Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Terminarz spotkań sesyjnych

Zawiadamiam o XLV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 17 października (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 26 września do 17 października 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Podsumowanie pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych w roku 2018 oraz
w kadencji 2014-2018.

6.      Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

·         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,

·         w sprawie statutu Gminy Przytoczna,

·         w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Przytoczna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=5022

 

Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Konrad Golec

---------------------------------------------

Zawiadamiam o XLIV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 września (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 22 sierpnia do 26 września 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o sytuacji w rolnictwie.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.

7.      Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

8.      Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

·         w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

·         w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej (obręb Goraj),

·         w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej (obręb Chełmsko).

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4984

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Konrad Golec

--------------------------------------

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia (środa) 2018 r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 czerwca do 22 sierpnia 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

·         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,

·         w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna,

·         w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,

·         w sprawie zmiany opisu granic podziału okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Przytoczna,

·         w sprawie powołania komisji doraźnej.

6.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4941

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Konrad Golec

-------------------------------------------

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 30 maja do 28 czerwca 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2017 rok:

-        opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.,

-        opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,

-        dyskusja.

6.      Absolutorium dla Wójta:

-        wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przytoczna za 2017 rok,

-        uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,

7.      Podjęcie uchwał:

 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2017 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 •  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-wypoczynkowych nad Jeziorem Lubikowskim,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4876

 

Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Konrad Golec

....................................................................

Zawiadamiam o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 30 maja 2018r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 24 kwietnia do 30 maja 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń pożytku publicznego za 2017 rok.

6.      Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7
  i 8 obręb Przytoczna.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4860

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

---------------------------

Zawiadamiam o XL Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 22 marca do 24 kwietnia 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

6.      Informacja o działalności spółki Wokamid w roku 2017.

7.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok.

8.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany nazwy przedszkola.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4819

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

----------------------------------------

 

Zawiadamiam o XXXIX Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 22 marca 2018r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 22 lutego do 22 marca 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o działalności spółki Wokamid w roku 2017.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych za 2017 r.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIX/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4792

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

--------------------------

Zawiadamiam o XXXVIII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 22 lutego 2018r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 21 grudnia 2017 r. do 22 lutego 2018 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

6.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Lubikowo,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Rokitno,
 • w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2023 WOKAMID Sp. z o. o.,
 • w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2018,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2018 roku,
 • w sprawie podziału gminy Przytoczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 • w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4761

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

--------------------------------------------------

Zawiadamiam o XXXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2017.

3.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23 listopada do 21 grudnia 2017 r.

5.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:

-        przedstawienie projektu uchwały,

-        przedstawienie opinii komisji stałych,

-        odczytanie opinii RIO,

-        stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,

-        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,

-        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lat 2018-2030,
 • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 dla Gminy Przytoczna”,
 • w sprawie przyjęcia ”Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przytoczna na lata 2017-2032”,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany załącznika do uchwały  nr XXIX/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna,
 • w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2018 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4684

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

------------------------------------------

Zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbedzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przytoczna. 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 26 października do 23 listopada 2017 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Ocena realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w gminie w 2017 r.

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 • w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków
  i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych zwrotów, jak również w sprawie trybu ich pobierania,
 • w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
 • w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

8.      Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji stałych za 2017 rok.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=4663

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

---------------------------------------

 

Zawiadamiam o XXXV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 września do 26 października 2017 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

6.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie sesji. 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4643

 

Wiceprzewodniczący
          Rady Gminy Przytoczna

/-/ Mirosław Romanowski

 

 

-------------------------------------------

Zawiadamiam o XXXIV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 września 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 7 do 28 września 2017 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o sytuacji w rolnictwie.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.

7.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

8.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego
  i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Przytoczna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Gorzycko”,
 • w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytoczna,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4618

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-----------------------------------------

Zawiadamiam o XXXIII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 7 września 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 29 czerwca do 7 września 2017 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Przytoczna za pomocą innego instrumentu płatniczego,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu,
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2017,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4599

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-----------------------------------------

Na podstawie wniosku nr WG.0059.12.2017 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 1 sierpnia 2017 r. zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1400  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przytoczna. W załączeniu przesyłam projekty uchwał, dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4571

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (Hpv) w Gminie Przytoczna na lata 2017-2020.

3.      Sprawy różne.

4.      Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

          

                                                          

 

 

 

 

 

Zawiadamiam o XXXI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 r. o godz. 1200  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 25 maja do 29 czerwca 2017 r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2016 rok:

-        opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,

-        opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,

-        opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium,

-        uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,

-        dyskusja.

6.      Absolutorium dla Wójta.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2016 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Przytocznej z dnia 14 marca 1990 r.
  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej,
 • w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r.
  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej
  w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4499

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                /-/ Konrad Golec         

-------------------------------------------

Zawiadamiam o XXX Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 27 kwietnia do 25 maja 2017 r.

4.      Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Pożytku Publicznego za 2016 rok.

6.      Informacja o działalności OPS w Przytocznej.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4499

`                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                /-/ Konrad Golec      

-------------------------------------   

Zawiadamiam o XXIX Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.

4.      Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

6.      Sprawozdanie z działalności GOK za 2016 rok.

7.      Informacja o wysokości zaangażowania środków finansowych gminy w realizację projektów
i programów zewnętrznych.

8.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
  w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”,
 • w sprawie stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4468

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-----------------------------------------------------

Zawiadamiam o XXVIII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 marca 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23 lutego do 23 marca 2017 r.

4.      Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o działalności spółki WOKAMID za 2016 r.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych za 2016 rok.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzecz,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku,
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie osłonowym „Pomóc w chorobie” w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna,
 • w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna,
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4410

 Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Konrad Golec

----------------------------------------

 

Zawiadamiam o XXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 grudnia 2016r. do 23 lutego 2017 r.

4.      Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 r.

6.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za 2016 rok.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1 część) w obrębie Rokitno ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1 część) w obrębie Rokitno,
 • w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Przytoczna w 2017 r.,
 • w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2017,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Niedrzwica oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4379

 Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Konrad Golec

-----------------------------------------

 

 

Na podstawie wniosku nr WG.0059.1.2017 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 19 stycznia 2017 r. zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przytoczna. 

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki,
 • w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Przytoczna na lata 2011-2020,
 • wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna,
 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie zamiaru likwidacji w Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej.

3.      Sprawy różne.

4.      Zakończenie sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Konrad Golec

-----------------------------------------

          

Zawiadamiam o XXV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 r. o godz. 1200  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2016.

3.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 1 grudnia do 28 grudnia 2016r.

5.      Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

6.      Przedstawienie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2017 rok.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2017 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok:

-        przedstawienie projektu uchwały,

-        przedstawienie opinii komisji stałych,

-        odczytanie opinii RIO,

-        stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,

-        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,

-        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030,
 • w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021 WOKAMID sp. z o.o.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2017 rok,
 • w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Przytoczna na lata 2016-2022,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4292

 Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Konrad Golec

----------------------------------------------------------

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2016r. o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 27 października do 1 grudnia 2016r.

4.      Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Podsumowanie pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych za 2016 rok.

6.      Ocena realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w gminie w 2016 r.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

8.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

 

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4271

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

----------------------------------------------------

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 27 października 2016r. o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 29 września do 27 października 2016r.

4.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
 • w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych
  o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 • w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.

5.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

6.      Sprawy różne.

7.      Zamknięcie sesji.

 

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4227

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 29 września 2016r. o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23 sierpnia do 29 września 2016r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o sytuacji w rolnictwie.

6.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030,
 • w sprawie  zmiany Uchwały Nr XV/102/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego do spółki WOKAMID sp. z o.o. z siedzibą w Przytocznej o wartości łącznej 9 916 000,00 zł,
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Chełmsko),
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Nowa Niedrzwica),
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Przytoczna).

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4210

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

----------------------------------------------

 

 

 

Na podstawie wniosku nr WG.0114.15.2014 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 2 września 2016 r. zawiadamiam, że w dniu 8  września 2016 r. (czwartek) o godz. 1400  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przytoczna.

     Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4197

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

- ustalenie porządku obrad.

 1. Podjęcie uchwał:

·         w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skwierzyna,

·         w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzecz,

·         zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

------------------------------

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2016r. o godz. 1200  w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XX sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 30 czerwca do 23 sierpnia 2016r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna,
 • w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przytoczna,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1 część) w obrębie Rokitno.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4185

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-------------------------------------

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca  2016r. o godz. 1100  w Domu Kultury w Przytocznej odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 2 czerwca do 30 czerwca 2016r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2015 rok:

-        opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,

-        opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,

-        opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium,

-        uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,

-        dyskusja.

6.      Absolutorium dla Wójta.

7.      Podjęcie uchwał:

 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2015 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2016 roku,
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4130

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-----------------------------------------

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca  2016r. o godz. 1000  w sali narad nr 3 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 kwietnia do 2 czerwca 2016r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o działalności OPS w Przytocznej.

6.      Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Pożytku Publicznego za 2015 rok.

7.      Podjęcie uchwał:

·         uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

·         uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych,

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-----------------------------------------

Zawiadamiam o XVII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1200 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 31 marca do 28 kwietnia 2016r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

6.      Sprawozdanie z działalności GOK za 2015 rok.

7.      Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

·         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030,

·         w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4011

Przewodniczący Rady Gminy
              /-/ Konrad Golec

-----------------------------------------------------------

Zawiadamiam o XVI sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 31 marca 2016 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 25 lutego do 31 marca 2016r.

4.      Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o działalności spółki WOKAMID za 2015 rok.

6.      Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych za 2015 rok.

7.      Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

·         w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

·         w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku,

·         w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,

·         w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przytocznej.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3973

                                                                                     Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/ Mirosław Romanowski

---------------------------------------

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2016r.
o godz. 1300
sali narad nr 3 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się XV sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Gminy Przytoczna.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 17 grudnia 2015r.do 25 lutego 2016r.
 4. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego,
  • w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2016,
  • w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna",
  • w sprawie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna,
  • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej,
  • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum,
  • w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2016,
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów
   i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna,
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonejw miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna,
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3927

Przewodniczący Rady Gminy
                    /-/ Konrad Golec

---------------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 1100 sali narad nr 3 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
 2. Podjęcie uchwał:
 3. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej, ul. Św. Jana Bosco 1
 4. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Przytoczna a Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 004303F - w miejscowości Rokitno.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie sesji.

W załączeniu przekazuję projekty uchwał, które dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3910 

Przewodniczący Rady Gminy
                    /-/ Konrad Golec

---------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 1300 sali narad nr 3 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2015.

3.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 26 listopada do 17 grudnia 2015r.

5.      Przedstawienie  planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2016 rok.

6.      Podjęcie uchwał:

.         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przytoczna na lata 2016-2023;

.         w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018;

.         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;

.         w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2016-2029;

.         w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok:

-        przedstawienie projektu uchwały,

-        przedstawienie opinii komisji stałych,

-        odczytanie opinii RIO,

-        stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,

-        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,

-        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2016 rok,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przytoczna na lata 2016-2018,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna (Brzozowa);
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna (Ogrodowa);
 • w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w obszarze 2 (dz. nr 21/2 i dz. nr 21/3 - po podziale dz. nr 21/1) w obrębie Goraj;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w obszarze 2 (dz. nr 34-część i dz.nr 35-część) w obrębie Lubikowo;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w obszarze 4 (dz. nr 1 część) w obrębie Rokitno;
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2016.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

--------------------------------------------

 

Zawiadamiam o XII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia26 listopada 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 29 października do 26 listopada 2015r.

4.      Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z realizacji programu GKPRPAiN.

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

7.      Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji stałych za 2015 rok.

8.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków,

-        w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

-        w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia
29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

-        w sprawie opłaty miejscowej,

-        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

-        w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

-        w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

-        w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

-        w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3830

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec 

----------------------------

 

Zawiadamiam o XI sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 29 października 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 24 września do 29 października 2015r.

4.      Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Ocena realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w gminie w 2015 r.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

-        w sprawie opłaty targowej,

-        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

-        w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3789

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Konrad Golec 

---------------------------------------

 

Zawiadamiam o X sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 24 września 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 27 sierpnia do 24 września 2015r.

4.      Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

6.      Informacja o sytuacji w rolnictwie.

7.      Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.

8.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

-        w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

-        w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody,

-        w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,

-        w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2016-2019,

-        w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów,

-        w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Przytoczna.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3744

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Konrad Golec 

-------------------------------------------------

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1300 sali narad nr 3 w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się IX sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Przytoczna.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 18 czerwca do 27 sierpnia 2015r.
 4. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 6. Informacja o strukturze organizacyjnej i zadaniach Urzędu Gminy.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie opłaty targowej,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia
   20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej,
  • w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
  • w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
  • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
   o kandydatach na ławników,
  • w sprawie pozbawienia drogi w Chełmsku kategorii drogi gminnej.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3700 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konrad Golec

-------------------------------------------------

Zawiadamiam o VIII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

-        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-        ustalenie porządku obrad,

-        przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2.      Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego.

3.      Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28.05.2015r. do 18 czerwca 2015r.

5.      Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja o planach wypoczynku letniego dzieci, organizowanego przez OPS, GKRPAiN i GOK.

7.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2014 rok:

-        opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014 rok,

-        opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,

-        opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium,

-        uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,

-        dyskusja.

8.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2014 rok,

-        w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

-        w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna,

-        w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029.

9.      Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3620

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

---------------------------------------------------

 

Zawiadamiam o VII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 maja 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Przytoczna.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23.04.2015r. do 28.05.2015r.

4. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Pożytku Publicznego za 2014 rok.

6. Informacja o działalności OPS w Przytocznej.

7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 • w sprawie  zmiany Uchwały XXXV/195/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przytoczna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Obra-Warta".

8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3609

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

------------------------------------------------------------

 

  Zawiadamiam o VI sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

-  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-  ustalenie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Analiza projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 12.03.2015r. do 23.04.2015r.
 4. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności GOK za 2014 rok.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia p.poż.
 7. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

-  w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków

- w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

-  w sprawie utworzenia mieszkania chronionego - interwencyjnego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt,

-  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna,

- w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2015.

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3537

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

---------------------------------------------------------

 

 

 

Zawiadamiam o V sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 r. o godz. 1300w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Przytoczna.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 05.02.2015r. do 12.03.2015r.
 4. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Przytoczna.
 6. Informacja o działalności spółki Wokamid za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2029,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
 • w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2015 roku,
 •  w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Przytoczna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód,
 • w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3496

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

---------------------------------------------------------------------

 

 

Zawiadamiam o IV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 5 lutego 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Przytoczna.
 2. Uhonorowanie medalem za zasługi dla obronności kraju.
 3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 29.12.2014r. do 05.02.2015r.
 5. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2014 rok.
 7. Informacja o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów stałych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań w placówkach oświatowych za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przytoczna,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • w sprawie obniżenia kapitału zakładowego WOKAMID Sp. z o.o. w Przytocznej,
 • w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2015,
 • w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Przytoczna,
 • w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Przytoczna.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie sesji. 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?c=408

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadamiam o III sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2014 r. o godz. 1300w sali Domu Kultury w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Przytoczna.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2014.
 3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 11.12.2014r. do 29.12.2014r.
 5. Podjęcie uchwał:
 6. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu,
 7. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok:
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie opinii komisji stałych,
  • odczytanie opinii RIO,
  • stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029,
 9. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2015.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3403

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Barski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Pietrzak
Data wprowadzenia:2007-02-06 11:02:32
Opublikował:33
Data publikacji:2007-02-06 11:02:57
Ostatnia zmiana:2018-10-11 18:10:05
Ilość wyświetleń:9154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij