Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Personel (1)

Organy
    Wójt (1)
        Zarządzenia 2007 (22)
        Zarządzenia 2008 (35)
            Zarządzenia Wewnętrzne (9)
        Zarządzenia 2009 (29)
        Zarządzenia 2010 (36)
        Zarządzenia 2011 (42)
        Zarządzenia 2012 (38)
        Zarządzenia 2013 (53)
        Zarządzenia 2014 (65)
        Zarządzenia 2015 (47)
        Zarządzenia 2016 (53)
        Zarządzenia 2017 (60)
            Inne (3)
        Zarządzenia 2018 (34)
    Rada Gminy (2)
        Skład rady (1)
        Komisje (1)
        Terminarz sesji Rady Gminy Przytoczna (1)
        Teminarz posiedzeń komisji rady gminy (1)
        protokoły z sesji (0)
            kadencja 2014-2018 (44)
            kadencja 2010-2014 (45)
            kadencja 2006-2010 (20)
        projekty uchwał (1)
        Rejestr interpelacji (1)

Obsługa interesantów
    Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Spółki (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Przetargi (0)
        Otwarte (9)
        Zamknięte (1)
        Rozstrzygnięte (7)
        Anulowane (0)
    Zamówienia (105)
    Zamówienia Publiczne (15)
        Otwarte (144)
        Rozstrzygnięte (14)
        Unieważnione (1)
    Konkurs (5)
    Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej (0)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (7)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (4)
    Przewodnik po urzędzie (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2)
    Rachunki bankowe (1)
    Obsługa interesanta (0)
        Ochrona środowiska (2)
        Budownictwo (6)
        Gospodarka mieniem komunalnym i działąlność gospodarcza (3)
        Ewidencja ludności, USC (4)
        Sprawy organizacyjne (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5)
    Informacje nieudostępnione w BIP (2)
    Kodeks etyki pracownika samorząd. (1)

Fundusz alimentacyjny
    Informacja (1)

Nabór na stanowiska urzędnicze
    nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0)

Rozstrzygnięcia naboru na stanowiska urzędnicze
    rozstrzygnięcie naboru na stanowisko do spraw inwestycji i remontów (0)
    rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko do spraw księgowości budżetowej (0)
    rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Inspektora do spraw księgowości budżetowej na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością skarbnika (0)
    rozstrzygnięcie naboru na stanowisko księgowy w GOPS (0)

Prawo lokalne
    Podatki (0)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku (6)
        Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 roku (5)
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Gminy Przytoczna w kadencji 2014-2018 (45)
        Uchwały Rady Gniny Przytoczna w kadencji 2010-2014 (46)
        Uchwały Rady Gniny Przytoczna w kadencji 2006-2010 (46)
    Akty prawa miejscowego (0)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2014-2018 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2010-2014 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2006-2010 (1)
        Akty prawa miejscowego ustanowione w kadencji 2002-2006 (1)
    Obwieszczenia Rady Gminy (2)
    Regulamin urzędu (8)
    Strategia rozwoju (1)
    Budżet (0)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (48)
        Opinie RIO (0)
            2008 (0)
                Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2008 r. (1)
                Opinia o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. (1)
                Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 (2)
            2009 (0)
                Opinia o projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 (1)
                wydanie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RG dot.udzielenia absolutorium (1)
            2011 (0)
                opinia RIO w sprawie możliwości dofinansowania zaplanowanego deficytu budżetu gminy (1)
                Uchwała RIO w sprawie pozytywnej opinii planowanego długu w latach 2011-2020 (1)
                opinia w spr. projektu WPF Gminy Przytoczna na lata - (1)
                opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2012 oraz mozliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu (1)
                Opinia RIO, informacja z wykonania przebiegu budżetu za i półrocze 2011 (1)
            2012 (4)
            2013 (5)
            2014 (7)
            2015 (7)
            2016 (3)
            2017 (6)
            2018 (3)
        Projekty budżetu i budżet uchwalony (30)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (9)
    Plany i Programy (12)
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
        rok 2007 (1)
        rok 2008 (1)
        rok 2009 (2)
        rok 2010 (1)
        rok 2011 (1)
        rok 2012 (1)
        rok 2013 (1)
        rok 2014 (1)
        rok 2015 (1)
        rok 2016 (1)
        rok 2017 (1)
        rok 2018 (1)
    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przytoczna (0)
        na lata 2007-2009 (1)
        na lata 2010-2012 (1)
        na lata 2013-2015 (1)
        na lata 2016-2018 (1)
    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 (2)
    Gminna Ewidencja Zabytków (2)
    Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Przytoczna (1)
    Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna (1)
    Programy polityki zdrowotnej (0)
        Gminne programy polityki zdrowotnej (2)
        Raporty końcowe (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Zawiadomienia, obwieszczenia,ogłoszenia (402)
    Zmiana w opłacie skarbowej (1)
    KARTA DUŻEJ RODZINY (1)
    Petycje (4)
    Druki do pobrania (0)
        Decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ochrona środowiska (4)
        Kwestionariusz osobowy (1)
        Budownictwo (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (5)
        Infrastruktura drogowa (2)
        Sprawy organizacyjne (2)
        Ewidencja ludności (1)
        Oświata (1)
            Pracownicy młodociani (1)
        Sprawy wojskowe (1)
        Gospodarka odpadami (1)

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2011-2015
    uchwała (1)
    harmonogram zebrań wiejskich (0)

Wykaz sołtysów i rad sołeckich kadencja 2015-2019
    Wykaz (1)

Ochrona Środowiska
    Informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 r (14)
    Informacje o polowaniach zbiorowych (2)
    rok 2008 (33)
    rok 2009 (15)
    rok 2010 (2)
    rok 2011 (34)
    rok 2012 (13)
    rok 2013 (16)
    rok 2014 (11)
    rok 2015 (20)
    rok 2016 (19)
        KĄPIELISKO LUBIKOWO (1)
            rok 2017 (0)
    rok 2017 (11)
    rok 2018 (12)

GOSPODARKA ODPADAMI
    Wykaz podmiotów (1)
    Rejestr Działalności Regulowanej - odbiór odpadów komunalnych (4)
    Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (13)
    INSTALACJA I PSZOK (1)
    Regulamin PSZOK (1)
    Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych (2)
    Osiągnięte poziomy (0)
        OSIĄGNIĘTE POZIOMY: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komun (0)
            Roczne sprawozdania wójta (0)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
            Kwartalne sprawozdania firm (0)
                2012 (0)
                    I kwartał 2012 r. (4)
                    II kwartał 2012 r. (4)
                    III kwartał 2012 r. (4)
                    IV kwartał 2012 r. (6)
                2013 (0)
                    I kwartał 2013 r. (7)
                    II kwartał 2013 r. (8)
                    III kwartał 2013 r. (7)
                    IV kwartał 2013 r. (9)
                2014 (0)
                    I kwartał 2014 r. (8)
                    II kwartał 2014 r. (6)
                    III kwartał 2014 r. (6)
                    IV kwartał 2014 r. (7)
            Półroczne sprawozdania firm (0)
                2015 (0)
                    I półroczne 2015 r. (6)
                    II półrocze 2015 r. (6)
                2016 (0)
                    I półrocze 2016 r. (6)
                    II półrocze 2016 r. (6)
                2017 (0)
                    I półrocze 2017r. (6)
                    II półrocze 2017r. (8)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (0)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu
    Wybory na ławników (1)

Wymiana starych dowodów osobistych
    Wymiana dowodów osobistych (0)

Mienie Komunalne
    Informacja (9)

Informacje z WOKAMID Sp. z o.o.Przytoczna
    taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadz.ścieków (1)
    stawki za wywóz nieczystości płynnych (1)
    nowe stawki za wodei ścieki (0)
    Cennik za usługi techniczne (1)
    stawki za wywóz nieczystości płynnych (1)

Oświadczenia majątkowe
    Druki oświadczeń majątkowych (2)
    Oświadczenia majątkowe 2011 r. (0)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        p.o. Dyrektor GZKM (1)
        p.o.Dyr GZKM - oświadczenie złożone w terminie 30 dni od powierzenia stanowiska (1)
        Kierownik GOPS (1)
        Dyrektor GOK - oświadczenie złożone w terminie 30 dni od powołania (1)
        p.o. Dyrektor GOK (1)
        Dyrektor Gimnazjum w Przytocznej (1)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej (2)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
        Dyrektor Gminnego Przedszkola w Przytocznej (1)
        Radni (0)
            Jerzy Barski (1)
            Cebula Stanisław (1)
            Chmara Michał (1)
            Golec Konrad (1)
            Kucharyk Artur (1)
            Leśny Jacek (1)
            Lewko Mieczysław (1)
            Maciąg Waldemar (1)
            Mleczak Magdalena (1)
            Okińczyc Piotr (1)
            Piasecki Jan (1)
            Pietrzak Jadwiga (1)
            Romanowski Mirosław (1)
            Szlachetka Jarosław (1)
            Tarasiewicz Józef (1)
    Oświadczenia majątkowe 2012 r. (1)
    Oświadczenia majatkowe za 2012 r. (0)
        Wójt Gminy-Bartłomiej Kucharyk (1)
        Skarbnik Gminy-Joanna Matuszewska (1)
        Sekretarz Gminy-Wioletta Pietrzak (1)
        Kierownik GOPS-Agnieszka Sęga (1)
        Dyrektor GOK-Piotr Barski (1)
        Prezes Zarządu WOKAMID Sp.z o.o.-St.Materna (1)
        Dyrektor Gimnazjum-Mirosława Furmanek (1)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej-Brygida Konieczna (1)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie-Henryk Kosicki (1)
        Dyrektor Przedszkola Gminnego-Zdzisława Flens (1)
        Radni (0)
            Barski Jerzy (1)
            Cebula Stanisław (1)
            Chmara Michał (1)
            Golec Konrad (1)
            Kucharyk Artur (1)
            Leśny Jacek (1)
            Lewko Mieczysław (1)
            Maciąg Waldemar (1)
            Mleczak Magdalena (1)
            Okińczyc Piotr (1)
            Piasecki Jan (1)
            Pietrzak Jadwiga (1)
            Romanowski Mirosław (1)
            Szlachetka Jarosław (1)
            Tarasiewicz Józef (1)
    Oświadczenia majątkowe 2013 r. (0)
        Wójt Gminy Przytoczna (1)
        Zastępca Wójta Gminy Przytoczna (1)
        Skarbnik Gminy Przytoczna (1)
        Sekretarz Gminy Przytoczna (1)
        Kierownik OPS w Przytocznej (1)
        Dyrektor GOK w Przytocznej (1)
        Prezes spółki WOKAMID (2)
        Dyrektor Gimnazjum w Przytocznej (1)
        Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (1)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej (1)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
        Radni (0)
            Jerzy Barski (1)
            Stanisław Cebula (1)
            Michał Chmara (1)
            Konrad Golec (1)
            Artur Kucharyk (1)
            Jacek Leśny (1)
            Mieczysław Lewko (1)
            Waldemar Maciąg (1)
            Magdalena Mleczak (1)
            Piotr Okińczyc (1)
            Jan Piasecki (1)
            Jadwiga Pietrzak (1)
            Mirosław Romanowski (1)
            Jarosław Szlachetka (1)
            Józef Tarasiewicz (1)
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (0)
        oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Jerzy Barski (1)
                Stanisław Cebula (1)
                Michał Chmara (1)
                Konrad Golec (1)
                Artur Kucharyk (1)
                Jacek Leśny (1)
                Mieczysław Lewko (1)
                Waldemar Maciąg (1)
                Magdalena Mleczak (1)
                Piotr Okińczyc (1)
                Jan Piasecki (1)
                Jadwiga Pietrzak (1)
                Mirosław Romanowski (1)
                Jarosław Szlachetka (1)
                Józef Tarasiewicz (1)
        oświadczenia majątkowe na początek kadencji (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Cycak Zenon (1)
                Chmara Michał (1)
                Dąbrowska Katarzyna (1)
                Dziurawiec Adam (1)
                Golec Konrad (2)
                Lewko Andrzej (1)
                Maciąg Waldemar (1)
                Mędryk Sylwester (1)
                Okińczyc Piotr (1)
                Piasecki Jan (1)
                Romanowski Mirosław (1)
                Sprohs Sławomir (1)
                Sudoł Angelika (1)
                Szczyszyk Danuta (1)
                Wrona Żaneta (1)
        oświadczenia majątkowe za 2014 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Konrad Golec (2)
                Zenon Cycak (1)
                Michał Chmara (1)
                Katarzyna Dąbrowska (2)
                Adam Dziurawiec (2)
                Andrzej Lewko (1)
                Waldemar Maciąg (1)
                Sylwester Mędryk (1)
                Piotr Okińczyc (2)
                Jan Piasecki (1)
                Mirosław Romanowski (1)
                Sławomir Sprohs (2)
                Angelika Sudoł (2)
                Danuta Szczyszyk (1)
                Żaneta Wrona (2)
            stanowiska kierownicze (0)
                Zastępca Wójta Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (2)
                Sekretarz Gminy (2)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej (1)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
                Dyrektor Gimnazjum (1)
                Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (1)
                Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (1)
                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
                Prezes spółki WOKAMID (2)
        oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska (2)
    Oświadczenia majątkowe 2015 (0)
        oświadczenia majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska (1)
        oświadczenia majątkowe za 2015 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni Gminy Przytoczna (0)
                Konrad Golec (2)
                Mirosław Romanowski (1)
                Zenon Cycak (1)
                Katarzyna Dąbrowska (1)
                Adam Dziurawiec (1)
                Andrzej Lewko (1)
                Waldemar Maciąg (1)
                Sylwester Mędryk (2)
                Piotr Okińczyc (2)
                Jan Piasecki (1)
                Sławomir Sprohs (2)
                Angelika Sudoł (2)
                Danuta Szczyszyk (1)
                Żaneta Wrona (2)
            stanowiska kierownicze (0)
                Zastępca Wójta (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Sekretarz Gminy (2)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej (1)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
                Dyrektor Gimnazjum w Przytocznej (1)
                Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (1)
                Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej (1)
                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej (1)
                Prezes spółki z o.o. WOKAMID w Przytocznej (1)
    Oświadczenia majątkowe 2016 (0)
        oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem/odwołaniem na stanowisko kierownicze (2)
        oświadczenia majątkowe za 2016 rok (0)
            Wójt Gminy Przytoczna (1)
            Radni (0)
                Konrad Golec (1)
                Mirosław Romanowski (1)
                Zenon Cycak (1)
                Katarzyna Dąbrowska (1)
                Adam Dziurawiec (1)
                Andrzej Lewko (1)
                Waldemar Maciąg (1)
                Sylwester Mędryk (1)
                Piotr Okińczyc (1)
                Jan Piasecki (1)
                Sławomir Sprohs (1)
                Angelika Sudoł (1)
                Danuta Szczyszyk (1)
                Żaneta Wrona (1)
            stanowiska kierownicze (0)
                Zastępca Wójta (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Kierownik Referatu Oświaty i Bezpieczeństwa (1)
                Dyrektor Zespołu Szkół w Przytocznej (1)
                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (1)
                Dyrektor Przedszkola w Przytocznej (1)
                Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej (1)
                Kierownik Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej (1)
                Prezes sp. z o.o. WOKAMID w Przytocznej (1)
    Oświadczenia majatkowe za rok 2017 (0)
        Wójt Gminy (1)
        Stanowiska kierownicze (11)
        Radni (1)
            Cycak Zenon (1)
            Chmara Michał (1)
            Dąbrowska Katarzyna (1)
            Dziurawiec Adam (1)
            Lewko Andrzej (1)
            Maciąg Waldemar (1)
            Mędryk Sylwester (1)
            Okińczyc Piotr (1)
            Piasecki Jan (1)
            Romanowski Mirosław (1)
            Sprohs Sławomir (1)
            Sudoł Angelika (1)
            Szczyszyk Danuta (1)
            Wrona Żaneta (1)
    Oświadczenie majątkowe 2018 na koniec kadencji (2)

ogłoszenia
    ogłoszenia 2013 (1)

Organizacje pozarządowe
    wykaz organizacji z terenu gminy Przytoczna (1)
    konkursy ofert (22)
    dokumenty do pobrania (2)
    ogłoszenia (49)

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
    Program (2)
    uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
    Zarządzenie Wójta Gminy (6)

Boisko ORLIK 2012
    REGULAMIN KORZYSTANIA (1)
    godziny otwarcia (1)

WYBORY I REFERENDA
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r. (0)
        Komunikaty, uchwaly Komisarza Wyborczego (9)
        Uchwały Rady Gminy Przytoczna (1)
        Obwieszczenia, ogłoszenia Wójt Gminy Przytoczna (3)
        Druki do pobrania (0)
        Gminna Komisja Wyborcza (6)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 25.10.2015r. (0)
        Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów (1)
        Uchwała Rady Gminy Przytoczna w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania (1)
        Głosowanie korespondencyjne (2)
        Głosowanie przez pełnomocnika (3)
        Obwieszczenia, komunikaty, informacje Państwowej Komisji Wyborczej (5)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (8)
        OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY WÓJTA GMINY (2)
        Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (1)
        Wyniki Wyborów (2)
    Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. (0)
        Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia, zarządzenia (5)
        Wyniki głosowania (1)
    Wybory Prezydenckie 2015 r. (0)
        harmonogram wyborczy (3)
        Obwieszczenia, ogłoszenia, zarządzenia Wójta (6)
        druki zgłoszeń na członków do OKW (1)
        Wyniki Wyborów (1)
    Wybory samorządowe 2014 r. (0)
        Obwieszczenia, informacje Wójta Gminy (5)
        uchwały (3)
        Informacje GKW (6)
        druki (3)
        info-zgłasz.kand.na wójta (1)
        info-zgłasz.kand.na radnego (1)
        wyniki wyborów (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r. (0)
        informacje (3)
        zgłoszenie kandydata na członka OKW (1)
        Obwieszczenia, Postanowienia (1)
        Ogłoszenia-Komunikaty (0)
        zarządzenia wójta (2)
        frekwencja (0)
    Wybory do Sejmu i do Senatu RP 09.10.2011 r. (0)
        uchwała (1)
        Zarządzenia Wójta Gminy (3)
        OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY,INFORMACJE (3)
        wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (1)
        wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (1)
        Informacja dla osób niepełnosprawnych (1)
        zawiadomienie o szkoleniu (0)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przytoczna 22.05.2011 r. (0)
        uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (1)
        Zarządzenie Wojewody Lubuskiego_kalendarz wyborczy (1)
        Informacja Komisarza Wyborczego (1)
        Obwieszczenia, ogłoszenia wójta gminy (2)
        Postanowienie Komisarza Wyborczego (1)
        Obwieszczenia , uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (4)
        Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej (1)
    Wybory samorządowe 2010 r. (0)
        informacje (26)
        WYNIKI WYBORÓW (6)
    Wybory Prezydenta RP 2010 r. (0)
        Obwieszczenia (1)
        Uchwała (1)
        druk-zgłoszenia kandydatów na członka do OKW (1)
        skład obwodowych komisji wyborczych (1)
        szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych (1)
        Wykaz przewodniczących i zastępców w OKW (1)
        WYNIKI WYBORÓW (1)

RODO
    Klauzule (3)
    IOD (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij