Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna

Ogłoszenie nr 516402-N-2018 z dnia 2018-02-09 r. 

Gmina Przytoczna: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytoczna, krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4 , 66340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13. 
Adres strony internetowej (URL): www.przytoczna.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.przytoczna.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.przytoczna.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający będzie przyjmować oferty złożone w formie pisemnej: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, w sekretariacie Zamawiającego, czas urzędowania sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30. 
Adres: 
Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, sekretariat – pokój nr 11 66-340 Przytoczna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna” 
Numer referencyjny: WG-I.271.3.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zgodnie z: - Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji pod nazwą „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, - Decyzją nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 04 lipca 2017 r. ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: przebudowy ścieżki dydaktycznej wraz z utworzeniem Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej na terenie działki o nr ewidencyjnym 260 położonej w obrębie geodezyjnym Przytoczna, gmina Przytoczna, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ, - Opracowaniem po nazwą: Inwentaryzacja przyrodnicza oraz zalecenia dla realizacji projektu pn: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. - Specyfikacją Techniczną Elementów Infrastruktury Edukacyjnej w ramach zadania pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegające na wykonywaniu następujących prac: a) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania w tym m.i.: warunków technicznych, mapy do celów projektowych; b) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Zamawiający dla niniejszej inwestycji uzyskał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Załącznik nr 10), jednakże Wykonawca zweryfikuje możliwość jej wykorzystania, a w przypadku rozbieżności wystąpi o jej zmianę bądź też o nową decyzję); c) opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych (w 5 egz.); d) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych (w 5 egz.); e) opracowanie projektu zagospodarowania terenu i kompleksowy projekt zieleni (5 egz.), wraz z uzyskaniem w razie konieczności, w imieniu Zamawiającego, zgody na wycinkę drzew i krzewów niezbędnych do realizacji inwestycji; f) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż (3 egz.); g) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dla wszystkich branż (w 3 egz.); h) opracowanie wersji elektronicznej w/w opracowań na płycie CD– 2 egz.; i) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż przez okres realizacji zadania., j) uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego oraz pobranie w imieniu Zamawiającego dziennika budowy, Uwaga! Na każdym etapie prac projektowych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu wstępnego celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego co do przyjętych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynujących prace projektowe, które będą odbywały się z udziałem Inspektora nadzoru i Zamawiającego nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Dokumentacja projektowa winna obejmować komplet uzgodnień branżowych, opinii wymaganych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym również uzgodnienie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 1.2. Wykonanie robót budowlanych i prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, Szczegółowy zakres prac i robót budowlanych obejmuje: 1) wykonanie nowych nasadzeń obejmujące m.i. przygotowanie terenu, sadzenie drzew i krzewów, palikowanie drzew, ściółkowanie korą, pielęgnację i nawożenie w okresie gwarancji; 2) wykonanie infrastruktury edukacyjnej w tym: zakup i montaż interaktywnej tablicy edukacyjnej, wykonanie pokazowego stanowiska gniazdowego murarki ogrodowej, poideł dla ptaków, ula z gniazdami pszczół dziko żyjących, karmników dla ptaków, budek lęgowych oraz tabliczek edukacyjnych, 3) wykonanie ścieżek parkowych bitumicznych na śladzie ścieżek istniejących; 4) naprawa ogrodzenia parku obejmująca m.i. remont cokołów ogrodzeniowych wraz z wymianą i odnowieniem słupków oraz przęseł ogrodzeniowych w tym również odtworzenie brakujących fragmentów ogrodzenia; 5) wykonanie ogrodzenia istniejącego placu zabaw wraz z furtkami; 6) wykonanie nawierzchni bezpiecznej istniejącego placu zabaw, zabezpieczenie stref upadku urządzeń istniejących; 7) wykonanie elementów małej infrastruktury w tym: ławek i koszy na śmieci; 8) wymiana istniejących opraw oświetleniowych zewnętrznych na oprawy LED; Uwaga! Dla wykonywanych robót budowlanych Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem, zapewni prowadzenie badań archeologicznych, w zakresie zgodnym z uzgodnieniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 1.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowania (jeśli będzie wymagane), odbiór robót. Etap obejmuje: - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji geodezyjnej; - przeprowadzenie niezbędnych badań i prób wykonywanych robót, w tym również robót zanikowych; - uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego robót, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku konieczności). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w następujących dokumentach: - Programie Funkcjonalno-Użytkowym inwestycji: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, - Opracowanie, pn.: Inwentaryzacji przyrodniczej oraz zaleceniach dla realizacji projektu pn: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ, - Specyfikacji Technicznej Elementów Infrastruktury Edukacyjnej w ramach zadania pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie gminy Przytoczna”, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. UWAGA! Zamawiający informuje, że w obszarze przedmiotowej inwestycji prowadzone są prace budowlane dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Przytoczna przy ul. Parkowej 7, gmina Przytoczna”. Powyższe prace obejmują m.i. wykonanie nowego ogrodzenia przedszkola zlokalizowanego częściowo w działce 260 obr. Przytoczna. Wykonawca podczas realizacji zadania uzgodni z Zamawiającym i Wykonawcą robót tj. firmą INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz, harmonogram prac umożliwiający równoległe wykonywanie obydwu inwestycji. 4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego. 2) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej w przedmiarach oraz w STWIORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawiają się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów (materiałów i technologii wykonania) wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze zgłoszeniem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały – rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 3) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), w tym prace fizyczne, operatorów sprzętu oraz prace związane z nasadzaniem zieleni, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami). 4) Obowiązek określony w pkt. 3) powyżej dotyczy również Podwykonawców. 5) Zakres wymagań dotyczący zatrudniania pracowników przez Wykonawców i Podwykonawców określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45112700-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71220000-6

71222000-0

45100000-8

45000000-7

45233250-6

45112723-9

45340000-2

77310000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, w terminie maksymalnie do dnia 30.06.2018 r. 2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 3 i 5 wzoru umowy oraz uzyskania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie maksymalnie do dnia 11.05.2018 r. 3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie wszystkich prac i robót budowlanych składających się na przedmiot umowy oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie jej Zamawiającemu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: (W zakresie doświadczenia) c.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenów zielonych lub parków, którego zakres prac obejmował minimum: (budowę lub przebudowę chodników lub alejek; budowę lub przebudowę lub remont ogrodzeń; budowę elementów małej infrastruktury), wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. c.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu nasadzeń w parkach lub innych terenach zieleni, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. c.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenów zielonych lub parków, którego zakres obejmował minimum: (wykonanie nasadzeń; budowę lub przebudowę chodników lub alejek; budowę lub przebudowę lub remont ogrodzeń; budowę elementów małej infrastruktury), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. Uwaga. Zamawiający dopuszcza łączenie spełnienia w/w warunków w ramach jednego zadania lub łączenie spełnienia w/w warunków w formule zaprojektuj i wybuduj. (W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) c.4. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: - co najmniej jedna osoba: posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej jedna osoba: posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej jedna osoba: posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej jedna osoba: posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie aranżacji i zagospodarowania terenów zielonych lub parków. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga. Zamawiający dopuszcza łączenie pełnienia dwóch funkcji przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt.1, ppkt.3), lit. c), pkt.c.1. SIWZ , wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt.1, ppkt.3), lit. c), pkt.c.2.i c.3. SIWZ, wg załącznika nr 5 do SIWZ. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt.3) lit. c) pkt. c.4. SIWZ, wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą. 1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z pkt.4, ppkt. 1) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 4, ppkt. 2) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 7 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów), Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 2. Dodatkowe dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1,pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1.Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2.Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3.Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy, o której mowa w ust.2 powyżej. 4.Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-26, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk 

Załączniki

SIWZ (122.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy (34.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ (27kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2a do SIWZ (26.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 3 do SIWZ (29.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 do SIWZ (26.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ (26.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do SIWZ (27.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 do SIWZ (29.1kB) Zapisz dokument  
Załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (92.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do SIWZ- Decyzja PARK (14.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do SIWZ- Decyzja załącznik (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do SIWZ - Inwentaryzacja przyrodnicza (16.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do SIWZ- mapa (153.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 do SIWZ- TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWCH (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Piechowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Piechowiak
Data wprowadzenia:2018-02-09 12:04:48
Opublikował:Monika Piechowiak
Data publikacji:2018-02-09 12:08:06
Ostatnia zmiana:2018-02-09 12:08:11
Ilość wyświetleń:121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij