Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - "Dostawa szczepionek przeciw pneumokokom wraz z usługą polegającą na zaszczepieniu dzieci w wieku od 25 do 36 miesiąca życia"

Przytoczna, 10 stycznia 2018 r.

 

 

Znak sprawy:

Org.271.1.2018.GPZ

 

 

Zapytanie ofertowe

            Wójt Gminy Przytoczna zaprasza do składania ofert na wykonanie zadanie pn.: „Dostawa szczepionek przeciw pneumokokom wraz z usługą polegającą na zaszczepieniu dzieci w wieku od 25 do 36 miesiąca życia”, polegającego na dostawie szczepionek przeciw pneumokokom wraz z usługą polegającą na zaszczepieniu dzieci w wieku od 25 do 36 miesiąca życia.

 

1.                  Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci, polisacharydowa, skoniugowana (adsorbowana), 13-walentna,  o szacunkowej ilości około 60 sztuk (podana ilość jest ilością szacunkową opartą na danych ewidencyjnych dzieci   w wieku od 25 do 36 miesiąca życia) wraz z usługą polegającą na zaszczepieniu ochronnym.

1.2. Osobami uprawnionymi do skorzystania z bezpłatnego szczepienia są dzieci w wieku od 25 do 36 miesiąca życia tj. dzieci urodzone w 2016 roku, zameldowane na terenie Gminy Przytoczna. Na potwierdzenie powyższego osoby zgłaszające się na szczepienie tj. rodzic z dzieckiem powinny okazać dokument potwierdzający powyższe.

1.3. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zawierającej listy osób poddanych szczepieniu wraz z ich nr PESEL, miejscem zameldowania poświadczonym podpisem rodzica, że dziecko taką szczepionkę otrzymało. Powyższą listę także podpisuje osoba dokonująca szczepienia. Lista wraz z ankietami będzie stanowić załącznik do faktury.

1.4. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się na terenie Gminy Przytoczna, w punktach wskazanych przez wykonawców.

1.5. Punkty w których odbywać się będą wykonywane szczepienia muszą odpowiadać warunkom i zasadom zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o działalności leczniczej z 2011 r. (Dz.U.2016.1638 t.j. ze zm.).

1.6. Dostarczone szczepionki muszą być zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do obrotu oraz stosowania na terenie Polski – z datą ważności szczepionki (nie krótszą niż 1 rok od dnia dostawy oraz rekomendowanych przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO)).

1.7. Zamawiający wymaga aby zakupione szczepionki były dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, a każde opakowanie spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz.U. 2015.1109 t.j.).

1.8. W koszcie zamówienia zagwarantowane będzie:

-  przeprowadzenie badań kwalifikujących dzieci do szczepień ochronnych,

-  wykonanie szczepienia - szczepionką przeciwko pneumokokom,

-  materiały edukacyjne dla rodziców zaszczepionych dzieci,

- kampania informacyjno-edukacyjna rozpowszechniająca Program Zdrowotny Gminy Przytoczna na lata 2016-2020.

1.9. Celem badania jest ocena stanu zdrowia i zakwalifikowanie do szczepienia przeciwko pneumokokom.

1.10. Lekarz zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji: zaświadczenie dla lekarza POZ, karta szczepienia w ramach programu, formularz zgody.

1.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy nawet w części. W przypadku zmiany ilości przedmiotu zamówienia, oferowana cena jednostkowa brutto nie może ulec zmianie.

 

2.  Wymagania stawiane Wykonawcom.

2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy:

1) Posiadają personel medyczny wykonujący szczepienia, posiadający książeczki z aktualnym

wpisem potwierdzającym prawo do wykonania zawodu, tj. lekarza prowadzącego badanie kwalifikujące oraz pielęgniarkę wykonującą usługę szczepienia.

2)Dysponują odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji oferty.

 

3.Termin wykonania zamówienia.

3.1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy.

3.2. Zakończenie realizacji zadania – do dnia 30 listopada 2018 roku.

3.3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

3.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce złożenia oferty.

4.1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  -formularz ofertowo-cenowy.

4.2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

4.3. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 (sekretariat) Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

4.4. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa szczepionek przeciw pneumokokom wraz z usługą polegającą na zaszczepieniu dzieci w wieku od 25 do 36 miesiąca życia”, w terminie do dnia 18.01.2018 roku, do godz. 15.00.

4.5. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Przytoczna potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

4.6. Oferty złożone  po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

4.7.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane lub podpisane własnoręcznie prze osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

5. Wykaz dokumentów jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

5.1.Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego),

5.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji szczepień, tzn.:

1) personel medyczny wykonujący szczepienia, musi posiadać książeczki z aktualnym wpisem potwierdzającym prawo do wykonania zawodu, dotyczy: lekarza prowadzącego badanie kwalifikujące oraz pielęgniarkę wykonującą usługę szczepienia.

5.4.Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  w ramach prowadzonej działalności.

5.5.Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisaną przez osobę uprawnioną. Oświadczenia powinny mieć formę oryginału.

5.6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej (z wyłączeniem formularza oferty), Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do jej uzupełnienia, w wyznaczonym przez siebie dowolnym terminie.

5.7.W przypadku wystąpienia omyłek w ofercie (pisarskich, rachunkowych), Zamawiający poprawia powyższe omyłki  i zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 5.8.Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

6.Kryteria oceny ofert .

6.1.Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena brutto oferty („cena” = 100%). Jest to cena  za jedną dawkę szczepionki.

6.2.Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

            cena brutto oferty najtańszej

­­­­   C =     -------------------------------------- x 100 pkt

            cena brutto oferty badanej

 

6.3.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwięcej punktów oraz spełni wszystkie wymogi Zamawiającego.

 

7.   Opis sposobu obliczania ceny.

7.1.  Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.

7.2.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

7.3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

7.4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

8.  Informacje o formalnościach.

8.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

8.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofertowa brutto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.6.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

8.7. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

11. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Monika Piechowiak, nr tel. 95 74 94 311, nr faks: 95 74 89 113
adres e-mail ug@przytoczna.pl.

 

 

 

       Załączniki:

  1. Formularz ofertowo-cenowy

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Załączniki

Formularz ofertowo – cenowy (22.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Monika Piechowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Piechowiak
Data wprowadzenia:2018-01-10 15:13:08
Opublikował:Monika Piechowiak
Data publikacji:2018-01-10 15:15:43
Ostatnia zmiana:2018-01-10 15:20:54
Ilość wyświetleń:149

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij