Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Informacja o udzieleniu zamówienia "Remont drogi gminnej na odcinku Przytoczna - Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna".

Znak sprawy: RIG.271.12.2018                                                   Przytoczna, dnia 31.10.2018 r.

 

INFORMACJA O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

o której mowa w art. 67 ust. 13 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn.zm), zwanej dalej ustawą Pzp.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Przytoczna, ul. Rokitniańska  4 , 66-340   Przytoczna, woj. lubuskie,  tel. 0-95 7494310, faks 095 748 91 13, e-mail: ug@przytoczna.pl.
2.Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna.

2) Zakres  inwestycji obejmuje:

- remont istniejącej nawierzchni drogi szutrowej o szerokości 5,00m i długości 2 140 m, o łącznej powierzchni ok. 10 700 m2

Obszar inwestycji stanowi pas drogi gminnej nr 004319F na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica. Droga ma nawierzchnię szutrową z fragmentami nawierzchni bitumicznej i brukowej (w miejscach włączenia). Klasa i kategoria drogi publicznej – droga gminna lokalna klasy L.

Remont istniejącej nawierzchni drogi szutrowej (z tłucznia)będzie polegał na  wykonaniu korytowania na głębokość 10 cm, a następnie rozścielenie jednorodnej mieszanki kruszonej (warstwy tłucznia) na istniejącej podbudowie.

Konstrukcja drogi:

- warstwa tłucznia gr. 10 cm

- istniejąca konstrukcja drogi

Warstwa tłucznia będzie rozkładana jednakową grubością przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy powinna być rozłożona tak, aby po jej zagęszczeniu uzyskać jej założoną grubość. Mieszankę należy zagęszczać przy użyciu walca.

Z uwagi na planowany zakres remontu nie nastąpi zmiana niwelety drogi.

3) Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień:

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

45233251-3  Wymiana nawierzchni

4) Wartość zamówienia: 330.083,03 zł brutto.

3.Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

WOKAMID Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 8

66-340 Przytoczna

4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp, Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach tzw „In- house” na wykonaniu zadania, pn.: Remont drogi gminnej na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna".

Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, zamówienie jest udzielane przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)      zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b)      ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit.a,

c)      w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Uzasadniając powyższe, Gmina informuje, że spełnione zostały warunki umożliwiające przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust.1 pkt.12, w ramach, tzw. „In- house”, ponieważ:

1)      Zamawiający - Gmina Przytoczna posiada 100% udziałów w Wokamid Sp. z o.o., z  siedzibą w Przytocznej na ul. Dworcowej 8, sprawuje kontrolę nad tą spółką, która  odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym   wpływie na cele strategiczne oraz podejmuje istotne decyzje zarządzania sprawami spółki. Wokamid Sp. z o. o posiada organ kontrolujący w postaci Rady Nadzorczej, która sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności spółki, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jedyny Wspólnik -Wójt gminy.

2)      ponad 90% działalności Wokamid Sp. z o. o dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez gminę Przytoczna na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego założycielskiego spółkę Nr Rep. A. 3583/2012 w dniu 31.12.2012 roku,

3)       w kontrolowanej spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, co zostało wykazane w pkt. 1) powyżej.

5. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.

    Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, tj. 31.10.2018 roku do dnia

    27.11.2018  roku.

6.      Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane.

     Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa 

     w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp.

7.       Informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane dnia 31.10.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 500262712-N-2018.

 

 

 Z up. Wójta Gminy

Karolina Konopa

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju,

Gospodarki i Ochrony Środowiska

Załączniki

Informacja o udzieleniu zamówienia (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Izabela Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Szewczyk
Data wprowadzenia:2018-10-31 15:21:14
Opublikował:Izabela Szewczyk
Data publikacji:2018-10-31 15:22:51
Ostatnia zmiana:2018-10-31 15:23:02
Ilość wyświetleń:106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij