Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Prawo miejscowe - kadencja 2002-2006

 

 

Lp.

Numer Uchwały

Data podjęcia

W SPRAWIE

OGłOSZENIE W DZ.URZ. WOJ. LUBUSKIEGO

UWAGI

1. I/3/2002 16.11.2002r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 111, poz.1305 z dnia 06.12.2002 r. Uchyla Uchwała Nr VII/38/2003 z dnia 11.08.2003 r.
2. II/6/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  

zmienia Uchwała Nr VIII/44/2003 z dnia 26.05.2003r;

Uchyla Uchwała Nr XIII/62/2003 z dnia 11.12.2003r.

3. II/7/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia opłaty targowej  

zmienia Uchwała Nr III/19/2002 z dnia 27.12.2002r.;

Uchyla Uchwała Nr XIII/65/2003 z dnia 11.12.2003r.

4. II/8/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej   Uchyla Uchwała Nr XIII/64/2003 z dnia 11.12.2003r.
5. II/9/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów    Uchyla Uchwała Nr XIII/63/2003 z dnia 11.12.2003r.
6. II/10/2002 06.12.2002r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   Uchyla Uchwała Nr XIII/66/2003 z dnia 11.12.2003r.
7. II/11/2002 06.12.2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   uchyla Uchwała Nr VIII/43/2003 z dnia 26.05.2003r.
8. III/16/2002 27.12.2002r. w sprawie ustalenia stawki za zrzut nieczystości stałych (śmieci) nas wysypisko śmieci w miejscowości Goraj    
9. III/19/2002 27.12.2002r. w sprawie określenia opłaty targowej    
10. III/20/2002 27.12.2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach    
11. III/21/2002 27.12.2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach    
12. III/22/2002 27.12.2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach    
13. III/24/2002 27.12.2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na rok 2003   Uchyla Uchwała Nr XV/75/2004 z dnia 19.02.2004
14. IV/25/2003 04.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok  

zmienia Uchwała Nr IX/57/2003 z dnia 29.08.2003r. oraz

Uchwała Nr XXI/118/2004 z dnia 05.10.2004r.

15. VI/36/2003 14.04.2003r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta    
16. VII/38/2003 28.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 11.08.2003r. Nr 53 poz.909

Zmienia Uchwała Nr:

1) XXXIV/200/2005 z dnia 20.12.2005 r.;

2) IV/23/2007 z dnia 30.01.2007 r.;

3) XX/113/2008 z dnia 29.04.2008 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIII/188/2009 z dnia 29.06.2009 r.

17. VII/39/2003 28.04.2003r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w stałym obwodzie głosowania nr 5 w Wierzbnie    
18. VII/40/2003 28.04.2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania ds. referendum ogólnokrajowego ogłoszonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie    
19. VIII/43/2003 26.05.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   Uchyla Uchwała Nr XIII/68/2003 z dnia 11.12.2003r.
20. VIII/44/2003 26.05.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku    
21. VIII/45/2003 26.05.2003r. w sprawie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego    
22. IX/48/2003 10.07.2003r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń w postaci dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Przytoczna i ustalenia zasad zwrotu kosztów za te świadczenia oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat Dz.Urz. Nr 61, poz. 975 z dnia 27.08.2003 r.  
23. XI/57/2003 29.08.2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr IV/25/2003 Rady Gminy Przytoczna z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003   Uchyla Uchwała Nr XIII/70/2003 z dnia 11.12.2003r.
24. XIII/62/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku   Uchyla Uchwała Nr XXIII/138/2004 z dnia 07.12.2004r.
25. XIII/63/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokościpodatku od posiadania psów   Uchyla Uchwała Nr XXIII/135/2004 z dnia 07.12.2004r.
26. XIII/64/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokościopłaty miejscowej   Uchyla Uchwała Nr XXIII/136/2004 z dnia 07.12.2004r.
27. XIII/65/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia opłaty targowej   Uchyla Uchwała Nr XXIII/137/2004 z dnia 07.12.2004r.
28. XIII/66/2003 11.12.2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   Uchyla Uchwała Nr XXIII/134/2004 z dnia 07.12.2004r.
29. XIII/67/2003 11.12.2003r. wsprawie ustalenia taryfy dla cen wody i ścieków komunalnych   Uchyla Uchwała Nr XXIV/142/2004 z dnia 29.12.2004 r.
30. XIII/68/2003 11.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   Uchyla Uchwała Nr XXXIII/193/2005 z dnia 29.11.2005r.
31. XIII/69/2003 11.12.2003r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa   Uchyla Uchwała Nr X/53/2011
32. XIV/73/2003 29.12.2003r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na trenie gminy oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat w 2004 r. Dz.Urz. Nr 3, poz. 73 z dnia 15.01.2004r. publikacja  
33. XV/74/2004 19.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Dz.Urz. Nr 66 poz.1072 z dnia 09.09.2004 r.publikacja  
34. XV/80/2004 19.02.2004r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/244/2002 z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Dz.Urz. Nr 13 poz. 245 z dnia 05.03.2004 r.  
35. XV/85/2004 19.02.2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 13 poz. 246 z dnia 05.03.2004 r.  
36. XV/87/2004 19.02.2004r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedanych lokali mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego Dz.Urz. Nr 13 poz. 247 z dnia 05.03.2004 r.  
37. XVI/94/2004 05.04.2004r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego Dz.Urz. Nr 24 poz. 442 z dnia 16.04.2004 r.  
38. XVI/95/2004 05.04.2004r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszaru z naturalną sukcesją olchy, brzozy i gatunków krzewiastych  gruntów Nadleśnictwa Międzyrzecz w pobliżu wsi Krasne Dłusko na terenie  gminy Przytoczna  Dz.Urz. Nr 24 poz. 443 z dnia 16.04.2004 r.  
39. XVIII/103/2004 28.05.2004r. w sprawie wysokości stawekopłat za zajęcie pasa drogowego Dz.Urz. Nr 38 poz.686 z dnia 15.06.2004r. publikacja Uchyla Uchwała Nr XVIII/104/2008 z dnia 26.02.2008 r.
40. XXI/123/2004 05.10.2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla posesji przy byłej fermie bydła w Przytocznej    
41. XXIII/129/2004 07.12.2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkjcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 24.01.2005 r.  Nr 4 poz.77 publikacja Zmienia Uchwała Nr XXV/149/2005 z dnia 04.02.2005r.
42. XXIII/134/2004 07.12.2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Dz.Urz. Nr 104 poz. 1664 z dnia 13.12.2004 r.  
43. XXIII/135/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów Dz.Urz. Nr 104 poz. 1665 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XIV/67/2007 z dnia 20.11.2007 r.
44. XXIII/136/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej Dz.Urz. Nr 104 poz.1666 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XXXIII/192/2005 z dnia 29.11.2005 r.
45. XXIII/137/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia opłaty targowej Dz.Urz. Nr 104 poz.1667 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 29.11.2005 r.
46. XXIII/138/2004 07.12.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Dz.Urz. Nr 104 poz.1668 z dnia 13.12.2004 r. Uchyla Uchwała Nr XXXIII/190/2005 z dnia 29.11.2005 r.
47. XXIV/139/2004 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005    
48. XXIV/143/2004 29.12.2004r. w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Dz.Urz. z dnia 15.04.2005 r. Nr 17 poz.310 publikacja  
49. XXV/149/2005 04.02.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/129/2004 Rady Gminy Przytoczna z nia 07.12.2004r. w sprawie  zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkjcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 22.04.2005 r. Nr 18 poz.334 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXIII/194/2005 z dnia 29.11.2005 r.
50. XXVI/153/2005 25.02.2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat Dz.Urz. z dnia 05.09.2005 r. Nr 56 poz. 1159 publikacja

Zmienia Uchwała Nr XXXIX/215/2006 z dnia 29.03.2006 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIII/224/2017 z dnia 07.09.2017 r.

51. XXVII/156/2005 30.03.2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.05.2005 r. Nr 25 poz. 562 publikacja

Zmienia Uchwała Nr:

1) XXX/181/2005 z dnia 28.06.2005 r.;

2) XXXIII/195/2005 z dnia 29.11.2005 r.;

3) IX/44/2007 z dnia 29.06.2007 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIII/128/2008 z dnia 26.08.2008 r.

52. XXVII/161/2005 30.03.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/2001 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 sierpania 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii oraz zasady usytuowania tych punktów w detalu i gastronomii Dz.Urz. z dnia 02.09.2005 r. Nr 55 poz. 1143 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXIV/233/2017 z dnia 28.09.2017 r.
53. XXX/175/2005 28.06.2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1126 publikacja  
54. XXX/176/2005 28.06.2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1126 publikacja  
55. XXX/177/2005 28.06.2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zmianę rodzaju miejscowości Stryszki    
56. XXX/178/2005 28.06.2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Stryszki ze wsi na przysiółek Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1129 publikacja  
57. XXX/179/2005 28.06.2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1130 publikacja Uchyla Uchwała Nr VII/36/2007 z dnia 24.04.2007 r.
58. XXX/180/2005 28.06.2005r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1131 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXVI/198/2009 z dnia 10.11.2009 r.
59. XXX/181/2005 28.06.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/156/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz.562 z dnia 18 maja 2005 r.) Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz.1132 publikacja  
60. XXX/182/2005 28.06.2005r. w sprawie zbycia budynków gospodarczych i garażowych przejętych od Syndyka masy upadłościowej Państwowego Rolniczego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego w upadłości w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 30.08.2005 r. Nr 54 poz. 1133 publikacja  
61. XXXII/187/2005 25.10.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej  

Zmienia Uchwała Nr XVIII/86/2008 z dnia 26.02.2008 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXI/209/2017 z dnia 29.06.2017 r.

62. XXXII/188/2005 25.10.2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała Nr XXXIII/197/2005 z dnia 29.11.2005r.
63. XXXIII/190/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku  

Zmienia Uchwała Nr XXXIV/202/2005 zdnia 20.12.2005 r.

Uchyla Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 06.12.2006 r.

64. XXXIII/191/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia opłaty targowej Dz.Urz. Nr 99 poz. 1726 z dnia 12.12.2005 r. Zmienia Uchwała Nr IX/51/2007 z dnia 29.06.2007 r.
65. XXXIII/192/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia opłaty miejscowej Dz.Urz. Nr 99 poz. 1727 z dnia 12.12.2005 r. Uchyla Uchwała Nr XIV/68/2007 z dnia 20.11.2007 r.
66. XXXIII/193/2005 29.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. Nr 99 poz. 1728 z dnia 12.12.2005 r.

Zmienia Uchwała Nr XXXIV/201.2005 z dnia 20.12.2005 r.

Uchyla Uchwała Nr XIV/69/2007 z dnia 20.11.2007 r.

67. XXXIII/194/2005 29.11.2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. Nr 23 poz.537 z dnia 30.03.2006r. publikacja Uchyla Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 28.12.2006 r.
68. XXXIII/195/2005 29.11.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/156/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz.562 z dnia 18 maja 2005 r.) Dz.Urz. Nr 99 poz. 1729 z dnia 12.12.2005 r.  
69. XXXIII/197/2005 29.11.2005r. w sprawie uchylania Uchwały Nr XXXII/188/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2005 r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 99 poz. 1730 z dnia 12.12.2005 r.  
70. XXXIV/199/2005 20.12.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złóż ropy i gazu Lubiatów - Międzychód -Grotów, dla terenu położonego w gminie Przytoczna  w obrębach Wierzbno i Strychy Dz.Urz. Nr 46 poz.1050 z dnia 27.06.2006 r.publikacja  
71. XXXIV/200/2005 20.12.2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 21 poz. 492 publikacja  
72. XXXIV/201/2005 20.12.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/193/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29.11.2005 r. Dz.Urz. Nr 7 poz. 124 z dnia 03.02.2006 r.publikacja Uchyla Uchwała Nr XIV/69/2007 z dnia 20.11.2007 r.
73. XXXIV/202/2005 20.12.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/190/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29.11.2005 r. Dz.Urz. Nr 7 poz. 125 z dnia 03.02.2006 r. publikacja  
74. XXXIV/203/2005 20.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej Dz.Urz. Nr 21 poz. 493 z 2006 r. publikacja

Zmienia Uchwała Nr X/57/2011 z dnia 28.06.2011 r.;

uchyla uchwała nr XLIV/304/2018 z dnia 26.09.2018 r.

75. XXXV/205/2005 30.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 Dz.Urz. Nr 73 poz. 1523 publikacja Zmienia Uchwała Nr XLII/243/2006 z dnia 29.06.2006 r.
76. XXXVI/208/2005 03.02.2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 32 poz. 676 publikacja

Zmienia Uchwała Nr IX/44/2011 z dnia 26.05.2011 r.uchwała

Uchyla Uchwała Nr IV/17/2007 r.

Uchyla Uchwała Nr XXIV/156/2012 z dnia 20.12.2012r. -uchwała

77. XXXVII/212/2005 21.02.2006r. w sprawie zmiany granic sołectwa Nowa Niedrzwica i Rokitno Dz.Urz. Nr 23 poz. 560 z roku 2006 publikacja  
78. XXXIX/215/2006 29.03.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/153/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz warunków i trybu zwolnień z tych opłat Dz.Urz. Nr 34 poz. 768  z roku 2006 publikacja Uchyla Uchwała Nr XXXIII/224/2017 z dnia 07.09.2017r.
79. XXXIX/216/2006 29.03.2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. Nr 34 poz. 769 z dnia 19.05.2006 publikacja Zmienia Uchwała Nr XLII/246/2006 z dnia 29.06.2006 r.
80. XL/223/2006 27.04.2006r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania nr 6 i 4 oraz granic okręgów wyborczych nr 3 i 2 w związku ze zmianą granic sołectw Dz.Urz. Nr 42 poz. 946 z dnia 14.06.2006 r. publikacja  
81. XLI/225/2006 30.05.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Rokitno w gminie Przytoczna (obszar I) oraz obszaru komunikacji i infrastruktury technicznej go obsługującej (obszar II) Dz.Urz. Nr 46 poz. 1054 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
83. XLI/226/2006 30.05.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w gminie Przytoczna - obręb Wierzbno Dz.Urz. Nr 46 poz. 1055 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
84. XLI/227/2006 30.05.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru nr 1 położonego w gminie Przytoczna - obręb Strychy  Dz.Urz. Nr 46 poz. 1056 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
85. XLI/228/2006 30.05.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru nr 2 położonego w gminie Przytoczna - obręb Strychy Dz.Urz. Nr 46 poz. 1057 z dnia 27.06. 2006 r.publikacja  
86. XLI/230/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dębówko obszar 1, obszar 2 i obszar 3 Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48 poz.1101publikacja  
87. XLI/231/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 1,2,3,4 w obrębie Rokitno Dz.Urz. z dnia  07.07.2006 r. Nr 48, poz. 1102 publikacja  
88. XLI/232/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Krobielewo obszar 1 (dz. nr 1/2) obszar 2 (dz. nr 91/3) obszar 3 (dz. nr 54/4 - część) Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 113 publikacja  
89. XLI/233/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zalesienia terenu działki nr 199 w obrębie Chełmsko Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 1104 publikacja  
90. XLI/234/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nowa Niedrzwica (dz. nr 36/3 i nr 36/4) Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 115 publikacja  
91. XLI/235/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarownia terenów nad jeziorem Lubikowskim w obrębach: Lubikowo i Rokitno obszary 1,2,3,4 Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 116 publikacja  
92. XLI/236/2006 30.05.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Gaj (działka nr 73/1) Dz.Urz. z dnia 07.07.2006 r. Nr 48, poz. 117 publikacja  
93. XLI/237/2006 30.05.2006r w sprawie zmian y miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno - wypoczynkowych w obrębie Lubikowo Dz.Urz. z 2006 r. Nr 49 poz. 1132  
94. XLII/238/2006 29.06.2006. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 10.08.2006 r. Nr 60, poz. 1138 publikacja

Zmienia:

1) Uchwała Nr XXXI/173/2009 z dnia 21.04.2009 r.uchwała

2) Uchwała Nr XII/68/2011 z dnia 29.09.2011 r.uchwała

3) Uchwała Nr XL/283/2018 z dnia 24.04.2018 r.

 

95. XLII/246/2006 29.06.2006. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/216/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.08.2006 r. Nr 60, poz. 119 publikacja  
96. XLIII/248/2006 19.09.2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku Dz.Urz. z dnia 28.09.2006 r. Nr 75, poz. 1560 publikacja  

 Rejestr zakończono na pozycji 96.

Załączniki

Uchwała Nr XV.74.2004 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV.73.03 (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII.103.2004 (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII/129/2004 (759.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX.123.2004 (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała XXIV.143.2004 (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII.134.2000 (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała nr XXV.149.2005 (145.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII.134.2004 (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI.153.2005 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV.139.2004 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII.156.2012 (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV.114.96 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII.161.2005 (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII.190.2005 (140.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwały nr XXX.175.2005 oraz XXX.176.2005 (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII.193.2005 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX.178.2005 (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwały Nr XV.80.2004 oraz XV.85.2004 oraz XV.87.2004 (137.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX.179.2005 (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwały Nr XVI.94.2004 i XVI.95.2004 (132.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX.180.2005 (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwały Nr XXXIII.191.2005 oraz XXXIII.192.2005 (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX.181.2005 (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwały Nr XXXIII.195.2005 oraz XXXIII.197.2005 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX.182.2005 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwały od nr XXIII.134 do 137.2012 (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Woźna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Woźna
Data wprowadzenia:2012-09-19 09:16:09
Opublikował:Anna Woźna
Data publikacji:2012-09-19 12:24:02
Ostatnia zmiana:2018-10-04 11:26:34
Ilość wyświetleń:2151

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij