Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

"Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna"

Ogłoszenie nr 602613-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Gmina Przytoczna: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytoczna, krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4 , 66340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13.
Adres strony internetowej (URL): www.przytoczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.przytoczna.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.przytoczna.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający będzie przyjmować oferty w formie pisemnej, złożone : osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, w sekretariacie Zamawiającego, czas urzędowania sekretariatu: poniedziałek, wtorek czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa w godzinach 7:30 do 17:00, piątek w godzinach 7:30 do 14:00.
Adres:
Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, sekretariat – pokój nr 11 66-340 Przytoczna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna”
Numer referencyjny: RIG.271.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw wraz z elementami towarzyszącymi, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem ogrodzenia wokół obiektów na terenie gminy Przytoczna, w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej; - dostawę i montaż elementów placu zabaw; - dostawę i montaż elementów towarzyszących: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic regulaminowych; - wykonanie ogrodzenia placów zabaw i siłowni; - zagospodarowanie terenu obiektów, w tym wykonanie nawierzchni trawiastej oraz uzupełnienia istniejącej nawierzchni asfaltowej. 2) Lokalizacja inwestycji: na terenie Gminy Przytoczna w miejscowościach: Chełmsko, Krasne Dłusko, Dębówko, Gaj, Goraj, Krobielewo, Lubikowo, Nowa Niedrzwica, Rokitno, Strychy, Stryszewo, Wierzbno – łącznie w 13 lokalizacjach. 3) Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej: 1. Biegacz – urządzenie wolnostojące – 7 kpl. 2. Narciarz – urządzenie wolnostojące – 7 kpl. 3. Wioślarz – urządzenie wolnostojące – 7 kpl. 4. Jeździec – urządzenie wolnostojące – 5 kpl. 5. Orbitrek – urządzenie wolnostojące – 3 szt. 6. Wyciąg górny na pylonie – 2 kpl. 7. Ławka wraz z prostownikiem na pylonie – 5 kpl. 8. Twister wraz z wahadłem na pylonie – 7 kpl. 9. Biegacz wraz z narciarzem na pylonie – 1 kpl. 10. Wioślarz wraz z jeźdźcem na pylonie – 1 kpl. 11. Twister wraz z wahadłem na słupie – 3 kpl. 12. Prasa ręczna wraz z motylem na słupie – 3 kpl. 13. Prasa ręczna wraz z prasą nożną na słupie – 1 kpl. 14. Poręcz z drabinką na słupie – 4 kpl. 15. Wyciąg górny wraz z prasą ręczną na słupie – 1 kpl. 4) Charakterystyka urządzeń siłowni zewnętrznej: - urządzenie typu fitness wykonane ze stali; - siedziska i oparcia ze stali; - uchwyty i rączki z tworzywa sztucznego, antypoślizgowe; - łożyska typu zamkniętego; - wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz podwójnie malowane proszkowo; - na pylonie umiejscowić tabliczkę z instrukcją użytkowania każdego z urządzeń w formie graficznej oraz opisowej, tabliczka odporna na warunki atmosferyczne, na pozostałych urządzeniach tabliczka odporna na warunki atmosferyczne; - urządzenia posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie, zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia; - sprzęt przeznaczony do użytkowania w przestrzeni publicznej, odporny na akty wandalizmu; - urządzenia posiadają certyfikat akredytowanej jednostki potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 dla każdego z elementów; 5) Wykaz urządzeń placów zabaw: 1. Zestaw zabawowy – 3 kpl. 2. Huśtawka podwójna – 2 kpl. 3. Piaskownica kwadratowa – 1 kpl. 4. Sprężynowiec zwierzątko – 3 kpl. 5. Karuzela tarczowa – 2 kpl. 6. Huśtawka wagowa – 1 kpl. 7. Sprężynowiec autko (jeep) – 1 kpl. 6) Charakterystyka urządzeń placu zabaw: - urządzenia wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo oraz podwójnie malowane proszkowo, - elementy urządzeń tj. siedziska, daszki, z płyty HDPE, - uchwyty i rączki oraz elementy zabezpieczające z tworzywa sztucznego; - zjeżdżalnie z tworzywa sztucznego, - kolorystyka: dowolna, do zaproponowania przez oferenta; - urządzenia posadowione w gruncie w fundamencie, zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia; - sprzęt przeznaczony do użytkowania w przestrzeni publicznej, odporny na akty wandalizmu; - urządzenia posiadają certyfikat akredytowanej jednostki potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 dla każdego z urządzeń; 7) Wykaz elementów towarzyszących: 1. Tablica regulaminowa siłowni zewnętrznej – 9 szt. 2. Tablica regulaminowa placu zabaw – 3 szt. 3. Tablica regulaminowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw – 1 szt. 4. Ławka z oparciem – 11 szt. 5. Kosz na śmieci – 6 szt. 6. Stojak na rowery – 5 szt. Uwaga! - na tablicach regulaminowych należy umieścić logo Gminy Przytoczna wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. 8) Elementy ogrodzenia: 1. Ogrodzenie z siatki ślimakowej o wysokości 1,25 m osadzone na słupkach metalowych o długości 100,00 m wraz z furtką - w m. Gaj, dz. nr 35. 2. Ogrodzenie drewniane o wysokości 1,10 m wraz ze słupkami metalowymi osadzonymi w stopach betonowych, o długości 77,00 m wraz z furtką – w m. Lubikowo, dz. nr 146/28. 9) Zagospodarowanie terenu: Wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie obiektów obejmujące: usunięcie istniejącego humusu, nawiezienie i rozrzucenie gliny, rozścielenie humusu, wykonanie trawników dywanowych, pielęgnacja trawników polegającą na podlewaniu do drugiego koszenia i ewentualnym uzupełnieniu nasion. - Chełmsko - siłownia zewnętrzna dz. nr 42/5, pow. terenu około 125,0m2; - Krasne Dłusko - siłownia zewnętrzna dz. nr 245/51, pow. terenu około 35,0 m2; - Dębówko - siłownia zewnętrzna dz. nr 69, pow. terenu około 120,0 m2; - Gaj - siłownia zewnętrzna + plac zabaw dz. nr 35, pow. terenu około 210,0 m2; - Goraj - plac zabaw dz. nr 148/2, pow. terenu około 210,0 m2; - Krobielewo - siłownia zewnętrzna dz. nr 41, pow. terenu około 84,0 m2; - Lubikowo - plac zabaw dz. nr 146/28, pow. terenu około 290,0 m2; - Lubikowo - siłownia zewnętrzna dz. nr 79/29; pow. terenu około 250,0 m2; - Nowa Niedrzwica - siłownia zewnętrzna dz. nr 41/3, pow. terenu około 222,0 m2; - Rokitno - siłownia zewnętrzna dz. nr 7/20, pow. terenu około 167,0 m2; - Strychy - siłownia zewnętrzna dz. nr 228, pow. terenu około 228,0 m2; - Stryszewo - siłownia zewnętrzna dz. nr 49, pow. terenu około 20,0 m2; Łączna powierzchnia nawierzchni trawiastej dla w/w obiektów: 1961,00 m2; 10) Planowana siłownia zewnętrzna w m. Krasne Dłusko będzie częściowo osadzona na istniejącym boisku betonowym – kotwy do osadzenia w betonie. 11) Planowana siłownia zewnętrzna w m. Wierzbno do usytuowania na istniejącym boisku asfaltowym/betonowym, należy wykonać uzupełnienie ubytków nawierzchni celem zlikwidowania nierówności - powierzchnia boiska ok. 204,7 m2. Kotwy do osadzenia w istniejącej nawierzchni. 2. Dokumentacja zawierająca zakres prac oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Projekt wykonawczy, dotyczący zadania, pn.: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna”, załącznik nr 8 do SIWZ, 2) STWIORB, dotyczący zadania, pn.: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna” , załącznik nr 9 do SIWZ, 3) Przedmiar robót- jako dokument pomocniczy, dotyczący zadania, pn.: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna, załącznik nr 10 do SIWZ, 3.Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszenia robót budowlanych dla każdego z planowanych obiektów siłowni i placów zabaw; 2) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem prowadzenia robót. 3) Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie zakres prac wskazany w opisie przedmiotu zamówienia przedstawiony w SIWZ oraz w przedmiarze robót. Uwaga. Przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy, w celu sporządzenia oferty. Wykonawca nie załącza kosztorysu ofertowego do oferty!! 4) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, w przedmiarze oraz w STWIORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeśli w SIWZ wraz z załącznikami zostały użyte nazwy handlowe firmy, towaru lub produktu, służy to wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych, jakościowych i należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych, a jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji. 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej całości zadania. 6) Zastosowane urządzenia placu zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznych muszą być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie certyfikaty i atesty zapewniające bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty akredytowanej jednostki potwierdzające zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 dla każdego z oferowanych urządzeń siłowni zewnętrznej, a także certyfikaty akredytowanej jednostki potwierdzające zgodność z normą PN-EN1176-1:2017-12 dla każdego z urządzeń placu zabaw. Wraz z certyfikatami Wykonawca przedłoży szczegółową dokumentację techniczną oferowanych urządzeń i zaproponuje kolorystykę elementów. 7) Zamawiający wymaga minimum 48-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Wykonawca co najmniej raz w roku przeprowadzi nieodpłatnie przegląd w okresie gwarancyjnym wszystkich zamontowanych urządzeń oraz sporządzi protokoły z każdego przeglądu gwarancyjnego. 8) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 9) Zakres wymagań dotyczący zatrudniania pracowników przez Wykonawców i Podwykonawców określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. KODY CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawienia sportów na wolnym powietrzu 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112723-9

37535200-9

37410000-5

37440000-4

45340000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 30.09.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1). (W zakresie doświadczenia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu lub placów zabaw, o łącznej wartości zadania nie mniejszej niż 45.000,00 zł brutto oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie siłowni zewnętrznej lub siłowni zewnętrznych, o łącznej wartości zadania nie mniejszej niż 130.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W/w roboty budowlane mogą być wykonane w jednym zadaniu lub w osobnych zadaniach. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. c.2). (W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650), Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika nr 3 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt.1 ppkt.3) lit. c.1) SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 4 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt.1 ppkt.3) lit. c.2) SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z rozdziałem VIII, pkt.4, ppkt. 1) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z rozdziałem VIII, pkt. 4, ppkt. 2) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów), Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 2. Dodatkowo: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1, pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy, o której mowa w ust.2 powyżej. 4. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przytoczna jest Wójt Gminy Przytoczna z siedzibą 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 tel.: nr tel. 95 7494311, adres e-mail: ug@przytoczna.pl. 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Przytoczna”, znak postępowania RIG-I.271.11.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

                                                                                                      Zatwierdził:                                                                                  

                 Z up. Wójta Gminy Przytoczna                                               

  /-/Karolina Konopa                                                                              

Kierownik Referatu Inwestycji,  Rozwoju,                                                            

Gospodarki i Ochrony Środowiska

 

Załączniki

SIWZ (152.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy Przytoczna (64.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ (57.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2a do SIWZ (54.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 do SIWZ (55.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 4 do SIWZ (59.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ (56kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do SIWZ (58kB) Zapisz dokument  
Załacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (100.5kB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy (7.2MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (397.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (610.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Izabela Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Szewczyk
Data wprowadzenia:2018-08-09 13:31:23
Opublikował:Izabela Szewczyk
Data publikacji:2018-08-09 13:35:38
Ostatnia zmiana:2018-08-09 13:35:44
Ilość wyświetleń:136

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij