz. 1557 Uchyla Uchwała Nr XIX/136/2016 z dnia 30.06.2016r.  
65. XXX/192/2013 20.06.2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki Dz.Urz. z dnia 24.06.2013r. poz. 1554 Uchyla Uchwała Nr XXVI/175/2017 z dnia 26.01.2017 r.  
66. XXXI/194/2013 12.09.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów Dz.Urz. z dnia 16.09.2013 r. poz. 2002

Uchyla Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1790

67. XXXI/195/2013 12.09.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 16.09.2013 r. poz. 2003

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

68. XXXI/197/2013 12.09.2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 16.09.2013r. poz. 2004    
69. XXXII/199/2013 24.10.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec IV, w obrębie Dębówko Dz.Urz. z dnia 29.10.2013 r. poz. 2204    
70. XXXIV/207/2013 28.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   Dz.Urz. z dnia 03.12.2013 r. poz. 2557    
71. XXXIV/208/2013 28.11.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013 r. poz. 2558

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

72. XXXIV/209/2013 28.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  Dz.Urz. z dnia 03.12.2013 r. poz. 2559 Uchyla Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  
73. XXXIV/210/2013 28.11.2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 03.12.2013 r. poz. 2572 Uchyla Uchwała Nr XXXV/214/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  
74. XXXIV/211/2013 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 03.12.2013 r. poz. 2573    
75. XXXV/214/2013 19.12.2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 24.12.2013r. poz. 2828

zmienia Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 z dnia 24.04.2014r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

oraz

Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchyla Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 17.12.2015 r.
76. XXXV/216/2014 19.12.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 24.12.2013r. poz. 2829

Uchyla Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 12.03.2015r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz. Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1789

77. XXXV/218/2013 19.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Dz.Urz. z dnia 02.01.2014r. poz. 5    
78. XXXV/220/2013 19.12.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego "Pomóc w chorobie" w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna  Dz.Urz. z dnia 10.01.2014 r. poz. 98  zmienia Uchwała Nr XXVIII/190/2017 z dnia 23.03.2017 r.  
79. XXXV/222/2013 19.12.2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego Dz.Urz. z dnia 30.12.2013r. poz. 2882    
80. XXXVII/224/2014 27.03.2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Przytoczna: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  Dz.Urz. z dnia 04.04.2014r. poz. 843    
81. XXXVII/225/2014 27.03.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  Dz.Urz.z dnia 04.04.2014r. poz. 844    
82. XXXVII/230/2014 27.03.2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania   Dz.Urz. z dnia 04.04.2014r. poz. 845    
83. XXXVII/231/2014 27.03.2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2014   Dz.Urz. z dnia 04.04.2014r. poz. 846    
84. XXXVIII/237/2014 24.04.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz. Urz. z dnia 29.04.2014 r. poz. 956 Uchyla Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 17.12.2015r.  
85. XLI/147/2014 31.07.2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 01.08.2014r. poz. 1503 Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia 22.02.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 25.09.2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Dz.Urz. z dnia 07.10.2014 r. poz. 1788

86. XLII/250/2014 28.08.2014r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2014   Uchyla Uchwała Nr XLIV/271/2014 z dnia 24.10.2014r.  
87. XLII/251/2014 28.08.2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 15.09.2014r. poz. 1620    
88. XLII/253/2014 28.08.2014r, w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 15.09.2014r. poz. 1621 stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK-I.4131.115.2014.AKop z dnia 29.09.2014r.; Uchyla Uchwała Nr XXVI/177/2017 z dnia 26.01.2017 r.  
89. XLIII/256/2014 25.09.2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 07.10.2014r. poz. 1776    
90. XLIV/267/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  Dz.Urz. z dnia 28.10.2014 r. poz. 1896    
91. XLIV/268/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna  Dz.Urz.z dnia 28.10.2014 r. poz. 1897    
93. XLIV/269/2014 24.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania  Dz.Urz.z dnia 28.10.2014 r. poz. 1898 Uchyla Uchwała Nr XVIII/124/2016 z dnia 02.06.2016 r.  
94. XLV/274/2014 13.11.2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. z dnia 18.11.2014r. poz. 2154