Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji terapeuty ds. uzależnień.

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień w projekcie pn. „Nowa Droga-integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

 

I.                  Dane dotyczące Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej

ul. św. Jana Bosco 1

66-340 Przytoczna

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowa Droga-integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji terapeuty ds. uzależnień.

 

Ilość godzin i czas realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu:

-25 godzin na 1 osobę, łącznie 200 godzin, gdzie 5 osób zostanie objęte wsparciem w 2018 roku a 3 osoby w 2019 roku.

 

III. Zadania w w/w projekcie świadczone przez terapeutę ds. uzależnień:

1. Rozpoznanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby uzależnionej.

2. Rozpoznanie źródła problemów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych.

3. Samodzielne zdiagnozowanie przypadku i przygotowanie planu terapeutycznego.

4. Zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w trakcie realizacji planu terapeutycznego.

5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych.

6. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych.

7. Udzielanie pomocy terapeutycznej poprzez formy doradztwa.

8. Organizowanie zajęć profilaktycznych.

9. Współpraca z innymi specjalistami- psychologiem, pracownikiem socjalnym.

10. Udział w pikniku rodzinnym uczestników projektu.

11. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (listy obecności, analiza terapeutyczna uczestników projektów wg wskazówek Zamawiającego)

 

IV. Cel projektu:

Kompleksowe wsparcie uczestników projektu i ich rodzin z Gminy Przytoczna wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem.

 

V. Wymagania:

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu terapii ds. uzależnień

w tym:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postepowaniu na podstawie złożonych dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu terapii uzależnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

2. Oferta wykonawcy- cena za 1 godzinę usługi - załącznik Nr 1.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania - załącznik Nr 2.

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw - załącznik Nr 3.

5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty ds. uzależnień (referencje, zaświadczenia itp.).

 

VII. Termin realizacji zadania:

Harmonogram spotkań do ustalenia z koordynatorem projektu po wyłonieniu Wykonawcy.

 

VIII. Miejsce świadczenia usługi:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej. ul. Św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna.

 

IX. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie

 

X. Kryteria oceny ofert:

1. Cena brutto 80%, Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy -tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna pkt według następującego wzoru:

Ld = Cmin/Co*1OO pkt. 80%

Gdzie:

Ld = liczba punktów za kryterium cena

Cmin = najniższa cena brutto oferty jaka wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Co = cena brutto oferty

 

2. Dostępność terapeuty poza godzinami terapii w siedzibie Zamawiającego – 20 pkt.

Dostępność terapeuty jest rozumiana jako jego telefoniczna dostępność dla uczestników terapii i możliwość udzielania dodatkowych konsultacji dla uczestników terapii, wyrażona w godzinach, ponad wymagane godziny terapii świadczone w siedzibie Zamawiającego. Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji podanej w formularzu ofertowym, według zasady jedna godzina dostępności telefonicznej w miesiącu ponad wymagany limit równa się dwa punkty. Ilość punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium: 20. W przypadku podania w formularzu ofertowym większej liczby godzin niż 10 Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 20. Nieokreślenie przez wykonawcę dodatkowej dostępności trenera w formularzu oferty spowoduje przyznanie 0 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów w ramach ww. kryteriów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam wynik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

XI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień w projekcie pn. „Nowa Droga-integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” pocztą (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej przy ul. św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna (p.nr 5 administracja).

1.Ofertę należy składać do dnia 20.07.2018 r. do godziny 14.00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.07.2018 r. o godzinie 11:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez podawania przyczyny.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 

XII. Osoba uprawniona do kontaktu.

Kierownik

Agnieszka Matusiewicz

Tel. 605-415-006

kierownik@ops.przytoczna.pl

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Przytocznej

 

/-/ Agnieszka Matusiewicz

Załączniki

OPS20180713083950 (225.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 13 (44.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 13 (40kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 13 (40.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Monika Piechowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Piechowiak
Data wprowadzenia:2018-07-13 10:12:25
Opublikował:Monika Piechowiak
Data publikacji:2018-07-13 10:13:45
Ostatnia zmiana:2018-07-13 10:13:58
Ilość wyświetleń:94
Urząd Gminy Przytoczna
ul. Rokitiańska 4, 66-340 Przytoczna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij