Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj

 

Uwaga - wydłużony termin skaładania ofert do dnia 18.01.2018 r. godz. 10.00

 

Ogłoszenie nr 500009028-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Przytoczna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634965-N-2017 
Data: 20/12/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przytoczna, Krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4, 66340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13. 
Adres strony internetowej (url): www.przytoczna.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
III 
Punkt: 
III.1.3.) 
W ogłoszeniu jest: 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: (W zakresie doświadczenia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto min. 2.000.000,00 zł, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. (W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska (pełnienia dwóch funkcji), pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.(W zakresie doświadczenia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto min. 2.000.000,00 zł, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. 2.(W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska (pełnienia dwóch funkcji), pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 
IV 
Punkt: 
IV.6.2.) 
W ogłoszeniu jest: 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-09, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-18, godzina: 10:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: 
IV 
Punkt: 
IV.6.2). 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: -Język polski 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Przytoczna
                                                                                                                                             /-/ Bartłomiej Kucharyk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA  - WYDłUŻONY TERMIN SKłADANIA OFERT - DO DNIA 15.01.2018 R. GODZ. 10.00

 

Ogłoszenie nr 500083009-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.

Przytoczna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634965-N-2017 
Data: 20-12-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przytoczna, Krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4, 66340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13. 
Adres strony internetowej (url): www.przytoczna.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2018-01-09, godzina 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2018-01-15, godzina 10:00 

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 634965-N-2017 z dnia 2017-12-20 r. 

Gmina Przytoczna: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytoczna, krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4 , 66340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13. 
Adres strony internetowej (URL): www.przytoczna.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.przytoczna.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.przytoczna.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający będzie przyjmować oferty w formie pisemnej: - złożone bezpośrednio w sekretariacie Zamawiającego, czas urzędowania sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub przesłane drogą pocztową lub kurierską 
Adres: 
Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, sekretariat – pokój nr 11 66-340 Przytoczna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj” 
Numer referencyjny: WG-I.271.17.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj”, realizowanego w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna – ETAP I, a w szczególności:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną O200 mm PVC klasy 8kN/m2 o długości ok. 2030 m; - kanalizację sanitarną grawitacyjną O160 mm PVC klasy 8kN/m2 o długości ok. 394 m; - zasuwa odcinającą dn 200mm – 1 kpl. - studnie kanalizacyjne betonowe O1,0m - 34 kpl. - studnie inspekcyjne O0,400m PP – 61 kpl. - studnie rozprężne O1,0m PP - 3 kpl. - komora krat O1,5m - 1 kpl. - kanalizację tłoczną z rur O90mm PE100 SDR17 o długości ok. 14 m - kanalizację tłoczną z rur O110mm PE100 SDR17 o długości ok. 2 569 m - komory rewizyjne betonowe O1,2m – 12 kpl. - komory na-/odpowietrzające betonowe O1,2m – 3 kpl. - komorę połączeniową betonową O1,5m – 1 kpl. - przepompownię ścieków PS1 – 1 kpl. - przepompownię ścieków PS5 – 1 kpl. - zasuwa odcinającą dn 80 mm – 1 kpl. - zasuwa odcinającą dn 100 mm – 1 kpl. - ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy przepompowni – 1 kpl. - instalację elektryczną zalicznikową przepompowni ścieków – 2 kpl. - roboty towarzyszące tj.: prace geodezyjne, dokumentacja hydrogeologiczna; odtworzenie nawierzchni (w tym dróg asfaltowych, z trylinki, brukowych, gruntowych, betonowych, chodników, poboczy i terenów zielonych); odtworzenie ogrodzeń; zabezpieczenie istniejących rurociągów i kanałów w miejscach kolizji; roboty ziemne, w tym również odwodnienie wykopów, umocnienia ścian; wykonanie przecisków; pozostałe prace ujęte w dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje całość prac ujętych w dokumentacji projektowej z wyłączeniem prac na odcinkach: S8-S8.2, S29-S29.1, S30-S30.3. b. Rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Goraj – ETAP I , a w szczególności: - rozbudowę sieci wodociągowej O 90mm PE100 SDR17 w komorze hydroforni ok. 10 m, - montaż urządzenia do uzdatniania wody technologią impulsową w komorze hydroforni 1 kpl., - zasilenie urządzenia do uzdatniania wody w komorze hydroforni – 1 kpl., - wykonanie ogrodzenia komory 1 kpl., Inwestycja obejmuje całość prac ujętych w dokumentacji projektowej na terenie działki 156/1 obręb Goraj. 2) Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty: - Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna – ETAP I, załącznik nr 8 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna – ETAP I, załącznik nr 9 do SIWZ, - Projekt wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj – ETAP I , załącznik nr 10 do SWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Goraj – ETAP I, załącznik nr 11 do SIWZ, - Przedmiar robót/ Kosztorys ofertowy - budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna – ETAP I, załącznik nr 12 do SIWZ, - Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy - rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj – ETAP I, załącznik nr 13 do SIWZ, - Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna – ETAP I, nr 17 do SIWZ, - Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Goraj, Etap I, zatwierdzony przez Starostę Międzyrzeckiego, załącznik nr 18 do SIWZ, - Opinia geotechniczna, załącznik nr 19 do SIWZ. 3) Przedmiot zamówienia realizowany jest na podstawie: - Decyzji Nr 50/2016 z dnia 25.07.2016 r. pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Lubuskiego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna –ETAP I, załącznik nr 14 do SIWZ, - Decyzji Nr 105.2016 z dnia 09.05.2016 r. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Międzyrzeckiego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej dla miejscowości Goraj wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przytoczna –ETAP I, załącznik nr 15 do SIWZ, - Decyzji Nr 360.2016 z dnia 05.12.2016 r. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Międzyrzeckiego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I na działce nr 156/1 w Goraju, obręb Goraj, gmina Przytoczna, załącznik nr 16 do SIWZ, 2. Dodatkowe ustalenia: 1) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy prowadzić zgodnie z załączonymi dokumentacjami tj. projektami budowlanymi i wykonawczymi, STWIORB oraz przedmiarem robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej całości zadania. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapowo, umożliwiając mieszkańcom dostęp do posesji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową oświadczeń lub protokołów odbioru nieruchomości / działek, na których będą prowadzone jakiekolwiek prace związane z przedmiotową inwestycją, 4) Wszelkie prace w zbliżeniu do istniejącej infrastruktury technicznej należy prowadzić w uzgodnieniu z gestorami sieci. 5) Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót i przyległej infrastruktury drogowej do stanu pierwotnego. 6) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej w przedmiarach oraz w STWIORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający- w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji przetargowej nazw (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt- dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami). 4. Jeżeli czynności, o których mowa w pkt.3 powyżej nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. 5. Obowiązek określony w pkt. 3 i 4 powyżej dotyczy również Podwykonawców. 6. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7.Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45232400-6

45231300-8

45233200-1

45111200-0

45232460-4

45310000-3

45232410-9

45232421-9

45232423-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-21 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: (W zakresie doświadczenia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto min. 2.000.000,00 zł, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. (W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska (pełnienia dwóch funkcji), pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą. 1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt.4, ppkt. 1) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 4, ppkt. 2) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów), Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) Kosztorys ofertowy Wykonawcy. 7) Dowód wniesienia wadium. 2.Dodatkowe dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1,pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz.978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 52 83670000 0050 0281 2005 0177 przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Przytocznej , ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, w sekretariacie - pokój nr 11, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rekojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy, o której mowa w ust.2 powyżej. 4. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-09, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

----------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: WG-I.271.17.2017                                                Przytoczna, dnia 29.12.2017 r.

 

Do wykonawców

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi  na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg  nieograniczony, pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Goraj” w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Pytanie nr 1

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji w stosunku do komory krat KK1, prosimy o wskazanie czy komora krat ma być wykonana z polimerobetonu, czy kręgów betonowych oraz jaką należy przyjąć średnicę, DNI500 czy DN1200.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że komorę krat KK1 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym  rys. nr 16) tj. o średnicy 1500 BETON C35/45.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie jaki właz należy zastosować dla komory krat KK1. Zgodnie  z rysunkiem w projekcie wykonawczym należy zamontować właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym fi600, opis techniczny wskazuje właz żeliwny typu ciężkiego o wymiarach 700x900 mm, natomiast zgodnie ze STWIORB należy zastosować właz ze stali kwasoodpornej (który nie może być zastosowany ze względu na lokalizację komory w drodze).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że komorę krat KK1 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym  rys. nr 16) tj. z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 z wypełnieniem betonowym montowanym na zaprawie cementowej M7.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie rurociągu tłocznego Zamawiający wymaga stosowania rur PE100 RC SDRI7 z płaszczem PP (taki zapis pojawie się w STWIORB, projekt przewiduje rury RC). Należy zaznaczyć, że dostęp do rur PE z płaszczem PP jest znacznie ograniczony (aktualnie 2 producentów), przez co koszt inwestycji będzie znacząco wyższy. Dodatkowo ze względu na małą ilość rury o średnicy 90 mm (10 mb), w przypadku braku na stanie magazynowym producentów jej zakup będzie nie możliwy ponieważ minimum produkcyjne wynosi zazwyczaj ponad 1500 mb. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rur dwuwarstwowych PE100 RC SD17 (bez płaszcza PP) stosowanych z powodzeniem przy wykonywaniu sieci metodami bezwykopowymi oraz w wykopie otwartym. Proponowane rozwianie jest zgodne z projektem wykonawczym, który nie wskazuje na konieczność stosowania rur z płaszczem PP.

Odpowiedź:

Ze względu na etapowanie inwestycji należy zachować wymagania stosowania rur PERC SDR 17 z płaczem ochronnych tworzywowym zgodnie z STWIOR w celu zachowania jednorodności materiałowej na całości inwestycji.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie rysunków komór rewizyjnych i odpowietrzających tj rysunków nr 24 i nr 25 projektu wykonawczego sieci kanalizacyjnej, na które powołuje się projektant.  W przypadku braku rysunków prosimy o dokładne wskazanie wyposażenia komór.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje rysunki komór rewizyjnych i na-/odpowietrzających rys. nr 24 i 25 projektu wykonawczego. Dokładne wyposażenie komór zostało opisane w STWIORB. Rysunek dołączono do załączników.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem włazu należy, zastosować wyłączenie na komorach rurociągu tłocznego.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie przed otwarciem włazu należy zastosować na komorach na rurociągu tłocznym, komorze krat i przepompowniach ścieków.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie w jakich studniach należy przewidzieć filtry antyodorowe podwłazowe. Czy należy kont ww. filtrów należy doliczyć jedynie w studniach rozprężnych?

Odpowiedź:

Filtry antyodorowe należy umieścić na włazach studni rozprężnych oraz na kominkach wentylacyjnych przepompowni ścieków.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnianie w zakresie przepompowni PS1. Zgodnie z dokumentacją, przepompownia PSl ma być przepompownią przejezdną Natomiast na rysunku nr 20 projektu wykonawczego przedstawiono schemat ogrodzenia PS1. Dodatkowo zgodnie z opisem dla przepompowni przewidziano włazy ze stali kwasoodpornej, których nie można zastosować w wersji przejezdnej. Prosimy o wyjaśnienie czy przepompownia PS1 ma być przejezdna czy ogrodzona. W przypadku wersji przejezdnej prosimy o wskazanie szczegółowych wymagań dla włazu.

Odpowiedź:

Przepompownia PS1 ma być przepompownią przejezdną zgodnie z dokumentacją (opisem technicznym i rys nr 22) z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 z wypełnieniem betonowym DN800. Rys nr 20 dotyczy przepompowni PS5.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z zapisami STWIORB dopuszcza wprowadzenie nowego, równoległego systemu monitoringu przepompowni, zamiast wpięcia do systemu istniejącego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nowego, równoległego systemu monitoringu. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi posiadać akceptację użytkownika sieci kanalizacyjnej tj. WOKAMID Sp. z o.o.

 

Pytanie nr 9

W opisie technicznym projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej wskazano zastosowanie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających do bezpośredniej zabudowy w ziemi. Lokalizacja ww, zaworów nie została przedstawiona w części graficznej projektu. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować wyłączenie zawory, do zabudowy w komorach odpowietrzających wrysowanych na rysunkach profili czy też należy stosować zawory do zabudowy w ziemi. W przypadku zaworów do zabudowy w ziemi prosimy o wskazanie czy należy je stosować zamiast komór odpowietrzających?

Odpowiedź:

Zawory na-/odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy w ziemi dotyczą ETAPU II inwestycji. W zakresie ETAPU I zawory umieszczony są w komorach zgodnie z rys. nr 25 projektu wykonawczego.

Termin składania ofert został wydłużony do 15.01.2018 roku do godz. 10:00.

 

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Batłomiej Kucharyk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: WG-I.271.17.2017                                                Przytoczna, dnia 03.01.2018 r.

 

Do wykonawców

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg  nieograniczony, pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Goraj” w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pyt. nr 1

Zgodnie z odpowiedziami na pytania udzielone w dniu 29.12.2017 r. Zamawiający informuje o uzupełnieniu załączników o rys. 24 i 25 projektu wykonawczego. Niestety ww rysunki nie zostały opublikowane. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp.

Zamawiający dołącza do załączników rysunki projektu wykonawczego nr 24 i 25.

 

Pyt. nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga bezwzględnie zastosowania studni rozprężnych o konstrukcji monolitycznej czy też dopuszcza się zastosowanie studni rozprężnych systemowych składających się z kinety rozprężnej z deflektorem, trzonu oraz stożka. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie projektu o rys. nr 26 (na którym przedstawiono, studnie rozprężne).

Odp.

Zamawiający wymaga bezwzględnie zastosowania studni rozprężnych o konstrukcji monolitycznej zgodnie z załączonym rysunkiem nr 26.

 

Pyt. nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich studniach oraz komorach wtopionych w dno wkładek tworzywowych, tzw. „wkładek PREDL".

Odp.

Zamawiający wymaga zastosowania wtopionych w dno wkładek tworzywowych tylko na studniach grawitacyjnych, szczegóły zgodnie z STWiORB - załącznikiem nr 9 do SIWZ.

 

Pyt. nr 4

Zamawiający wymaga stosowania włazów z wypełnieniem betonowym oraz dodatkowego zabezpieczenia przed otwarciem komór na rurociągu tłocznym i komory krat. Zgodnie z dokumentacją należy zastosować zabezpieczenia działające na zasadzie zakotwiczenia się, wewnątrz studni, ramion o ściany lub pierścień odciążający, a do otwarcia zamontowanego systemu służy kodowany mechanicznie specjalny zestaw „nakrętki” i klucza. Jest to opatentowany, tak zwany system „SKORPION”. Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta ww. system nie może być zastosowany we włazach z wypełnieniem betonowym. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym należy przewidzieć włazy z pokrywą żeliwną i dodatkowym zabezpieczeniem dla komór na rurociągu tłocznym i komory krat, natomiast włazy dla studni betonowych na rurociągach grawitacyjnych należy przewidzieć włazy z wypełnieniem betonowym.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że dla komór na rurociągu tłocznym, komory krat oraz przepompowni najezdnych należy przewidzieć włazy z pokrywą żeliwną i dodatkowym zabezpieczeniem, natomiast na studniach betonowych na rurociągu grawitacyjnym należy przewidzieć włazy z wypełnieniem betonowym.

 

Pyt. nr 5

Na rysunkach załączonych do projektu wykonawczego znajduje się informacja, że sieci oznaczone linią przerywaną w kolorze niebieskim nie są objęte pozwoleniem na budowę. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje ten zakres.

Odp.

Zamawiający informuje, że na załącznikach graficznych linią przerywaną w kolorze niebieskim określono przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców, które zostały ujęte w przedmiarze robót.

 

 

 

 

 Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (19.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (141.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy Przytoczna (54.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ (49.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2a do SIWZ (48.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 do SIWZ (48.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 4 do SIWZ (48.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ (47.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do SIWZ (49.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (106kB) Zapisz dokument  
Załacznik nr 8 - PROJ_WYKONAWCZY KANALIZACJA - ETAP I (10.9MB) Zapisz dokument  
Załacznik nr 9 - STWIORB - KANALIZACJA - ETAP I (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 10 - PROJ_WYKONAWCZY WODOCIAG -ETAP I (765.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11 - STWIOR - WODOCIAG - ETAP I (409.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 12 - KOSZTORYS OFERTOWY przedmiar- Kanalizacja (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 13 - KOSZTORYS OFERTOWY przedmiar - Wodociag (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 - pozwolenie etap I wojewoda prawomocne (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 15 - pozwolenie etap I starostwo prawomocne (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 16 - pozwolenie SP ETAP I gmina prawomocne woda (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 17 (38.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 18 - PROJ_BUDOWLANY - WODOCIAG - ETAP I (597.4kB) Zapisz dokument  
Zalacznik nr 19 - opinia geotechniczna (1.3MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14kB) Zapisz dokument  
Pytania i odpowiedzi 29.12.2017 r. (18.2kB) Zapisz dokument  
SIWZ - aktualizacja 29.12.2017 r. (142.2kB) Zapisz dokument  
PW kanalizacja - rysunek nr 24 (163.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW kanalizacja - rysunek nr 25 (170.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW Kanalizacja rysunek 26 (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytanie i odpowiedź - 03.01.2018 r (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.01.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - aktualizacja 11.01.2018 r. (142.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Monika Piechowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Piechowiak
Data wprowadzenia:2017-12-20 14:52:16
Opublikował:Monika Piechowiak
Data publikacji:2017-12-20 15:34:07
Ostatnia zmiana:2018-01-11 14:50:24
Ilość wyświetleń:617
Urząd Gminy Przytoczna
ul. Rokitiańska 4, 66-340 Przytoczna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij