Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont drogi gminnej na odcinku Przytoczna - Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna".

Ogłoszenie nr 500262712-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Gmina Przytoczna: „Remont drogi gminnej na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przytoczna, Krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4, 66340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13.
Adres strony internetowej (url): www.przytoczna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont drogi gminnej na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIG.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica na działkach nr 21 i 279/1 zlokalizowane w miejscowościach Przytoczna- Nowa Niedrzwica, gmina Przytoczna. 2. Zakres inwestycji obejmuje: - remont istniejącej nawierzchni drogi szutrowej o szerokości 5,00m i długości 2 140 m, o łącznej powierzchni ok. 10 700 m2 Obszar inwestycji stanowi pas drogi gminnej nr 004319F na odcinku Przytoczna – Nowa Niedrzwica. Droga ma nawierzchnię szutrową z fragmentami nawierzchni bitumicznej i brukowej (w miejscach włączenia). Klasa i kategoria drogi publicznej – droga gminna lokalna klasy L. Remont istniejącej nawierzchni drogi szutrowej (z tłucznia)będzie polegał na wykonaniu korytowania na głębokość 10 cm, a następnie rozścielenie jednorodnej mieszanki kruszonej (warstwy tłucznia) na istniejącej podbudowie. Konstrukcja drogi: - warstwa tłucznia gr. 10 cm - istniejąca konstrukcja drogi Warstwa tłucznia będzie rozkładana jednakową grubością przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy powinna być rozłożona tak, aby po jej zagęszczeniu uzyskać jej założoną grubość. Mieszankę należy zagęszczać przy użyciu walca. Z uwagi na planowany zakres remontu nie nastąpi zmiana niwelety drogi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia specyfikacja techniczna wykonania robót wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233251-3 Wymiana nawierzchni

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45233251-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 303798.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Wokamid Sp.zo.o.
Email wykonawcy: biuro@wokamid.pl
Adres pocztowy: ul. dworcowa 8
Kod pocztowy: 66-340
Miejscowość: Przytoczna
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 330083.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 330083.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 330083.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, zamówienie jest udzielane przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit.a, c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadniając powyższe, Gmina informuje, że spełnione zostały warunki umożliwiające przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust.1 pkt.12, w ramach, tzw. „In- house”, ponieważ: 1)Zamawiający - Gmina Przytoczna posiada 100% udziałów w Wokamid Sp. z o.o., z siedzibą w Przytocznej na ul. Dworcowej 8, sprawuje kontrolę nad tą spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz podejmuje istotne decyzje zarządzania sprawami spółki. Wokamid Sp. z o. o posiada organ kontrolujący w postaci Rady Nadzorczej, która sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności spółki, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jedyny Wspólnik -Wójt gminy. 2)ponad 90% działalności Wokamid Sp. z o. o dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez gminę Przytoczna na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego założycielskiego spółkę Nr Rep. A. 3583/2012 w dniu 31.12.2012 roku, 3)w kontrolowanej spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, co zostało wykazane w pkt. 1) powyżej.

 

 Z up. Wójta Gminy

Karolina Konopa

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju,

Gospodarki i Ochrony Środowiska

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Izabela Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Szewczyk
Data wprowadzenia:2018-10-31 15:16:07
Opublikował:Izabela Szewczyk
Data publikacji:2018-10-31 15:20:50
Ostatnia zmiana:2018-10-31 15:21:05
Ilość wyświetleń:81

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij