Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj"

Gmina Przytoczna                                                        Przytoczna, dnia  09.02.2018 r.

ul. Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

tel. 95/7494311, faks 95/7489113

Znak sprawy: WG-I.271.4.2018

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego nad realizacją inwestycji, pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”

realizowanej jest w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

 

 

I. Określenie trybu postępowania

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.)

3.Miejsce publikacji informacji o zapytaniu ofertowym:

- strona internetowa Zamawiającego –  www.przytoczna.bip.net.pl

- portal ogłoszeń ARiMR- https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w branży sanitarnej i elektrycznej, nad realizacją inwestycji, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”, której zakres obejmuje:

a)      budowę sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna – ETAP I, oraz

b)      rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w m. Goraj – ETAP I.

2. Szczegółowy zakres w/w inwestycji  określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 4 oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.przytoczna.bip.net.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne - Otwarte”.

3. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy wykonywanie wszystkich obowiązków przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a.       reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem  i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b.      zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego
z wykonawcami realizującymi zadanie, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów,

c.       podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,

d.      rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z Zamawiającym,

e.       egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,

f.       informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.,

g.      informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych,

h.      uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,

i.        wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu inwestycji,

j.        sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach  i odbiorach technicznych,

k.      kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,

l.        egzekwowanie od wykonawcy prac projektowych i budowlanych wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu,

m.    kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

n.      organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż co tydzień,

o.      bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,

p.      informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach
w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,

q.      potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub odmowy gotowości,

r.        przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy realizującemu proces budowlany (projektowanie  i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

s.       przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego zadania lub odbioru poszczególnych części (etapów), potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę prac projektowych i budowlanych gotowości do odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji,

t.        kontrola nad dokumentami  rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę realizującego proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) pod względem merytorycznym,

u.      kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,

v.      prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających oraz przekazywanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

w.    przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,

x.      rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od odbioru końcowego robót budowlanych,

y.      założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiającemu do dnia, w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego,

z.       nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,

aa.   potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi,

bb.  w przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

cc.   uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji  i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

III. Termin realizacji zamówienia

1.      Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, potwierdzone protokolarnym odbiorem końcowym robót.

2.      Zamawiający przewiduje okres realizacji inwestycji podlegającej nadzorowi do dnia 21.11.2018 r., z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie.

3.      Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami Wykonawcy realizującego prace budowlane w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Terminy gwarancji i rękojmi wynoszą 72 miesiące, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.

4.      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.      O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postepowaniu, a mianowicie:

Posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia, tzn.:

1)      W zakresie doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, której zakres obejmował budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto min. 1.000.000,00 zł, wraz z podaniem wartości zadania, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów (referencji) określających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

2)      W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) Inspektor nadzoru branży sanitarnej

co najmniej jedna osoba:

 - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65);

- posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień,  na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w branży sanitarnej,

- posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

 

b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej

co najmniej jedna osoba,

- posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65);

- posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień,  na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w branży elektrycznej,

- posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

2. Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska (pełnienia funkcji dwóch inspektorów),  pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk).

 

  V. Podstawy wykluczenia wykonawcy.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

  1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który:

    a)  nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w rozdziale IV zapytania ofertowego.

    b) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono , z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn.zm.).

2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego                     załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

VI.  Przesłanki odrzucenia oferty.

1.    Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

  1)    Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

  2)    Została złożona przez podmiot:

 a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez  beneficjenta Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

 b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub

3)   Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

4) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

5) W przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przepisu ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również, jeżeli czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

VII. Opis sposobu  przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  - formularza  ofertowo-cenowego.

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, oraz wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

3. Zaleca się aby każda  zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę (wraz z załącznikami) powinna być parafowana, ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”, w pokoju nr 11 (sekretariat) Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna,  w terminie do dnia 19.02.2017 r. do godz. 13.00.

2. Wykonawca  może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana".

4. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem,, wycofane".

5. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane oraz  zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 

IX. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

1.      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a)      wypełniony Formularz ofertowo – cenowy – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

b)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdziale V pkt.1 ppkt. 1), lit b) zapytania ofertowego,

W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

c)      wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt.1 ppkt. 2), lit a) i b) zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

d)     wykaz  usług wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt.1 ppkt. 1) zapytania ofertowego.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

e)      pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę,  o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.

f)       Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, wg załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

2.      Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Oświadczenia powinny mieć formę oryginału.

3.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

X. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych oraz opis sposobu oceny kryteriów

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena  oferty brutto – „C”

2) Liczba wizyt inspektorów nadzoru na budowie w tygodniu – „W”

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Sposób oceny

Cena

oferty

brutto

 

60%

60

Wg wzoru:

       Cena najtańszej oferty

C = ----------------------------- x 60 pkt

         Cena badanej oferty

 

Liczba wizyt

Inspektorów nadzoru na

budowie w

tygodniu

 

40%

40

Wg skali punktowej:

- 1 wizyta w tygodniu – W = 0 pkt

- 2 wizyty w tygodniu – W = 20 pkt

- 3 wizyty w tygodniu – W = 40 pkt

 

Razem

100%

100

L = C + W

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + W

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,

W - punkty uzyskane w kryterium „Liczba wizyt inspektorów nadzoru na budowie w

tygodniu”.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Oferta która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów za kryteria „ Cena oferty brutto” i „Liczba wizyt inspektorów nadzoru na budowie w

tygodniu”, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie

wszystkim wymaganiom przedstawionym zapytaniu i zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli Wykonawca zaproponuje liczbę wizyt inspektorów nadzoru na budowie większą niż trzy razy w tygodniu, do oceny oferty w kryterium „Liczba wizyt inspektorów nadzoru na budowie w tygodniu  zostanie przyjęta liczba wizyt 3 razy w tygodniu, czyli maksymalna zgodna z żądaniem Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje liczbę wizyt inspektorów nadzoru na budowie mniejszą niż raz w tygodniu,  jego oferta zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

8. Brak podania w ofercie przez Wykonawcę, liczby wizyt inspektorów nadzoru na budowie w tygodniu spowoduje, że Zamawiający przyjmie najmniejsza liczbę wizyt inspektora nadzoru na budowie, czyli raz w tygodniu,   co spowoduje przyznaniem  0 punktów w tym kryterium.

 

XI. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

- Pani Joanna Czubkowska  nr faks: 957489113 adres e-mail inwestycje@przytoczna.pl

- Pani Karolina Konopa  nr faks: 957489113 adres   e-mail zca@przytoczna.pl.

 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1.      Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.      Podatek VAT ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.

6.      Zamawiający nie udziela zaliczek.

 

XIV. Ocena ofert

1.      Jeżeli Wykonawca nie złożył wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstawy do wykluczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w ustalonym terminie. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

2.      Zamawiający zastrzega, że wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw oraz wyjaśnienia treści oferty będzie tylko jednorazowe. W przypadku nie uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub uzupełnienia dokumentów w sposób wadliwy nie spełniających wymagań Zamawiającego, bądź brak wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia w sposób nie wystarczający będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3.      Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.      W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wybiera kolejną ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera kolejną ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6.       Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego  www.przytoczna.bip.net.pl na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na portalu ogłoszeń ARiMR- - https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl.  informację o:

1) wyborze Wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

7.      Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach. postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

XV. Zmiany umowy

1.      Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.

3.      Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

4.      Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

5.      Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

 

XVI. Zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

2) unieważnienia postępowania, gdy nie wpłynie żadna oferta,

3) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

4) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeśli:

a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

b) postępowanie obarczone jest wadą powodująca, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

c) cena brutto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,

d) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe, jeżeli:

a) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie z art. 43a ust. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, przed upływem tego terminu,

b) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych 7 dni,

4. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonej przez Zamawiającego www.przytoczna.bip.net.pl,  na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na portalu ogłoszeń ARiMR- https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

5. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nie udzielenia zamówienia, wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7.Od decyzji zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru Wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy ora z pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r. poz. 106).

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowo-cenowy
  2. Wzór umowy
  3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
  4. Wykaz usług
  5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie opublikowane na Poratlu ogłoszeń ARiMR (264.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (46.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy (72kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego (49.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (47.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (44.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Monika Piechowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Piechowiak
Data wprowadzenia:2018-02-09 15:11:34
Opublikował:Monika Piechowiak
Data publikacji:2018-02-09 15:12:37
Ostatnia zmiana:2018-02-09 15:12:50
Ilość wyświetleń:249
Urząd Gminy Przytoczna
ul. Rokitiańska 4, 66-340 Przytoczna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij